23. marts 1991
Den danske og den svenske regering underskriver en aftale om en fast forbindelse over Øresund.

12.juni 1991
Den svenske Rigsdag vedtager Øresundsforbindelsen. Broprojektet kan ikke påbegyndes, før miljøinstanserne på svensk side har sagt ok.

14. august 1991
Socialdemokratiet, CD og KV-regeringen vedtager på et ekstraordinært møde i Folketinget loven om den faste Øresundsforbindelse.

27. januar 1992
Øresundskonsortiet dannes via en konsortieaftale mellem A/S Øresundsforbindelsen og Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Aftalen betyder, at selskabet ejes af den danske og den svenske stat med halvdelen hver.

26. februar 1993
På svensk side trækker beslutningsprocessen ud. Både koncessionsnævnet for miljøbeskyttelse, Kammarkollegiet og fiskerimyndighederne henviser til naturressourceloven og anbefaler et nej til projektet.

4. april 1993
Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) udtaler, at han er 'stjernehamrende tosset', over at kommunens protester over Øresundsforbindelsen ikke har vundet gehør i regeringen. Kommunen havde ønsket at forbindelsen skulle krydse Kalvebodløbet i en tunnel i stedet for en bro.

Juli 1993
I Folketinget indledes en bitter strid ført an af de radikale og SF om den tiltagende usikkerhed om broprojektets økonomi.


16. oktober 1993

Første spadestik til de danske landanlæg, der omfatter 9 km motorvej og 18 km jernbane.

15. november 1993
Den svenske regering har forelagt sagen for den særlige svenske Vattendomstol, der anbefaler et betinget ja til det fremlagte broprojekt. Domstolens krav er, at broforbindelsen skal udføres så vand-, salt- og iltgennemstrømningen fra Øresund til Østersøen ikke bremses, den såkaldte 'nulløsning'.

19. november 1993
Folketingets strid om økonomien bilægges. De radikale og SF falder til ro, da A/S Øresundsforbindelsen fremlægger et revideret budget, som sandsynliggør, at broen kan betale sig selv hjem inden for den i anlægsloven fastsatte tidsramme på 30 år.

13. januar 1994
En i brosagen splittet svensk regering beslutter, at broprojektet nok en gang skal prøves ved Vattendomstolen. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen er helt uforstående overfor beslutningen.

20. maj 1994
Den svenske Vattendomstol meddeler, at den ikke er tilfreds med Øresundskonsortiets miljøberegninger. Domstolen forlanger nye, forbedrede beregninger.

16. juni 1994
De nye beregninger udføres hurtigt. Den svenske regering beslutter, at Øresundsforbindelsen kan etableres på svensk territorium, under forudsætning af, at en række miljøkrav kan opfyldes. Den inkarnerede bromodstander, Centerpartiets formand, Olof Johansson, går af som miljøminister.

8. juli 1994
Trafikministeriet godkender den generelle udformning, linieføring og miljøvilkår for Øresundsforbindelsen på dansk territorium.

28. september 1994
Økonomiminister Marianne Jelved (R) forlader den politiske følgegruppe. Hun vil ikke længere tage medansvar for broens økonomi. Det sker efter folketingsvalget, hvor de radikale forgæves forsøgte at få en revurdering af broøkonomien med i regeringsgrundlaget.

2. december 1994
Rigsrevisionen fremlægger en kritisk rapport, hvoraf det fremgår, at Folketinget ikke fik alle relevante oplysninger, da anlægsloven blev vedtaget i 1991. Trafikministeriet, Øresundskonsortiet, og A/S Øresundsforbindelsen kritiseres for deres optimistiske økonomiske beregninger.

6. december 1994
Fhv. trafikminister Kaj Ikast (K) får ikke nogen egentlig næse, men statsrevisorerne slår fast, at Folketinget blev dårligt informeret om den store usikkerhed i Øresundsbudgetterne.

9. december 1994
Øresundsforbindelsens økonomi er på foranledning af SF hovedteamet ved en forespørgselsdebat i Folketinget. Rigsrevisonens kritik giver dog ikke anledning til en ny undersøgelse af broøkonomien.

22. december 1994
Der sættes punktum for de nu mere end tre års behandling i det svenske retssystem, da Regeringsretten, den svenske forvaltningsdomstol, fastslår, at den svenske regerings endelige ja til broen blev givet på et lovligt grundlag. Den sidste juridiske sten for bygningen af Øresundsforbindelsen er dermed ryddet af vejen.

19. maj 1995
Der sker skader for et par millioner kroner, da kontor- og mandskabsbarakker tilhørende A/S Øresundsforbindelsens landanlæg i Tårnby om natten bliver angrebet med molotovcocktails.

12. juli 1995
Den svenske Vattendomstol meddeler betingelserne for byggeriet af Øresundsbroen på den svenske del af sundet. Vattendomstolen giver grønt lys til Øresundsbro.

17. juli 1995
Øresundskonsortiet skriver kontrakt om bygningen af sænketunnelen. Kontrakten har en værdi af 3,98 milliarder d.kr. Samme dag skrives kontrakt om gravearbejdet og bygningen af den kunstige ø. Den kontrakt har en værdi af 1,4 milliarder danske kroner.

27. september 1995
En undersøgelse foretaget af analyseinstitutterne Sonar i Danmark og SIFO i Sverige viser, at der både i Danmark og Sverige er flertal mod en fast forbindelse over Øresund, men at modstandere og tilhængere er rykket tættere på hinanden siden sidst måling i januar 1995.

18. oktober 1995
De første arbejder til kyst-kyst forbindelsen begynder med gravearbejder i Øresund.

7. oktober 1995
Frygt for sabotage mod byggeriet af Øresundsbroen får nu det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, til at skærpe bevogtningen af visse miljøgrupper, skriver Sydsvenska Dagbladet.

27. november 1995
Øresundskonsortiet skriver kontrakt med Sundlink Contractors: Skanska AB (SE), Højgaard & Schultz A/S (DK), Monberg & Thorsen A/S (DK), Hochtief AG (D), om bygningen af højbroen og de to tilslutningsbroer. Kontrakten har en værdi af 6,3 milliarder DKK.

7. december 1995
Politiets Efterretningstjeneste (PET) har ingen informationer om, at der skulle være en alvorlig sabotagetrussel mod Øresundsbroen. Det siger politimester Birgitte Stampe, der kalder det en 'and', at PET og det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, skulle være i tæt samarbejde om at afværge en akut trussel.

14. januar 1996
En fører af en gravemaskine brækker begge ben, da en kran vælter hen over en udgravning til den fremtidige togbane ved Øresunds-forbindelsen.

6. februar 1996
Øresundskonsortiets to miljørådgivere trækker sig med øjeblikkelig virkning fra samarbejdet med konsortiet. De danske miljømyndigheder ser dog ikke nogen grund til at kræve arbejdet med Øresundsforbindelsen stoppet.

20. marts 1996
Konsortiet bag forbindelsen over Øresund har hele tiden vidst, at det er umuligt at overholde miljøkravene ved gravearbejdet, oplyser TV-avisen på baggrund af fortrolige dokumenter. SF kalder afsløringen for en skandale.

3. juli 1996
Portene til Øresundskonsortiets kontor i Malmö i Sverige bliver spærret af demonstranter. De omkring 30 deltagere i aktionen er ifølge egne oplysninger miljøaktivister, som betegner bro-projektet som en 'miljøbombe'.

30. juli 1996
Støbningen af den første sænkekasse til Øresundsbroens pyloner begynder i Kockums tørdok i Malmø.

1. august 1996
Greenpeace Danmark indklager Danmark for EU-kommissionen for overtrædelse af EU-reglerne ved ikke at lave en miljøvurdering, før A/S Øresundsforbindelsen fik lov til at deponere forurenet jord i den kunstige halvø ud for Amager.

23. august 1996
En finsk arbejder dør i forbindelse med bygningen af Øresundsbroen: Han forsvinder fra en slæbebåd og bliver senere fundet druknet.

28. oktober 1996
Modstandere mod Øresundbroen indleder en ny protestaktion, da adskillige aktivister lænker sig fast ved cementfabrikken i Malmös oliehavn.

21. november 1996
Østre Landsret frifinder Trafikministeriet i den sag, Greenpeace har anlagt mod den danske stat om den faste forbindelse. Greenpeace bebuder, at organisationen vil søge at få sagen prøvet i Højesteret.

28. november 1996
Øresundskonsortiet og Danmarks Fiskeriforenig indgår et forlig, der giver fiskerne 17 mio. kr. for tabt fiskeri, mens byggeriet står på.

2. december 1996
Støbningen af tunnelelementer til Øresundstunnelen begynder i en specialbygget fabrik i Københavns Nordhavn. Tunnelelementerne støbes i 22 meter lange sektioner, som føjes sammen til 176 meter lange elementer.

1. februar 1997
Øresundskonsortiets direktør Henning Hummelmose fratræder.


16. juli 1997
Flydekranen Svanen transporterer den første af de 51 bropiller fra Sundlinks arbejdsplads i Norra Hamnen i Malmø og placerer den ud for broens landfæste på Lernacken.

08. august 1997

Det første af de 55.000 tons tunge tunnelelementer bugseres fra tunnelfabrikken i Københavns Nordhavn til Drogden og sænkes ned i tunnelrenden.

27. september 1997
Øresundsmotorvejen mellem Amager og Københavns Lufthavn åbner for trafik.

26. juni 1998
Den første af de otte højbrosektioner, som fremstilles af Karlskronaværftet, placeres i brolinien.

27. september 1998
Øresundsbanen mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn indvies. Dermed er de danske landanlæg til Øresundsforbindelsen færdige.

3. oktober 1998
Indvielsen af den ombyggede Kontinentalbanen gennem Malmø, som skal lede jernbanetrafikken til Øresundsforbindelsen.

6. januar 1999
Øresundstunnelens 20. og sidste tunnelelement placeres i tunnelrenden.

18. januar 1999
Det første af Øresundsbroens fire pylonben har nået sluthøjden 204 meter – Sveriges højeste bygningsværk.


16. marts 1999
Den sidste meter af tunnelen støbes, og den første bil passerer gennem Øresundstunnelen.

7. juli 1999
De store danske transportfirmaer truer nu med en boykot af Øresundsbroen pga. de høje priser for brug af broen, rapporterer TV-avisen. Øresundskonsortiet vil på nuværende tidspunkt overhovedet ikke diskutere priserne.
14. august 1999
Den sidste brosektion bliver placeret på Øresundsbroen, og ved en festlighed mødes Kronprins Frederik og Kronprinsesse Victoria på broen for at symbolisere, at der nu for første gang er fast kontakt mellem Danmark og Sverige.

16. marts 1999
Dørene åbnes mellem de to halvdele af den ca. 4 km lange Øresundstunnel. Den danske trafikminister Sonja Mikkelsen og den svenske erhvervsminister Björn Rosengren kører med den første bil gennem tunnelen fra Kastrup til den kunstige ø Peberholm.

1. december 1999
Den sidste skinne på det første jernbanespor mellem Malmø og København monteres, og et arbejdstog kører for første gang mellem Danmark og Sverige.

31. december 1999
Man kan nu køre hele vejen til Sverige ad Øresundsbroen. Alligevel er der ingen planer om at fremskynde åbningen. Adm. direktør for Øresundskonsortiet Svend Landelius siger til TV-avisen, at mange installationer stadig ikke er på plads, og at personalet ikke er uddannet endnu.

24. marts 2000
150 bilister får lov til - som de første - at afprøve Øresundsbroen. Trafikminister Jacob Buksti frygter samtidig, at Øresundsmotorvejen ikke kan klare presset fra den voksende trafik. Ministeren har derfor bedt Vejdirektoratet om at forberede en udvidelse af den 8,6 kilometer lange Øresundsmotorvej.

30. marts 2000
Øresundsbroen skifter hænder: Entreprenøren Sundlink afleverer sit store arbejde til bygherren - fire måneder før planlagt. Værdi: Ca. 6 millarder kr. Tunneldelen er endnu ikke officielt færdig og overdraget.

1. juli 2000
Broen indvies og tages i brug om aftenen kl. 23.00.