Etiske fokusområder

For at gøre det nemt at tilgå etikken i en travl hverdag har DR Etik har udvalgt en række af de områder, der hyppigst er forespørgsler omkring, når det drejer sig om DRs etiske retningslinjer:

Fairness og forelæggelse:

Alle, der medvirker eller omtales i DR produktioner, skal behandles fair og ansvarligt. Det gælder uanset, om der er tale om personer, virksomheder, organisationer, foreninger eller lignende.

Aftaler med medvirkende:

DR lægger vægt på, at medvirkende får en klar præmis for deres deltagelse i DRs produktioner. Medvirkende skal have forstået og accepteret forudsætningerne for at deltage.

Privatlivets fred og ærekrænkelser:

DR krænker ikke privatlivets fred, medmindre klar almen interesse taler for det. Det betyder, at DR ikke uberettiget bringer billeder eller optagelser, der vedrører en andens private forhold, uanset om optagelserne er sket på et frit tilgængeligt område.

Iscenesættelse mv.:

Ved brug af iscenesættelser, rekonstruktioner og dramatiseringer er det afgørende, at DR aldrig fører hverken seere, lyttere eller medvirkende bag lyset. Når disse fortællemæssige greb bruges, skal hvert enkelt program så at sige "give sin egen læsevejledning". Jo større betydning iscenesættelsen, rekonstruktionen eller dramatiseringen har for et program, jo vigtigere er det, at den forklares åbent og forståeligt i selve programmet.

Skjulte optagelser:

DR benytter som hovedregel ikke skjulte optagelser. Det sker kun, hvis emnets vigtighed berettiger det, og hvis skjult kamera eller mikrofon er den eneste metode til at opnå den fornødne dokumentation i en sag.

Fiktiv identitet:

Medarbejderes brug af fiktiv identitet i forbindelse med programvirksomhed sker efter samme retningslinjer som ved brug af skjult kamera/mikrofon.

Habilitet og bijobs:

Det er værdifuldt for DR, at medarbejderne er synlige i det offentlige liv som foredragsholdere, ordstyrere mv. Samtidig er det afgørende, at der ikke kan rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Det betyder, at DRs medarbejdere skal være uafhængige af personlige og økonomiske interesser i forhold til det arbejde, der udføres i DR. Det gælder såvel fastansatte som tidsbegrænsede ansatte. DRs medarbejdere har pligt til at oplyse nærmeste chef om såvel lønnede som ulønnede aktiviteter.

Sponsorering:

Sponsorering er enhver form for ydelse af direkte eller indirekte karakter til finansieringen af programvirksomhed med henblik på at fremme sponsors navn, logo, image, aktiviteter eller produkter. Der gælder ikke en bagatelgrænse og selv små tilskud vil være sponsorering.

Klager:

DR behandler klager med respekt og lydhørhed. En DR-medarbejder bør ikke svare på kritik eller klager over sig selv, men videregive sagen til sin redaktionschef eller direktør.

Ytringsfrihed:

DR respekterer medarbejdernes ytringsfrihed og ret til at være medlem af politiske partier eller interesseorganisationer. Samtidig er det vigtigt, at ytringer fra medarbejdere ikke belaster DRs grundværdier om saglighed, troværdighed og upartiskhed. Der skelnes mellem DR-medarbejderes ytringer som privatpersoner og som DR-ansatte.

Sprog:

DR spiller en vigtig rolle for dansk sprogbrug, både når det handler om at bevare og forny sproget. Det betyder, at DR i sine produktioner vil fremme: klart og forståeligt sprog, kvalitet og mangfoldighed samt troværdighed og gennemsigtighed.

Fejl og rettelser:

DR værner om sin troværdighed og retter alle faktuelle fejl af betydning. DR sikrer åbenhed om fejl og sørger for synlige rettelser på de relevante steder og platforme. Alle rettelser af betydning skal desuden bringes på DRs Fejl og fakta-side. DRs Fejl og fakta-side er DRs samlede overblik over rettelser og berigtigelser og findes på dr.dk.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter