preload loader
 

Skrevet af: Jettie Nielsen

 

Muslingeskaller som byggemateriale

Muslingeskallen et nyt byggemateriale

Ejner Jensens værksted.

Muslingeskallerne kender vi fra stranden. Skallen er et unikt bygningsværk med buede former, smukke dæmpede farver, og ikke mindst en glat og fin perlemor på indersiden. De fascinerer, og er svære at lade ligge tilbage i sandet.
Nu har opfindsomme bygherrer fulgt trangen, erhvervet skaller i store mængder, og fyldt dem i deres egne huse.

Ideen har bredt sig

Muslingeskallens egenskaber, gavner ikke bare skaldyrene på havets bund, de er også rigtig gode, når de bruges i menneskehuse.
Selvbygger Steen Møller brugte dem, i det lille halmhus, som var på TV i 1999. Siden har ideen bredt sig, og adskillige bygherrer har anvendt skallerne til husbyggeri. På det seneste er muslingeskallerne også blevet testet af Statens Bygge- forskningsinstitut, By og Byg, som har fundet dem fuldt på højde med andre isolerende drænmaterialer, som f.eks letklinkernødder.

Skallerne er både gode og billige

Anvendelse i eksisterende hus.

Muslingeskaller er et unikt byggemateriale. De tekniske egenskaber er helt i top, og anskaffelsessummen lav. De eneste ulemper er at skallerne kan lugte fælt, hvis de ikke er afgasset inden brug. 

Indvinding af muslingeskaller

Muslingeskallerne er hjerte- eller blå-muslinger. De stammer fra den danske produktion af fiskekonserves. Muslingerne indvindes primært omkring Limfjorden og i Vadehavet.
Fiskeri af muslinger er en miljøbelastende aktivitet. Derfor er fiskeriet underkastet kontrol, for at sikre bestanden af muslinger, og beskytte det omgivende havmiljø.
Anvendelsen af de tomme skaller til byggeri, og andre formål, er derimod en miljømæssig fornuftig aktivitet, idet man bruger et affaldsprodukt, som ellers skulle deponeres eller genudlægges i havmiljøet. Der landes mere end 100.000 tons muslinger om året. Affaldsmængden af skaller er derfor langt større, end den mængde, der vil kunne afsættes til byggeri. Eet beboelseshus forbruger typisk 35 - 60 t skaller afhængig af anvendelse og størrelse.

Et unikt materiale

Muslingeskallerne kan ikke sættes i bås med andre byggematerialer, da materialet besidder en række egenskaber, som ikke findes samlet i andre materialer. Skallerne har en vis isoleringsværdi, de er stærkt vandafvisende, vandafledende, besidder statisk styrke, de har ringe tyngde og stor vindfasthed. Skallerne anvendes sædvanligvis som et isolerende, drænende, og evt. delvist bærende fyldmateriale i fundamenter. Det anvendes dog også til en række andre formål, såsom fyld i vægge og etageadskillelser samt tagbelægning.

Muslingeskallens indtog i de danske huse

Muslingeskallerne bliver anvendt med stor opfindsomhed i husbyggeriet. F.eks som fyldmateriale under halmhuse, hvor skallerne på en- og samme tid er drænende lag, og fundering for halmballe-ydermuren. På Friland er skallerne også anvendt som løsfyld i ydermure, og på sjælland, har en kvinde isoleret etageadskillelsen med muslingeskaller.
Flere bygherrer har lagt muslingeskaller på taget, som tagbelægning. Det har vist sig, at skallerne er særdeles vindfaste. Selvom de er lette, blæser de ikke af taget. Deres særegne facon, giver dem tilsyneladende en god stabilitet overfor vind, som for vandets strøm. Skallernes egenvægt er lav, de er derfor nemme at lægge op, og kan om nødvendigt også flyttes, når det underliggende tag skal gåes efter.Oprindelse og historie

Ideen kommer fra Holland.
Ideen med at bruge muslingeskaller i byggeriet er ny i Danmark. Men i Holland har man i årevis anvendt muslingeskaller som dræn og fyldmateriale.Anvendelse

Skaller til mange formål

Muslingeskaller er velegnede til formål, hvor der kræves drænende, bærende eller isolerende materiale, af en god bestandighed. F.eks.

* Drænlag under og ved bygninger.
* Fundering af ikke bærende murværk.
* Isolerende og kapillarbrydende fyldmateriale i krybekældre og terrændæk..
* Tagbelægning
* Isoleringsmateriale i etageadskillelser osv.
* Drænmateriale i levende tage.
* Tilslag til lermørtel. (I tilstrækkelig nedknust form)
* Dræn- og fyldmateriale i afvandings- og fordampningsanlæg

Derudover anvendes skaller også som fyldmateriale i ydermure. Denne anvendelse kan være problematisk. Skallerne yder pga stor konvektion ikke meget isolering, og dræneffekten betyder, at vand der evt. trænger ind, ledes mod det lavest liggende punkt, hvor det samler sig og kan give fugtskader, hvis det ikke kan komme væk.Materialets beskaffenhed

Et lille hus - med byggetekniske egenskaber.
Muslingeskallen er et naturskabt hus. Den beskytter muslingen mod de ydre påvirkninger, vandets tryk og strøm, samt naturlige fjender. Den er skabt, i en særegen selvbærende og dynamisk form, med stor statisk styrke og aerodynamik. Dens overflade, især indvendig er glat og 100 % vandafvisende.

Når skallerne bruges i byggeriet kommer de særlige egenskaber til nytte her. Den statiske styrke giver skallerne god bæreevne, de glatte overflader kombineret med formen, gør skallerne vandfaste, og vandafvisende.
Når skallerne pakkes sammen dannes der luftlommer mellem skallerne. Herved bliver skallaget isolerende til en vis grad.Materialets egenskaber

Muslingeskallernes testværdier

Muslingeskallernes kapillarbrydende effekt og isoleringsværdi er testet af Statens Byggeforskningsinstitut, By og Byg. På den baggrund konkluderer By og Byg følgende omkring muslingeskaller
Kapillarbrydende effekt:
Skallerne opfylder de tekniske krav til kapillarbrydende lag, mht. kapilar stighøjde. Uanset om der anvendes knuste eller hele skaller.

Muslingeskallers isoleringsværdi:

Muslingeskallernes varmeledningsevne, (isoleringsværdien) er ligeledes målt. Heraf konkluderes det, at skallerne har en isoleringsevne der svarer til letklinkernødder. Heraf følger at 500 mm skaller svarer til en U-værdi på 0,20 W/mk, når der udlægges et lag på min. 500 mm. I terrændæk med gulvvarme, skal der udlægges min. 750 mm, hvis der ikke suppleres med anden isolering.

 Skallerne dur ikke som mur-isolering.

Muslingeskaller har en betydeligt ringere isoleringsværdi end fiber-isoleringsmaterialer,
og de stablede skaller, er meget åbne for træk. (Konvektion) Derfor er de ikke velegnede, som isolerings-materiale i murværk som skal opfylde isolereringskravene til beboelseshuse.

Muslingeskallers bæreevne
- er ikke målt i Danmark.

Yderligere information.
Du kan finde henvisninger til By og Bygs test og rapport under menupunktet litteratur og linkByggeregler og forskrifter

Det er OK med muslingeskaller.
Muslingeskaller kan anvendes som kapillarbrydende lag i terrændæk, da skallernes evne til at bryde kapillar opstigning af vand, er testet af By og Byg.
Ifølge test fra By og Byg isolerer skallerne godt nok til at opfylde isoleringskravene i terrændæk, uden yderligere isoleringsmateriale. Men dokumentationen indfrier ikke de nye EU-krav til dokumentation. Derfor anbefales det at forhøre sig ved den lokale bygningsmyndighed,
om behovet for at søge dispensation.

Muslingeskallernes bæreevne er ikke testet, derfor kan skaller ikke godkendes, som bærende fundament uden yderligere dokumentation. Det anbefales at forhøre sig ved den respektive bygningsmyndighed herom.

Muslingeskaller kan umiddelbart anvendes som tagdækning.


Mål, levering og pris

Vægt, vægtfylde

Muslingeskallerne er et letvægtsmateriale. De har en langt mindre vægtfylde, end mange andre kapillarbrydende materialer.

Densitet. Kg. pr. m3
Muslingeskaller. Hele ............308
Muslingeskaller. Knuste ........655

Det er vognmænd som leverer.
Muslingeskaller kan ikke købes i byggemarkedet. De bestilles og leveres fra en håndfuld danske vognmænd, som "bortskaffer" skallerne for konservesfabrikkerne. Der leveres blåmuslingeskaller fra Limfjorsområdet og hjertemuslinger fra Vadehavsområdet. Blåmuslingeskallerne kan leveres hele og knuste, mens hjertemuslingerne kun leveres nedknuste.
Transporten og bortskaffelse af skallerne varetages helt af vognmændene, som også står for salg og transport til slutbrugerne. Skallerne kan altså ikke købes direkte på konservesfabrikkerne.

Forhold vedrørende leverancer
Indvinding af muslinger er en sæsonpræget aktivitet. Således ligger fiskeriet som regel stille mellem Sankt Hans og september. I denne periode kan der blive knaphed på skaller, hvis vognmændenes depoter tømmes.

Desværre kan muslingeskallerne på nuværende tidspunkt ikke leveres garanterede lugtfri. Enkelte af leverandørerne, forsøger at deponere og afgasse skallerne inden levering. I perioder, er efterspørgselen dog for stor, til at skallerne kan ligge længe nok. Derfor må bygherren ofte afgasse skallerne på egen grund.

Volumen og prissætning

Skallerne leveres og er prissat på træk. Dvs. en hovedvogn med hænger.
Et træk indeholder 70 - 90 kubikmeter hele skaller og 40-50 kubikmeter nedknuste skaller afhængig af nedknusningsgraden. Prisen afhænger af afstanden fra depot til bygherre, da størstedelen af omkostningen er transport-udgiften.
En bygherre på sjælland har betalt kr: 6.500 kr + moms for et træk, og en bygherre i sønderjylland kr: 4.500 kr + moms for et træk. (foråret 2003)

Et træk rækker ca. til fyldlag under 100 kvm hus, med skaller i 70 cm's tykkelse. Eller tag på 210 kvm med skallerne i 30 cm's tykkelse.Særlige forhold

Skallerne lugter.
Under produktionen efterlades mindre kødresterne i skallerne. De rådner efterfølgende og afgiver en betragtelig stank, når skallerne er stakket. Derfor kan skallerne under ingen omstændigheder anvendes, før de er gasset af.
Gassen generer omgivelserne og kan under særlige "u"gunstige forhold, f.eks kraftig sommervarme, være så tung af formaldehyd, og ammoniumbaserede gasser at den ikke skal indåndes. !!

 

Send eller anbefal link

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Tips fra DR > Tips og råd > Friland

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.