Artikel om abortstatistik upræcis

En artikel på dr.dk om abortmønstre for kvinder fra lande med overvejende muslimsk befolkning var upræcis, mente en klager. DR benyttede officiel rapport, men kunne have været mere præcis. Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagesagen.

En klager mente, at en artikel om abortmønstre på dr.dk var misvisende og direkte forkert. (Foto: © Unsplash)

En artikel om muslimske kvinders abortmønster fremstod som ”fake news”, mente en læser. Efter at have læst artiklen ”Kvinder med muslimsk baggrund får flest aborter” på dr.dk den 23. april 2018 klagede han efterfølgende til DR og lytternes og seernes redaktør. Klager mente, artiklen var misvisende og direkte forkert. Blandt andet hævdede klager, at artiklen fokuserede på problemstillinger, der ikke var dækning for i det datamateriale, historien byggede på.

DR-artiklen er en viderebringelse af et Ritzau-telegram, og den bygger på en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, af kvinder, som i Danmark i perioden 2006 – 2015 fik abort. Den viser, at kvinder med den højeste abortkoefficient kommer fra lande, som i overvejende grad er muslimske. Den siger imidlertid ikke noget om, hvad kvinderne i undersøgelsen tror på. Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen har behandlet klagen.

Upræcis overskrift

Lytternes og seernes redaktør konstaterer i sin afgørelse, at overskriften er upræcis og understreger, at ”der burde i stedet for "muslimsk baggrund" stå "fra lande med overvejende muslimsk befolkning"." Afgørelsen bygger på det forhold, at der ikke findes data i rapporten fra Sundhedsstyrelsen, som siger noget om sammenhængen mellem de undersøgte kvinders abortmønster og deres tro. Dette forhold får klager dermed ret i.

Af afgørelsen fremgår det desuden, at det ligeledes burde stå i artiklen, at Sundhedsstyrelsens rapport ikke har data for eller siger noget om de undersøgte kvinders tro.

Tydelig information om fakta

Det er DR's valg at lægge hovedvægten på et aspekt, som data ikke siger noget om. Det er DR's redaktionelle frihed, skriver lytternes og seernes redaktør. Men det skærper til gengæld kravene til DR om, at læserne så meget desto mere bliver klart og tydeligt informeret om, hvad der er fakta i rapporten, og hvad der er journalistiske antagelser.

Jesper Termansen slår fast, at DR ikke var grundig nok på dette punkt. DR burde have undersøgt rapporten bag nyheden, have bragt en mere præcis overskrift og klart skrevet i artiklen, at undersøgelsen ikke siger noget om tro.

DR skal ikke lave beregninger

Klager peger i sin klage til DR også på, at han ikke mener, at der er statistisk belæg for, at konkludere noget om abortmønsteret blandt ikke-vestlige indvandrere i forhold til vestlige indvandrere.

Lytternes og seernes redaktør slår fast, at det ligger uden for hans arbejdsfelt at tage stilling til Sundhedsstyrelsens data og beregningsgrundlag, der ligger til grund for artiklen. ”Men uanset om rapporten måtte indeholde fejl eller ej, var DR i sin ret til at omtale en officiel rapport fra Sundhedsstyrelsen, uden at DR først skulle foretage egne beregninger”, fastslår Jesper Termansen.

Afgørelsen slår fast, at DR kunne bringe artiklen på dr.dk, men manglede at give læserne nogle afgørende forudsætninger og oplysninger for forståelsen af indholdet.

I artiklen på dr.dk stod, at kvinder med muslimsk baggrund får flest aborter. Der burde ifølge lytternes og seernes redaktør rettelig have stået, at ”kvinder fra lande med en overvejende muslimsk befolkning får flest aborter”. Det er kendsgerningen ud fra rapportens data. Klager får delvis medhold. DR har efterfølgende bragt en rettelse på dr.dk Fejl og fakta. Du kan læse hele afgørelsen her: