Regler for Melodi Grand Prix 2017

Så er der åbnet for at sende sange ind til næste års konkurrence. Deadline er 9. september kl. 9.

(Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, Type 1)

1. Melodi Grand Prix 2017 er en national konkurrence, der kårer det musikalske bidrag, som skal repræsentere Danmark ved Eurovisionens Melodi Grand Prix 2017 - også kaldet Eurovision Song Contest 2017 (ESC 2017).

DR udvælger sange i åben konkurrence blandt indsendte bidrag, samt blandt sange udvalgt af et af DR nedsat bedømmelsesudvalg.

2. Enten komponist, tekstforfatter - eller fremførende kunstner skal være dansk statsborger eller have en tilsvarende stærk tilknytning til Danmark. (Bopæl i Danmark i en længere årrække, gift eller i parforhold med en dansker eller lignende). Danskere bosiddende på Færøerne, som er tilmeldt folkeregistret dér, kan ligeledes deltage i konkurrencen. I tvivlstilfælde træffer DR endelig beslutning om deltagelse. Denne beslutning kan ikke ankes.

3. De originale kompositioner, som vælges til at være med i konkurrencen (musik/tekst/demoindspilning – herefter kaldet ”Sangen”) skal have en varighed på maximalt 3 minutter. Sangene må ikke på nogen måde have været fremført, publiceret eller solgt uden DRs udtrykkelige samtykke. Ved fremførelse, publicering og salg forstås, at sangen ikke må have været spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter og på netsider (fx YouTube / SoundCloud m.fl.) eller solgt via fysiske eller digitale forretninger. Hvis sangen har været offentliggjort tidligere, skal DR med det samme gøres opmærksom på dette, og DR træffer afgørelse om sangen kan deltage i konkurrencen.

Overholdes ovennævnte ikke, kan DR når som helst vælge at diskvalificere den udvalgte sang, såfremt DR skønner, at sangen overtræder EBU’s regelsæt for ESC 2017 eller har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til de øvrige sange.

4. Komponister og tekstforfattere kan deltage med flere bidrag.

5. Sangen fremføres på valgfrit sprog ved Melodi Grand Prix 2017. Vindersangen fremføres på valgfrit sprog ved henholdsvis ESC semifinaler og finale 2017. Sprog vælges sammen med DR. Teksten må ikke indeholde kompromitterende politiske budskaber, bandeord eller anden uacceptabel sprogbrug. Ingen kommercielle budskaber af nogen art er tilladt.

6. Sange kan indsendes elektronisk via www.dr.dk/grandprix. Sidste frist for indsendelse er fredag d. 9. september 2016 kl. 9. Sange som modtages senere vil ikke indgå i konkurrencen. Indsendte sange, der ikke overholder nærværende regler, vil blive diskvalificeret.

DRs Musikudvalg opfordrer desuden særskilt musikbranchen til at indsende sange til Melodi Grand Prix 2017.

7. Når sangene, der skal deltage i Melodi Grand Prix 2017, er endeligt udvalgt, kontakter DR ophavspersonerne til de udvalgte sange og det vil siden blive offentliggjort på dr.dk/grandprix, at sangene til Melodi Grand Prix 2017 er fundet.

Sange, som ikke udvælges til Melodi Grand Prix 2017, vil blive destrueret af DR.

8. DR gennemlytter samtlige sange, og bedømmelsesudvalget har indledningsvis ikke kendskab til sangenes ophavspersoner. Bedømmelsesudvalget er udpeget af DR, og udvalgets sammensætning offentliggøres ikke. Resultatet kan ikke ankes.

9. Sangenes titler, komponisternes og tekstforfatternes navne mv. offentliggøres af DR i en pressemeddelelse eller på et pressemøde, når alle ophavspersoner er kontaktet og bindende aftaler er indgået. Efterfølgende offentliggøres både solister og rækkefølge af sangene i Melodi Grand Prix 2017

Indtil dette sker, holdes udvælgelsen hemmelig og alle parter komponist/tekstforfatter/solist(er)/ andre medvirkende/managers/andre repræsentanter er underlagt fortrolighed. Parterne er tillige forpligtet til at iagttage fortrolighed med andre fortrolige forhold hos DR, herunder forretningshemmeligheder og i øvrigt alle forhold af forretningsmæssig og produktionsmæssig karakter, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med Melodi Grand Prix 2017.

10. Ved Melodi Grand Prix 2017 skal sangene fremføres som singback - dvs uden live orkester, men med instrumentalmusik samt kor på track. Ved ESC 2017 skal sangene fremføres som singback og her skal alle vokaler inkl. kor være 100% live (ingen sampling eller lignende af vokaler). Indspilning af singbacktrack foregår efter nærmere aftale med DR.

11. Der må højst være 6 personer på scenen ved fremførelse af sangen ved henholdsvis Melodi Grand Prix og ESC. Det er DR, der beslutter antal af personer på scenen ved fremførelse af sangen.

12. Medvirkende skal være fyldt 16 år på udsendelsesdagen.

13. DR beslutter, hvem der skal fremføre sangene i samråd med sangenes ophavspersoner. Senest medio november 2016 skal solisterne være udvalgt. I tilfælde af uenighed gælder DR’s forslag til solist(er).

14. Komponisters, tekstforfatteres eller solisters eksisterende aftaler med pladeselskaber og managements eller andre samarbejdspartnere er DR uvedkommende, og vil ikke blive tillagt betydning ved afviklingen af konkurrence og TV-show. Således skal såvel komponist(er), tekstforfatter(e), solister og øvrige medvirkende samt evt. pladeselskaber, managements eller andre samarbejdspartnere acceptere EBU´s betingelser og regler.

15. Komponister, tekstforfattere og solister, der deltager i Melodi Grand Prix 2017, forpligter sig til at medvirke på en samlet CD-udgivelse og evt. DVD-udgivelse af alle deltagende sange. CD'en udgives af DR Salg i samarbejde med et anerkendt pladeselskab. Det danske bidrag ved Eurovision Song Contest 2017 er forpligtet til at medvirke på en ESC 2017 compilation CD og DVD, der udgives af et af EBU valgt pladeselskab.

16. Sangene må udgives på egen soloudgivelse fra dagen efter afholdelsen af Melodi Grand Prix 2017. Sangene må ikke udsendes på en compilation udgivelse hverken i Danmark eller andre lande før en af DR senere fastsat dato.

17. DR har den endelige afgørelse om produktion af TV-showet og sangenes fremførelse. Det gælder områder som instrumentering, rekvisitter til scenen, kameragang, lyssætning, koreografi, grafik, monitor, PA og TV-lyd, kostumer, styling mv.

Markedsføring og pressearbejdet koordineres af DRs presseafdeling.

18. Personlig sponsorering af solister, kostumer eller lignende er ikke tilladt.

19. Udvalgte solister m.fl. ved Melodi Grand Prix 2017 er ikke selvskrevne til at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest 2017. Efter drøftelser med ophavspersonerne beslutter DR hvilke solister m.fl., der skal medvirke i Eurovision Song Contest 2017. Ved deltagelse i Eurovision Song Contest 2017 skal det danske bidrag acceptere EBUs til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

20. Betegnelserne "MELODI GRAND PRIX" eller ”EUROVISION SONG CONTEST" må ikke anvendes i markedsføringstiltag af nogen art, på CD- og DVD-covers eller anden form for reproduktion uden forudgående skriftlig aftale med DR og/eller EBU.

21. DR og EBU har ret til offentligt at fremføre, indspille og udsende det danske vinderværk, såvel i Eurovision Song Contest 2017, i optaktsprogrammer før og efter Eurovision Song Contest 2017 samt over internettet m.v. - alt i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og regler besluttet af EBU.

22. Hvis komponist, tekstforfatter, solist, øvrige medvirkende, managers eller andre repræsentanter bryder nogle af ovenstående regler, forbeholder DR sig ret til at udelukke en sang eller solisten(erne) samt derved helt eller delvist at undlade at udbetale honorarer eller erstatning i nogen form. Tidligere udbetalte honorarer mv. kan kræves tilbagebetalt.

23. I tilfælde af brud på reglerne om publicering og konkurrencen, forårsaget af en komponist, tekstforfatter, solist eller anden medvirkende, managers eller andre repræsentanter er denne person alene ansvarlig og forpligtet til at holde DR skadesløs for ethvert rejst krav i den anledning. DR påtager sig intet ansvar, ligesom DR forbeholder sig retten til at udelukke personen fra videre deltagelse.

24. I dagene efter afholdelse af Melodi Grand Prix 2017 skal vinderen være til rådighed for diverse pressearbejde. Derudover skal vinderen afsætte tid til forberedelse til deltagelsen i ESC 2017 og straks træde ind i en række nødvendige samarbejdsaftaler efter nærmere aftale med DR.

Nærmere detaljer vil fremgå og træde i kraft ved indgåelse af henholdsvis komponist- og solistaftaler senere i en evt. aftaleproces omkring deltagelsen.

25. Ingen DR-medarbejdere eller medlemmer af deres husstand kan deltage i Melodi Grand Prix 2017, medmindre der er givet særskilt dispensation. I tvivlstilfælde kan undertegnede kontaktes.

26. Konkurrencedeltagerne garanterer ved accept på tilmeldingen, jvf. pkt. 6, at man følger ovenstående regler.

27. Disse regler er fastsat af DR, som forbeholder sig ret til at ændre reglerne og/eller træffe beslutninger om reglernes nærmere tilpasning og fortolkning.

DR Byen, maj 2016