preload loader
 

Skrevet af: Jettie Nielsen

 

Hvad er et pilefordampningsanlæg?

Pilefordampningsanlægget er et lukket pilebed, der renser ved at pileplanterne under væksten nedbryder og fortærer størstedelen af de skadelige stoffer. Pileanlægget optager forholdsvis meget plads, da pilebeddet skal have en vis størrelse for at kunne optage en husstands udledte vand. Det vil derfor ofte være paldsforhold der afgør om pileanlægget er den rigtige løsning.

Rørarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

Pilefordampningsanlægget fungerer som naturens eget renseværk. Var mennesket og vores livsførelse ren og fri for "forbrugs- samfundets" mange kemiske stoffer, superbakterier osv, ville et sådant anlæg uden videre kunne nedbryde/recirkulere alle spildevandets bestanddele. Vand, næringstoffer og mikronæringstoffer.
Test og undersøgelser af pilefordampnings- anlæggene viser rensningen er tilfredsstillende, og opfylder den skrappeste renseklasse. Pilefordampningsanlægget kan herved godkendes som lokalt anlæg i ikke kloakerede områder.

Pilefordampningsanlægget er beregnet til lokaliteter, hvor der ikke må forekomme nedsivning af spildevand.
Anlægget er velegnet til at aftage husstandens totale spildevandsmængde. (undtaget regnvand) men kan også anvendes til enten det sorte eller det grå spildevand. I så fald kan anlægget dimensioneres mindre.
 
Hvordan fungerer det ?
Et pilefordampningsanlæg fungerer ved at forrenset spildevand ledes til et lukket pilebed. Her drikker pileplanterne vandet, så næringsstoffer og mineraler (herunder tungmetaller) optages i planterne, og det overskydende vand fordampes fra planterne blade. Bakterier og en del af de kemiske stoffer nedbrydes i jordlaget i forbindelse med den biologiske proces som foregår her.

Pilefordampningsanlægget er et lukket system uden afledning eller udledning. Derfor er det særdeles vigtigt at anlægget dimensioneres korrekt, så den mængde vand der tilledes, også kan fordampes. Fordampningen foregår primært i pileplanternes vækstsæson, derfor skal anlægget også kunne rumme det spildevand der tilledes om vinteren, uden at løbe over eller stå så meget under vand at pileplanterne skades.
I miljøstyrelsens retningslinier for pileanlæg med lukket bund, redegøres der grundigt for beregningen af anlæggets størrelse.
Se henvisning under litt/link

Rensningsevne

Pilefordampningsanlægget kan godkendes til den skrappeste renseklasse SOP. Det betyder at "nebrydningen" af næringstofferne inklusive Fosfor er tilstrækkelig.

Under miljøtyrelsens ledelse er en serie af eksisterende pilefordampningsanlæg, undersøgt og testet for bl.a tungmetaller, bakterier og miljøfremmende stoffer. Bl.a for at afklare hvordan planter og spildjord fra anlægget må håndteres, og om der er en bakteriel risiko ved anlægget.
* Pileplanterne må efterfølgende anvendes som biobrændsel, udspredning på jord og f.eks videreforarbejdning til pilekurve osv. Selvom pileplanterne optager mineralske stoffer herunder tungmetaller som Kobber og Cadmium, så overskrider mængden af tungmetaller ikke grænseværdierne.
* Jorden i pileanlægget opsamler over tid tungmetaller og evt. også fosfor. Men ophobningen foregår så langsomt at grænseværdierne først vil være overskredet længe efter anlægget normerede levetid. (50 år)
Jorden er derfor ikke forurenet.
* Der er ikke påvist spor af risikobakterier, såsom salmonelle og coli i de undersøgte anlæg, og risikoen for spredning af bakterier fra anlægget vurderes til at være minimal eller ikke-eksisterende, sålænge anlægget fungerer korrekt.
* Det vides ikke præcist hvordan de miljøfremmende stoffer, som hormonstoffer, LAS (Vaskeaktivt stof) osv. nedbrydes i anlægget og påvirker pileværksten. Generelt anbefaler alle entrepenører og rådgivere at disse stoffer ikke forekommer i det udledte vand.

Henvisninger til forskningsbaserede undersøgelser af pilefordampningsanlæg kan findes under litt/links.

Lovgivning og tilladelser

Pilefordampningsanlæg kan anvendes i henhold til BEK 510. "Spildevandstilladelser efter miljøbekskyttelseslovens kapitel 3 og 4"

Det skal dog etableres i henhold til "vejledning for pilefordampningsanlæg"og retningslinierne for samme.

Der skal ansøges om tilladelse på samme vis som man søger om byggetilladelse.
Ansøgningen skal min. indeholde følgende:
* Kloakplan fra kloakmester, som redegør for ejendommens afløbsmæssige forhold.
* Oversigtsplan der angiver placering på grund.
* Redegørelse for hvordan regvand fra tag, og evt. drænvand bortskaffes. (Det må ikke ledes i pileanlægget)
* Tegninger af anlægget med angivelse af mål, materialebeskrivelse og evt. beregninger.
* Redegørelse for vedligeholdelse og tilsyn af anlæg.
* Redegørelse for bundfældningstanken, type godkendelse og dimension.
Miljøstyrelsen har udgivet et ansøgningsskema, som det anbefales at bruge.

I forbindelse med tilladelsen vil den tekniske forvaltning præcisere krav til vedligeholdelse af anlægget, samt evt. også kontrolmålinger.

Iøvrigt er følgende "bestemmelser" gældende for det lukkede pileanlæg:
* Restprodukter må anvendes til spredning på landbrugsjord, afbrænding og andet, som ikke medfører kontakt med fødevarer.
* Anlægget kan anvendes på lokaliteter hvor der ikke må forekomme nedsivning, da anlægget er lukket med en tæt membran.
* Rørinstallationer skal udføres af autoriseret kloakmester i henhold til gældende normer og standarder. Bygherren kan selv deltage i arbejdet.

Henvisninger til bekendtgørelse, vejledning og retningslinier kan findes under link/litt.

Pris og leverancer

Etablering af et pilefordampningsanlæg koster fra 20.000- 80.000 (eks. bundfældningstank og tilledende rør) afhængig af egenindsats.
Opgaver der med fordel kan udføres som selvbyg er:
* Udgravning af hul til pilebeddet og render til kloakering. F.eks med lejet bobcat
* Placering af membranlag
* Genplacering af jord
* Plantning af pil

Arbejdsindsats

Pilefordampningsanlægget er en forholdsvis simpel foranstaltning.
I etableringsfasen kræves en forholdsvis stor indsats mht. udgravning, jordarbejde og udplantning. Når anlægget først er etableret er den efterfølgende pasning til at overse. Pilebeddet skal dog luges og vedligeholdes så planterne især i de første år, ikke druknes inden de får rodfæste. Derefter skal pileplanterne beskæres med jævne mellemrum og evt. genplantes, ved misvækst.AnvendelseHvor kan man anvende pileanlæg?

Trekammertank og pumpebrønde.

Anlæggets størrelse skal passe.

Sidernes fald skal være korrekt.

Udlægning af membran

Nedgravning af bundfældningstank

Rørføring fra hus til anlæg bliver lagt.

Tank og brønd

Pilefordampningsanlæg kan anvendes på ejendomme som ikke i forvejen er kloakerede.
Pilefordampninganlægget kan opfylde alle krev om renseklasse og må endvidere anvendes på ejendomme, hvor nedsivning ikke må forekomme.

De påbudte afstandskrav til skel, drikkevand osv. skal dog kunne overholdes.
Hvor kan man anvende pileanlæg.

Pilefordampningsanlæg kan anvendes på ejendomme som ikke i forvejen er kloakerede.
Pilefordampninganlægget kan opfylde alle krev om renseklasse og må endvidere anvendes på ejendomme, hvor nedsivning ikke må forekomme.

De påbudte afstandskrav til skel, drikkevand osv. skal dog kunne overholdes.Planlægning og forberedelseRetningslinier for etablering

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning, samt retningslinier for etablering af pileanlæg med membran.
Retningslinierne gennemgåer punkt for punkt alle forhold vedrørende anlæggets etablering og drift.

Pilefordampningsanlægget består af følgende elementer:
1. Bundfældningstank til mekanisk rensning.
2. Pumpebrønd, der rummer pumpen som pumper vandet ud i fordelingssystemet.
3. Pilebed med fordelerrør, der spreder spildevandet i pilenes vækstlag.
4. Pejlebrønd der er forbundet med drænrør i pilebeddet og som tjener til kontrol af vandstand mv.

Der skal spares på vandet

Fordampningsanlæggets svaghed er at det udenfor vækstsæsonen skal kunne rumme alt det spildevand der udledes fra ejendommen. Derfor er det en forudsætning for anlæggets godkendelse at mængden af vand der udledes fra ejendommen begrænses mest muligt. Godkendelse af pileanlæg med lukket bund er betinget af at husstandens udledning reduceres til 40m3 per person (PE). Dette kræver at boligen forsynes med vandbesparende VVS installationer, ligesom der i det hele taget spares på vandforbruget, mængden af store bade osv.
Det gennemsnitlige vandforbrug pr. person er 80 m3, så der er stykke vej ned til 40.

Forberedelse af grund

Pilefordampningsanlægget fylder min. 50 pr. person i husstanden, afhængig af belastningen på anlægget. Derfor kræver anlægget en byggegrund af en vis størrelse. Til gengæld stiller der ikke særlige krav til jord og bundforhold.
Anlægget bør placeres på byggegrunden så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til pileplanternes vækstforhold, og rørføring fra boligen. Pileplanter er hårdføre, men de vokser og renser selvfølgelig bedst hvis de ikke udsættes for alt for voldsomme påvirkninger fra sol og vind, ligesom de ikke må placeres i skygge eller sammen med anden bevoksning, der kan hæmme deres vækst.
Erfaringerne fra eksisterende anlæg tyder på at der ikke er lugtgener fra anlægget når først pilene er vokset til og yder det optimale. Derfor har bygherrerne ikke betænkeligheder ved at placere anlægget ved siden af havens opholdsarealer.
Anlægget skal placeres min. 5 m fra andre bygninger, skel osv, ligesom der er særlige afstandskrav i forhold til drikkevandsboringer på min. 15-50 m afhængig af boringens størrelse.
Anlægget skal dernæst placeres så det er tilgængeligt for såvel tømning v. slamsuger samt høstning af pileplanter.

Dimensionering af anlægget

Inden man går i gang med selve anlæggelsen skal pilebeddet dimensioneres. Dvs. arealet skal beregnes i forhold til mængden af tilledt spildevand fra husstanden og samt regnvandsmængde.
Pileplanternes fordampningsevne og jordlagets porevolumen (mængde af vand der kan rummes) er kendte størrelser, hvis anlægget ellers projekteres og vedligeholdes i henhold til retningslinierne.

Anlægget skal i henhold til retningslinerne for pileanlæg være 1,5 m dybt og have en hældning på 45%. Der anbefales en bredde på 8 m, til en almindelig husstand. Længden vil så afgøre anlæggets areal og totalvolumen.
Den nødvendige størrelse fastsættes nu ved at sammenholde nedenstående arealkrav med husstandens spildevandsmængde.

Nedbørsmængden i Danmark varierer meget fra fra egn til egn. Derfor har miljøstyrelsen produceret et kort som angiver vejledende værdier for hvor stort anlæggets areal skal være pr. 100 m3 udledt spildevand. De anbefalede arealer er opgivet til at ligge på 138 m2 pr. 100 m3 udledt vand i de områder med mindst nedbør og 292m2 pr. 100m3 udledt vand i de områder med mest nedbør.

Mængden af udledt spildevand fastsættes ved at måle husstandens virkelige vandforbrug. (For eksisterende byggeri) og arealet fastlægges herefter, så størrelsen passer til arealkrav.
En husstand der ligger i et område med et arealkrav på 200m2 pr. 100m3 udledt vand, og udleder 200m3 spildevand, skal så have et anlæg der er 400 m2 stort. Ved 8 m bredde giver det en længde på 50m.

Forudsætning for anvendelse af ovennævnte metode at:
* Porevolumen 40%
* Beplantning udføres så pilebedet har en fordampning på min. 2,5 x luftfordampningen
* Fordelerssystemet udføres så der er en jævn fordeling af spildevandet i pilebeddet.
Konkrete sikring heraf fremgår at retningslinierne.

Opbygning af pilebeddet

Selve pilebeddet består af følgende elementer:
1. Det tætte membranlag. (Plastfolie med beskyttelseslag)
2. Fordelingslaget, som opbygges af et drænmateriale. f.eks nøddesten eller muslingeskaller. Heri placeres fordelingsrørene, og anlægges drænrør.
3. Vækstlag. Der består af råjord og pileplanternes rodlag.
4. Pileplanter.


Udgravning af bassin

Udgravningen udføres så der er plads til hele anlæggets areal. Siderne skal have en hældning på 45% og skal afsluttes med en jordvold på min. 0,3 overkant over jordniveau. Jordvolden tjener som barrikade mod overløb af pilebeddet, og sokkel for membranen.
Efter færdiggørelse af anlægget og placering af membran skal volden plantes til med græs, for at hindre slid og erosion.

Pilebeddets membranlag

Et fordampningsanlæg skal være 100% tæt i bunden, således at der ikke kan trænge vand ud, som siver ned i undergrunden og evt. forurener grundvand og drikkevandsressourcer.
I henhold til miljøstyrelsens retningslinier er der bestemmelser for hvordan membranen skal udføres og hvilke materialetyper der skal anvendes:
* Membranen skal bestå af en egnet plastfolie på min. 5 mm tykkelse og med garanti fra leverandør på mindst 10 år. Membranen må ikke være af en type med armering.
* Membranen skal udlægges i et stykke eller sammenføjes ved svejsning. Rørgennemføringer skal udføres efter leverandørens anvisninger.
* Under menbranen skal lægges en geotekstil (fiberdug) som kan beskytte mod sten og lign. i jordlaget. Alternativt kan membranen hvile på et sandlag af fint ikke skarpkantet sand i min. 50 mm tykkelse.
* Indvendigt lægges et lag geotekstil til beskyttelse mod beplantningensrødder.

Bundfældningstank

Alle små lokale anlæg skal være forsynet med en bundfældningstank, hvor ikke vandopløselige bestanddele kan bundfældes, så anlæggets rør ikke stopper til.
Bundfældningstanken skal lovpligtigt være min. 2000 l, og indeholde 2 eller 3 kamre. Tanken skal tømmes og slammet køres til centralt rensningsanlæg. Tømningsfrekvensen skal være 1 gang årligt. Men kommunen kan påbyde at tanken tømmes oftere.
Tanken kan erhverves fabriksfremstillet eller opbygges på stedet af brøndringe. De fabriksfremstillede tanke skal være VA godkendte og andre tanke skal synes og godkendes af de kommunale myndigheder. Der er mange krav til en bundfældningstanks styrke og opbygning, så det vil sjældent kunne svare sig at konstruere tanken selv.

De specifikke krav til bundfældningstanken fremgår bl. af retningslinerne samt standarder og normer for kloaksystemer.

Se henvisninger under litt/links.

Anlæggets rør og pumpesystem

Selve rørinstallationen fører spildevandet fra boligens installatiner, til bundfældningstank over pumpebrønden og ud i anlæggets fordelingsrør.
Installation af rørsystemet skal udføres af autoriseret kloakmester. En del kloakmestre udfører dog gerne arbejdet i samarbejde med bygherren, således at man selv kan deltage i samling og montering af rørene. Selvom de moderne plastør er forholdsvis nemme at samle og montere, så kræver arbejdet med at sikre korrekt fald på rørføringen mv. stor omhyggelighed. Medbyg konceptet er derfor nødvendigvis ikke en fordel.

I forbindelse med ansøgning til de kommunale myndigheder, skal der udfærdiges en kloakplan som redegør for ejendommens afløbssystem, herunder hvordan rørene er indmålt mht. de nødvendige niveaufald, der skal sikre at vandet kan løbe fra punkt 1 til 2.

Pumpebrønd

Pumpebrønden er en mellemstation mellem bundfældningstank og pilebed, som rummer den pumpe der under tryk sender vandet videre til fordelingssystemet.
Pumpen skal være VA-godkendt, og have rigelig kapacitet til at lagre ophobet vand mellem "pumpeperioderne" som typisk er 1-2 gange i døgnet.
Derudover er pumpe og brønd underlagt en serie specifikke krav mht. tryk, rørdimensioner osv. som fremgår af retningslinerne.

Fordelerrør

Anlæggets fordelerrør skal sikre at det indpumpede vand spredes udover hele pilebeddets areal.
Rørene placeres under vækstlaget i et tykt lag veldrænende og bestandigt materiale, såsom nøddesten, muslingeskaller eller Perlite. Alternativt kan anvendes fabriksfremstillede fordelingsmoduler af plast.
Rørene skal beskyttes af et lag geotekstil for at hindre indtrængen af fremmedlegemer der kan stoppe rørene til.
Specifikationer vdr. rørenes indbyrdes afstand, dimensioner og hulafstande fremgår af retningslinerne.

Kontrolbrønd

Samtidig med fordelerrørene places et drænrør i bunden af fordelingslaget. Røret føres til en kontrol eller pejlebrønd, hvor vandstanden i anlægget herefter kan kontrolleres.
De nærmere bestemmelser for rør og brønds dimensionering kan ses i retningslinierne.

Beplantning

Pileplanterne skal være hurtigtvoksende energipil, og det anbefales at anvende min. 3 slags kloner med god sygdomsresistens.
Udsåningen skal foregå i det tidlige forår fra medio marts til først i maj.
Planterne skal stå med en tæthed på 2 stk. pr. m2. Dette kan opnåes ved at sætte stiklingerne i
langsgående rækker med en rækkeafstand på 1,1 m og en indbyrdes afstand mellem planerne på 0,35 m.
Det anbefales at sætte de enkelte kloner i hver sine rækker men placeret skiftevis. Således at der ikke opstår huller i pilebeddet, hvis en af typerne dør.
Det anbefales at anvende stiklinger på 20 cm. som udplantes med 15 cm. under jordoverfladen og 5 cm over.

Før ibrugtagning

Inden anlægget tages i brug er den udførende kloakmester pligtig til at udfærdige en driftvejledning for anlægget, til brug for nuværende og kommende beboere i husstanden.
De kommunale myndigheder har derudover ret til at syne anlægget med henblik på at kontrollere om anlæggets er udført tilfredsstillende og i henhold til gældende regler.

Pasning de første år

I det første år inden pilebevoksningen vokser til, er det nødvendigt med ekstra vedligeholdelses og kontrolforanstaltninger.
Hvis den første sommer er meget tør kan det være nødvendigt at vande anlægget, for at planterne ikke tørrer ud og dør.
Vandstanden i anlægget skal kontrolleres ofte, især den første vinter. Hvis vandstanden i anlægget står 2o cm over anlæggets 0-niveau, skal slamsuer tilkaldes for at lænse pilebeddet for vand.
Efter den første sæson skal pilebevoksningen kontrolleres grundigt og der skal efterplantes så normen om 2 planter pr. m2 opfyldes. 50% af de overlevende planter beskæres ned til 15 cms højde.

Løbende kontrol og vedligeholdelse

Den løbende kontrol og pasning af anlægget indbefatter følgende:
* Tømning af bundfældningstank 1 gang årligt
* Spuling af fordelerrør. Hvert andet år.
* Serviceeftersyn af mekaniske dele. Hvert år.
* Beskæring af pilebed. Efter plan og leverandørens vejledning. F.eks 1/3 hvert år.
Derudover bør vandstanden kontrolleres løbende i pejlebrønden, da det vil være den første indikator på overløb eller undeforsyning af anlægget. Evt. påbyder kommunen jævnlige kontrolaflæsninger.


Forfald og holdbarhed

Med tiden vil der forekomme ophobninger
af næringssalte, tungmetaller og evt. også andre miljøfremmende stoffer. Herunder også almindeligt salt, som ikke er forurenende, men som hæmmer beplantningens vækst.
Derfor er det god fornuft at udtage en jordprøve med mellemrum og få kontrolleret om mængden af væksthæmmende salte eller forurenende stoffer er så høj, at anlægget bør spules igennem, eller jorden udskiftes.
Anlæggets holdbarhed vil derudover være afhængig af de mekaniske deles kvalitet og påvirkning. Normalt regner man med at et anlæg kan holde 10-20 år, uden væsentlige renoveringer.Byggeregler og forskrifterPilefordampningsanlæg skal godkendes af de kommunale myndigheder, efter ansøgning fra husejeren.

De love og bestemmelser er gældene er:
Bekendtgørelse 510. Om spildevandstilladelser i det åbne land. Samt medfølgende vejledninger og retningslinier for pileanlæg med lukket bund.

Se henvisninger under litt/links.

Rørinstallationer skal udføres af autoriseret kloakmester.Indkøb, leverancer og prisPrisen på et pilefordampningsnalæg afhænger af størrelse og graden af selvbyg.
Erfaringsmæssigt ligger omkostningsniveauet fra 20-80.000 kr. eks. bundfældningstank og tilledende rør. Bundfældningstanken koster fra 13.000 og opefter. (Evt. kan en selvbygtank af brøndringe være billigere)


Der findes en del entrenører som leverer pilefordampningsanlæg, enten i fuld entreprise eller som medbyg.

Se link til grønne kloakentrepenører under litt/link.

 

Send eller anbefal link

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Tips fra DR > Tips og råd > Friland

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.