Chefer i kommunerne: Sådan gjorde vi

Se her, hvordan DR Nyheder har opgjort, hvor mange chefer kommunerne har ansat.

Tallene for, hvor mange chefer de danske kommuner har ansat, stammer fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor s(KRL) database SIRKA.

Her er trukket oplysninger om samtlige offentlige stillingsbetegnelser i KRL's database, som herefter er importeret i er regneark. Herefter er alle stillingsbetegnelser inddelt i en af fem grupper alt efter, hvilken funktion de har. Det er Økonomi og Indenrigsministeriet, der i rapporten ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan” har besluttet, hvilken stillingsbetegnelse, der hører til hvilken gruppe.

Af de fem grupper kan gruppe to og tre betegnes som ledere. Definitionen for de to grupper er følgende:

Gruppe 2: Administrative chefer, dvs. overenskomstgruppen chefer samt chefer i overenskomstgrupperne akademikere, kontor/it mv.

Gruppe 3: Decentrale ledere, fx institutionsledere.

Ved at lægge antallet af årsværk for hver kommune i de to grupper sammen, får man et samlet antal årsværk, der dækker over, hvor mange chefer de enkelte kommuner har ansat. På samme måde har det været muligt at finde en samlet lønsum for chefgrupperne i de enkelte kommuner.

Herefter er tallene for antallet af chefer i hver af kommunerne blevet sammenholdt med dels hvor mange menige ansatte de enkelte kommuner har (grupperne et, fire og fem), og dels hvor mange indbyggere kommunerne har. Oplysninger om indbyggertal er hentet hos Danmarks Statistik.

Den samlede lønsum for chefgrupperne er ligeledes blevet sammenholdt med antallet af chef-årsværk og antal indbyggere.

Endelig har DR Nyheder valgt at sammenligne antallet af chefer i kommunerne med, hvor godt et serviceniveau kommunerne har. Sidstnævnte er bestemt af Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning. Sammenligningen er sket ved dels at se på den enkelte kommunes serviceniveau dels ved at inddele kommunerne i tre grupper, efter hvor godt deres serviceniveau er og herefter sammenligne gruppernes gennemsnitlige antal chefer.

Tallene fra KRL indeholder ikke oplysninger om medarbejdergrupper med under fem ansatte, da disse ikke er offentligt tilgængeligt, og det ikke har været muligt for DR at få disse fra KRL. Det kan teoretisk set give kommuner med mange chefgrupper på under fem ansatte en fordel, men flere eksperter, som DR Nyheder har talt med, mener ikke, dette bør have indflydelse på det store billede, da vilkårene er ens for alle kommuner.

Tallene tager ligeledes ikke forbehold for, om en kommune har valgt at udlicitere nogle serviceområder, eller huser fælleskommunale samarbejder, hvor eksempelvis et behandlingstilbud benyttes af flere kommuner, mens lederen kun er ansat af en kommune. For disse faktorer gælder dog dels, at det er ens for alle kommuner, dels at der er tale om en politisk beslutning, som er op til det enkelte byråd.

Endelig er Ærø, Fanø, Læsø og Samsø sorteret ud af undersøgelsen, da kommunernes organisation, indbyggertal og befolkningssammensætning får dem til at adskille sig væsentligt fra andre kommuner.