Klager over DR-dækning af 5G får ikke medhold

Debatten om sundhedsfaren ved 5G har præget de sidste to klagesager i DR. Detektors brug af eksperter var en klar overtrædelse af DR’s etik, mente to klagere. Lytternes og seernes redaktør giver dem ikke medhold.

DR har i de seneste måneder modtaget en del klager over dækningen af 5G-netværket. Lytternes og seernes redaktør har afgjort to klager over emnet. (© DR)

DR har i de seneste måneder modtaget en del klager over dækningen af 5G-netværket. Kritikere mener, at DR bagatelliserer en sundhedsfare ved det nye netværk. Senest har lytternes og seernes redaktør afgjort to klager over emnet.

Programmet Detektor på P1 undersøgte i foråret blandt andet helbredsfaren ved 5G.

Det fik to brugere til at klage. De mener blandt andet begge, at programmets brug af ekspertkilder, er problematisk og en overtrædelse af DR’s etiske regler.

Kritikken går primært på, at Detektor overser en mængde viden, der taler for, at 5G er sundhedsfarligt og at DR ikke benytter de rigtige kilder. De to klagere mener også begge, at de eksperter, som Detektor anvender i udsendelsen og i en artikel på dr.dk, ’7 myter om 5G som florerer på Facebook – og eksperternes svar’, er partiske eller ikke har den autoritet og værdi, som Detektor giver dem.

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, har behandlet de to klager. Klagerne får ikke medhold i deres påstande.

Detektor benytter blandt andet en række faglige eksperter samt refererer Sundhedsstyrelsen og WHO. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at Sundhedsstyrelsen er det danske samfunds øverste myndighed i forhold til at rådgive autoritativt om faren ved blandt andet 5G, og at det dermed er en troværdig kilde. Man kan have den holdning, at DR kunne kritisere Sundhedsstyrelsens vidensgrundlag, men det er ikke et brud på god presseskik, at DR vælger at benytte Sundhedsstyrelsens oplysninger, fremgår det af afgørelsen.

Udvælgelse af kilder er ikke en etisk overtrædelse

De to klager over Detektors 5G-dækning kritiserer begge blandt andet brugen af ekspertkilder. Klagerne påpeger, at man ikke har brugt en række andre konkrete kilder, som klagerne selv mener er bedre at benytte og har en bedre indsigt i sundhedsfaren ved 5G. Dermed overholder DR ikke de etiske regler og tegner ikke et korrekt billede af virkeligheden – mener klagerne.

Dette afvises af lytternes og seernes redaktør. I begge afgørelser bliver der lagt vægt på, at det er et grundlæggende princip, som også står nedfældet i DR’s etiske retningslinjer, at DR selv træffer sine redaktionelle beslutninger. Herunder at DR selv og uafhængigt vælger vinkel og kilder.

DR kan ikke pålægges at benytte særlige kilder eller vælge særlige vinkler på historier. Detektor har ret til journalistisk at vinkle på de sundhedsmæssige aspekter af 5G-netværket og fravælge at behandle f.eks. den politiske beslutningsproces, som en af klagerne ønsker.

Troværdige kilder

Detektor er ikke forpligtet til at vælge de strålekritiske eksperter, som klagerne blandt andet foreslår og mener, er de rigtige, fremgår det af afgørelserne fra lytternes og seernes redaktør.

De kilder, som Detektor benytter, er alle anerkendte fageksperter, som har viden om stråling og sundhed. Programmet holder sig til at referere, hvad der er Sundhedsstyrelsens vurdering, og det er ikke en etisk overtrædelse, at DR ikke har indhentet alternative forskeres bidrag.

Viden om 5G og presseetik

Detektor har sat sig for at undersøge ud fra den autoritative, tilgængelige viden, hvad der officielt siges om sundhedsfaren ved 5G. Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at det ikke er en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at Detektor henholder sig til Sundhedsstyrelsens og WHO’s anbefalinger og vurderinger af 5G.

”Jeg kan og skal ikke afgøre kvaliteten af den 5G-kritik, som andre fagpersoner måtte fremkomme med. I forhold til presseetikken er det afgørende, at Detektor ikke er forpligtet til at vælge strålekritiske eksperter eller kilder, sådan som Klager mener at det bør ske”, fremgår det af en af afgørelserne.

Begge klagere har sammen med deres klage til DR fremsendt forskelligt og omfattende kildemateriale. Blandt andet henviser begge klagere til forskellige fagartikler og har begge vedhæftet et særligt udarbejdet responsum om 5G og stråling.

Lytternes og seernes redaktør hverken kan eller skal gå ind i en faglig videnskabelig vurdering af indholdet i programmet, fremgår det. Der er visse aspekter i begge klager, som derfor ligger uden for lytternes og seernes redaktørs kompetenceområde at behandle, da redaktøren udelukkende afgør spørgsmål af presseetisk karakter.

”Det ligger ikke inden for rammerne af lytternes og seernes redaktørs arbejdsfelt at tage stilling til det faglige indhold som i dette tilfælde konsekvenser af strålebehandling”, skriver Jesper Termansen i en af afgørelserne.

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at materiale fra klagere i form af mails, breve, bøger og lignende i alle sager vil blive bedømt konkret og inddraget ud fra den problemstilling, som kilderne skal belyse.

Klagerne får ikke medhold i deres kritik af DR.

Du kan læse begge sager her.

Ankesagsafgørelse