Regler for Dansk Melodi Grand Prix 2012

Hvilke regler gælder for sangskriver og solister i Melodi Grand Prix? Få svar lige her.

Velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 2012.

1. Dansk Melodi Grand Prix 2012 er en national konkurrence, der kårer det musikalske bidrag, som skal repræsentere Danmark i Azerbaijan ved Eurovisionens Melodi Grand Prix 2012 - også kaldet Eurovision Song Contest 2012 (ESC 2012).

Dansk Melodi Grand Prix 2012 består af en enkeltstående event. Eventen afholdes d. 21. januar 2012 i Aalborg. DR udvælger 6 kompositioner i åben konkurrence blandt de indsendte bidrag. Ud fra særlige redaktionelle overvejelser inviteres derudover 3-4 udvalgte bidragsydere. Der deltager således 9-10 kompositioner i Dansk Melodi Grand Prix 2012.

2. Enten komponist, tekstforfatter - eller fremførende kunstner skal være danske statsborgere eller have en tilsvarende stærk tilknytning til Danmark. (Bopæl i Danmark i en længere årrække, gift eller i parforhold med en dansker eller lignende). Danskere bosiddende på Færøerne, som er tilmeldt folkeregistret dér, kan ligeledes deltage i konkurrencen. I tvivlstilfælde træffer DR endelig beslutning om deltagelse. Denne beslutning kan ikke ankes.

3. De til konkurrencen udvalgte originalværker (musik/tekst/demoindspilning) skal have en varighed på maximalt 3 minutter og må ikke på nogen måde have været fremført eller fremføres, publiceres eller sælges uden DRs udtrykkelige samtykke. Ved fremførelse, publicering og salg forstås, at originalværket ikke må have været eller blive spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter og på netsider (fx YouTube m.fl.). Overholdes ovennævnte ikke, diskvalificeres det udvalgte originalværk.

4. Komponister og tekstforfattere kan deltage med flere bidrag.

5. Der skal afleveres en tekst på valgfrit sprog til kompositionen. Kompositionen fremføres på valgfrit sprog ved Dansk Melodi Grand Prix 2012. Vindersangen fremføres på valgfrit sprog ved henholdsvis ESC semifinaler og finale 2012, hvis sangen går videre. Sprog vælges sammen med DR. Teksten må ikke indeholde kompromitterende politiske budskaber, bandeord eller anden uacceptabel sprogbrug. Ingen kommercielle budskaber af nogen art er tilladt.

6. Konkurrencebidraget skal indeholde: Tydeligt udskrevet sangtekster. CD med indspilning af melodien samt én eller flere sangstemmer.

Vigtigt: Kun én melodi pr. CD og kun én melodi pr. kuvert.

Begge mærkes tydeligt med melodiens titel (og kun den). Tilmeldingsskema (bilag 1) skal vedlægges i udfyldt stand og være underskrevet af samtlige ophavspersoner. (Bemærk at vi kun modtager sange på CD).

7. Bidrag til konkurrencen sendes til:

DR TV-Events DR Byen Emil Holms Kanal 20, opg. 5, 4. 0999 København C og mærkes "Dansk Melodi Grand Prix 2012".

Bidrag kan også indleveres i receptionen i DR Byen. Bidrag skal være modtaget senest mandag d. 26. september 2011 kl. 12.00. Bidrag som ankommer senere vil ikke indgå i konkurrencen. Indsendte bidrag, der ikke overholder nærværende regler, vil blive diskvalificeret.

8. Det indsendte materiale vil ikke blive returneret. Bidrag, som ikke udvælges til finalen, vil blive destrueret af DR. Alle bidragsydere vil få direkte besked fra DR om evt. udvælgelse.

9. DR gennemlytter samtlige bidrag, og et bedømmelsesudvalg vælger de 6 melodier fra den åbne konkurrence. Bedømmelsesudvalget er udpeget af DR, og udvalgets sammensætning offentliggøres ikke. Resultatet kan ikke ankes.

10. Bedømmelsesudvalget har ikke kendskab til komponisters eller tekstforfatteres navne ved udvælgelsen af de 6 melodier. Først efter udvælgelsen af de 6 melodier vil navne mv. på ophavspersonerne blive kendt og disse indkaldt til møde om de første forberedelser til Dansk Melodi Grand Prix 2012.

11. Melodiernes titler, komponisternes og tekstforfatternes navne mv. offentliggøres af DR i en pressemeddelelse eller på et pressemøde, når alle ophavspersoner er kontaktet og bindende aftaler er indgået.

Indtil dette sker, holdes udvælgelsen hemmelig. Senere offentliggøres både solister og rækkefølge på afvikling af sangene i Dansk Melodi Grand Prix 2012.

12. Ved Dansk Melodi Grand Prix 2012 og ved ESC 2012 skal melodierne fremføres som singback - altså uden live orkester, men med instrumentalmusik på bånd, og alle vokaler inkl. kor skal være 100 % live (ingen sampling eller lignende af vokaler). Indspilning af singbackbånd foregår efter nærmere aftale med DR.

13. Maksimalt 6 personer må medvirke på scenen ved fremførelse af bidraget ved henholdsvis Dansk Melodi Grand Prix og ESC. 14. Medvirkende skal være fyldt 16 år på udsendelsesdagen.

15. DR beslutter, hvem der skal fremføre de 6 sange i samråd med melodiernes ophavspersoner. Senest medio november skal solisterne være udvalgt. I tilfælde af uenighed gælder DR's forslag til solist(er).

16. Komponisters, tekstforfatteres eller solisters eksisterende aftaler med pladeselskaber og managements er DR uvedkommende, og vil ikke blive tillagt betydning ved afviklingen af konkurrence og TV-show. Således skal såvel komponist(er), tekstforfatter(e), solister og øvrige medvirkende samt evt. pladeselskaber og managements acceptere EBU´s betingelser og regler.

17. Komponister, tekstforfattere og solister, som deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2012, forpligter sig til at medvirke ved en samlet CD-udgivelse og evt. DVD-udgivelse af alle deltagende melodier. CD'en og DVD'en udgives af DR Multimedie i samarbejde med et anerkendt pladeselskab. Det danske bidrag ved Eurovision Song Contest 2012 er forpligtet til at medvirke på en ESC 2012 compilation CD og DVD.

18. Melodierne må udsendes på egen solo udgivelse efter fremførelse ved Dansk Melodi Grand Prix 2012. Melodien må ikke udsendes på en compilation udgivelse hverken i Danmark eller andre lande.

19. DR har den endelige afgørelse om produktion af TV-showet og melodiernes fremførelse. Det gælder områder som instrumentering, rekvisitter til scenen, kameragang, lyssætning, koreografi, monitor, PA og TV-lyd, kostumer, styling mv. Markedsføring og pressearbejdet koordineres af DRs presseafdeling.

20. Personlig sponsorering af solister, kostumer eller lignende er ikke tilladt uden forudgående aftale med DR. 21. Udvalgte solister, kor m.fl. ved den danske finale er ikke selvskrevne til at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest 2012. Efter drøftelser med ophavspersonerne beslutter DR hvilke solister, kor m.fl., der skal medvirke i Eurovision Song Contest 2012. Ved deltagelse i Eurovision Song Contest 2012 skal det danske bidrag acceptere EBUs til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

22. Betegnelserne "DANSK MELODI GRAND PRIX" eller "EUROVISION SONG CONTEST" må ikke anvendes i markedsføringstiltag, på CD- og DVD-covers eller anden form for reproduktion uden forudgående skriftlig aftale med DR og/eller EBU.

23. De til konkurrencen udvalgte melodier, som deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2012, må ikke på nogen måde fremføres, officielt publiceres eller sælges før efter finalen, medmindre DR har givet udtrykkelig tilladelse hertil eller det sker i forbindelse med medier/programmer valgt af DR.

24. DR og EBU har ret til offentligt at fremføre, indspille og udsende den danske vindermelodi, såvel i Eurovision Song Contest 2012, i optaktsprogrammer før og efter Eurovision Song Contest 2012 samt over internettet m.v. - alt i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og regler defineret af EBU.

25. Hvis konkurrencedeltagerne eller solisterne bryder nogle af ovenstående regler, forbeholder DR sig ret til at udelukke et bidrag eller solisten(erne) samt derved helt eller delvist at undlade at udbetale honorarer eller erstatning i nogen form. Tidligere udbetalte honorarer mv. kan kræves tilbagebetalt.

26. I tilfælde af brud på reglerne om publicering og konkurrencen, forårsaget af en konkurrencedeltager, solist eller anden medvirkende, er denne person alene ansvarlig og forpligtet til at holde DR skadesløs for ethvert rejst krav i den anledning. DR påtager sig intet ansvar, ligesom DR forbeholder sig retten til at udelukke personen fra videre deltagelse.

27. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2012 findes via kombineret jury og sms afstemninger under TV-showet.

28. Konkurrencedeltagerne garanterer ved sine underskrifter, jvf. pkt. 6, at man følger ovenstående regler.

29. Disse regler er fastsat af DR, som forbeholder sig ret til at ændre reglerne og/eller træffe beslutninger om reglernes nærmere tilpasning og fortolkning.

30. I dagene efter afholdelse af DMGP 2012 skal vinderen af DMGP 2012 være til rådighed for diverse pressearbejde samt tage den fornødne tid til at forhandle og have mulighed for, som en del af forberedelsen til deltagelsen i ESC 2012, straks at træde ind i en række nødvendige samarbejdsaftaler efter nærmere aftale med DR.

Nærmere detaljer vil fremgå og træde i kraft ved indgåelse af henholdsvis komponist- og solistaftaler senere i en evt. aftaleproces omkring deltagelsen.

DR Byen, august 2011

Søren Therkelsen, Redaktionschef

FacebookTwitter