LINKS

 
Organisationer og myndigheder
Folketinget og de politiske partier
Statistik og tal
Lovgivning
Asyl
Integration
Diskrimination og etnisk ligestilling
Religion
Uddannelse
Adoption
Relevante sider på DR
International presse

Organisationer og myndigheder

Her finder du en oversigt over de relevante organisationer og myndigheder i Danmark, der beskæftiger sig med etniske minoriteter og deres levevilkår. En 
del af organisationerne finder du også under de forskellige underemner i linksamlingen.

Danmark.dk er en portal, hvor man kan finde diverse organisationer og myndigheder:
http://www.danmark.dk

Kommunernes Landsforening. Liste over foreninger (adresser og tlf-numre), 
der arbejder med etniske minoriteter:
http://www.kl.dk/kl.net?sidenr=212378

Finfo.dk er Informationsnetværket for etniske minoriteter. Hjemmesiden inde-
holder bl.a. information om rettigheder, pligter og muligheder for de etniske minoriteter, links til hele verden og indhold på diverse minoritetssprog.
http://www.finfo.dk

Indenrigsministeriet er den myndighed i Danmark, der administrerer udlændingeområdet. Her kan du finde relevant lovgivning, regeringens handlingsplaner på området, bekendtgørelser og betænkninger:
http://www.inm.dk

Udlændingestyrelsen er den myndighed i Danmark, der behandler 
ansøgninger om asyl, opholdstilladelser og visa. På udlændingestyrelsens hjemmeside kan du blandt andet finde information om de forskellige regler:
http://www.udlst.dk/
Udlændingestyrelsen udgiver blandt andet "Nyhedsbrev om udlændinge"
http://www.udlst.dk/sjle6/nyhedsbrevet.html

Dansk flygtningehjælps side indeholder oplysninger om asyl, sprogcentre, rådgivning, integration og tolkeservice m.m.:
http://www.drc.dk/

Røde Kors Asylafdelings side indeholder information om asylarbejdet og information til asylansøgere: http://www.asylum.redcross.dk/

Nævnet for etnisk ligestilling er nedsat for at rådgive Folketinget og myndighederne i Danmark omkring forskelsbehandling, diskrimination og 
etnisk ligestilling. På hjemmesiden kan du finde lovforslag, høringsforslag 
og læse mere om Nævnets indsatsområder:
http://www.nel.dk

Rådet for Etniske Minoriteter er nedsat for at rådgive Indenrigsministeren omkring forhold, der vedrører indvandrere og flygtninge. Rådets 14 medlem-
mer er udpeget i de regionale integrationsråd.
http://www.etniskeminoriteter.dk/

Dokumentations og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) 
er en privat organisation, der rådgiver og fører sager for personer, der har været udsat for diskrimination:
http://www.drcenter.dk/

Mellemfolkeligt Samvirke har en minoritetsafdeling, der beskæftiger sig med etniske minoriteter i Danmark:
http://www.ms.dk/minoritet/default.htm
Mellemfolkeligt Samvirke har også et rigtigt godt minoritetsbibliotek, som man 
kan søge i på nettet:
http://www.ms.dk/bibliotek/

INDsam
(De etniske mindretals sammenslutning) er en sammenslutning af etniske minoritetsorganisationer i Danmark, som deltager i den politiske debat 
og yder forskellig rådgivning til etniske minoriteter i Danmark:
http://www.indsam.dk

POEM (Paraplyorganisation for de etniske mindretal) er en samleorganisation 
for etniske minoritetsorganisationer og er aktiv i den politiske debat omkring etniske minoriteters forhold i Danmark:
http://www.poem.dk

E-LO - Etniske mindretals organisation er en overordnet samleorganisation 
for etniske minoritetsorganisationer i Danmark. I denne forening er INDsam 
og POEM organiseret:
http://www.e-lo.dk/

I Sverige findes denne udmærkede side, der indeholder alverdens oplysninger 
om indvandrere og flygtninge i Sverige samt oplysninger om hjemlande:
http://www.immi.se/

 

Folketinget og de politiske partier

Folketingets hjemmeside indeholder blandt andet ugeplaner, så man kan se hvilke emner og forslag, der bliver behandlet. Desuden kan du se Folketingets forhandlinger live på nettet. Ugeplanerne finder du under nyheder - dagsordener, ugeplaner og årsplan - ugeplaner:
http://www.folketinget.dk/system/forside/index.htm?3

Socialdemokratiets integrationsprogram:
http://www.socialdemokratiet.dk/main/politik/integ/index.shtml

Venstres princip-program, hvor flygtninge er et punkt:
http://www.venstre.dk/nymede/princip/default.htm

Det Konservative Folkepartis side beskriver udlændingepolitikken under 
"politik" - "konservativ politik" - "Trygheden og sikkerheden":
http://www.konservative.dk/

Socialistisk Folkepartis side beskriver integrationspolitikken under "politik" - "principprogram" og overskrifterne "ulighedssamfundet", "plads til alle" og 
"arbejde til alle":
http://www.sf.dk/

Dansk Folkeparti beskriver udlændingepolitikken i deres principprogram 
under "Udlændinge og indfødsretten":
http://www.danskfolkeparti.dk/

Centrumdemokraterne beskriver deres politik under "CD mener" - "indenrigspolitik" - "human udlændingepolitik":
http://www.centrumdemokraterne.dk/indhold.htm

Det Radikale Venstre beskriver deres politik her:
http://www.radikale.dk/index2.htm

Enhedslisten beskriver deres politiske ståsted indenfor temaet på 
følgende adresse under "Det mener vi" - "10 skridt i den rigtige retning" - "plads til alle":
http://www.enhedslisten.dk/

Kristeligt Folkepartis udlændingeudspil finder man under "Det mener 
KRF" - "programmer" og søg på flygtninge og retspolitik. Her man "udlændingeudspil":
http://www.krf.dk/index.phtml?krf=15&lokal=

Frihed 2000 beskriver her deres syn på kriminalitet blandt flygtninge og indvandrere:
http://www.frihed-2000.dk/program/2000/retm.htm

Demokratisk Folkeparti omhandler flygtninge og indvandrere under "politisk information" og overskriften "indvandrerpolitik":
http://www.df-net.dk/

 

Statistik og tal

Indenrigsministeriets sider om udlændingeområdet:
http://www.im.dk/index_udlaendingeomr/udlaendeinge_index.html
Siden indeholder en talmæssig belysning af udlændingeområdet 2000:
http://www.im.dk/udl2000/ren.htm

Udlændingestyrelsen
http://www.udlst.dk
På siden finder man blandt andet nøgletal for flygtningeområdet 
under "tal og publikationer":
http://www.udlst.dk/default.htm

Danmarks Statistik har en del tal på udlændinge i Danmark:
http://www.dst.dk/

Kommunernes Landsforening. Kommune-kvoter over fordeling og bolig-
placering af flygtninge 2001-2003:
http://www.kl.dk/kl.net?sidenr=203767

Catinét er et analyseinstitut, der har lavet en kvantitativ undersøgelse af 
flygtninge og indvandreres eget syn på integrationen i Danmark:
http://www.catinet.dk/indledning.htm

 

Lovgivning

Dansk Flygtningehjælps side indeholder en hvidbog over aktuel dansk flygtningepolitik, som giver et godt overblik over love og politik på området:
http://rww.drc.dk/dk/publikationer/boegerogpjec/boeger/hvidbog/index.html

Nævnet for etnisk ligestillings side indeholder blandt andet høringssvar, lovforslag og internationale rapporter om integration og diskrimination:
http://www.nel.dk/#hoeringsvar

Indenrigsministeriets side indeholder en sektion om udlændingeområdet. 
Her finder man Integrationsloven, bekendtgørelser osv. ...
http://www.im.dk/index_udlaendingeomr/udlaendeinge_index.html

Udlændingestyrelsens side indeholder en oversigt over de vigtigste love 
indenfor området under "lovgivning og folketingsspørgsmål":

http://www.udlst.dk

Retsinfo: Her kan man finde lovgivning, bekendtgørelser, Folketingets forhandlinger mm. Klik på "retsinformation" øverst for at komme videre:
http://www.retsinfo.dk/

 

Asyl

Dansk flygtningehjælps side indeholder oplysninger om asyl, sprogcentre, rådgivning, integration og tolkeservice m.m.:
http://www.drc.dk/

Røde Kors Asylafdelings side indeholder information om asylarbejdet og information til asylansøgere: http://www.asylum.redcross.dk/
"Asyl-arbejdet i 1999" er en god oversigt med tal og statistik:
http://www.asylum.redcross.dk/work/asylum/asylafdeling/
virksomhedsregnskab/VR99/indhold.htm


Udlændingestyrelsens
side indeholder fakta om asyl, opholdstilladelser 
og visa, foruden lovgivning og diverse tal:
http://www.udlst.dk/
Udlændingestyrelsens side indeholder desuden en meget overskuelig 
forklaring af asyl-begrebet contra flygtninge... og vejen gennem systemet:
http://www.udlst.dk/sjle6/asylpjece/udl_asyl02.html

Danmark.dk har nogle meget overskuelige sider om asylsøgning og 
flygtninge:
http://www.danmark.dk/tema.asp?page=tema&objno=1679262

Danmark.dk giver også et meget grundlæggende overblik over emnet 
"Udlænding i Danmark":

http://www.danmark.dk/tema.asp?page=tema&objno=1678980

 

Integration

Indenrigsministeriet:
http://www.im.dk
Indenrigsministeriets evaluering af Kommunernes integrations-indsats 
(Rambøll, 16.11.00):
http://www.im.dk/udl_kom_erf/integration_i_praksis.htm
Indenrigsministeriets undersøgelse af udlændinges egen opfattelse af deres situation og integrationsprocessen i Danmark (COWI, 16.11.00):
http://www.im.dk/nyankomne/rapport.htm

Kommunernes Landsforenings sider om Integration:
"Det mener Kommunernes Landsforening om integration":
http://www.kl.dk/kl.net?sidenr=30284

Indenrigsministeriets puljer til økonomisk støtte af udlændingeområdet:
http://195.82.201.69/puljer_udlaendinge/index.html

Københavns Kommunes Indvandrerrådgivning
http://www.inb.kk.dk/inb/pegasus.nsf/all/48cabdaf4711fff6412568d50040b2b1?
opendocument

Arbejderbevægelsens Internationale Forum (AIF) har en hjemmeside, 
der præsenterer AIF’s aktiviteter, herunder Etnisk Booking, som henviser 
til oplægs- og foredragsholdere fra hele Danmark med forskellig etnisk 
baggrund:

www.aif.dk

Arbejdsministeriets hjemmeside indeholder publikationer og pressemed-
delelser om integration af udlændinge på arbejdsmarkedet samt links til 
myndigheder og organisationer på arbejdsmarkedsområdet:
www.am.dk
Arbejdsministeriets rapport om integration på arbejdsmarkedet sammen-
ligner Danmark med en række andre lande (2000):

http://www.am.dk/publikationer/2000/integration/Integration.htm

Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, der bl.a. omfatter publikationer og pressemeddelelser om integration af udlændinge på arbejdsmarkedet, 
herunder om Isbryderordningen og Forsøgsordningen med brobyggere, samt 
links til myndigheder og organisationer på arbejdsmarkedsområdet.
www.ams.dk
Forsøgsprojekt "Integration af etniske minoriteter på udvalgte arbejds-
pladser" under Arbejdsmarkedsstyrelsen bliver præsenteret på denne side:
http://www.nydanskintegration.dk/

Finansministeriets hjemmeside, der bl.a. omfatter publikationer og pressemeddelelser om det rummelige arbejdsmarked og om integration af udlændinge på statslige arbejdspladser samt links til andre ministerier:
www.fm.dk

 

Diskrimination og etnisk ligestilling

Nævnet for Etnisk Ligestilling er blandt andet rådgivende organ for 
Folketinget og myndigheder i Danmark omkring etnisk ligestilling og racediskrimination.
http://www.nel.dk/

Rådet for Etniske Minoriteter er nedsat for at rådgive Indenrigs-
ministeren i spørgsmål vedrørende etniske minoriteters levevilkår i Danmark.
http://www.etniskeminoriteter.dk/

Europæiske Center for Observation af Racisme og Fremmedhads hjemmeside:
http://www.eumc.at/
Siden indeholder en dansk version af resumé af årsberetning fra Europæisk 
Center for Observation af Racisme og Fremmedhad (EUMC) i PDF-format:
http://www.eumc.at/publications/ar99/AR99S-DA.pdf

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) 
har en hjemmeside, der indeholder diverse informationer omkring racediskrimi-
nation og lovgivning:

http://www.drcenter.dk/

Det Danske Center for Menneskerettigheder beskæftiger sig blandt 
andet med minoriteters rettigheder og levevilkår:

http://www.humanrights.dk/

Menneskeret-siden har racisme som tema i februar 2001:
http://www.menneskeret.dk/tema/racisme

SOS mod racisme
http://hjem.get2net.dk/sos_mod_racisme/

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedets  
hjemmeside indeholder blandt andet nyheder på integrationsområdet, 
adgang til en jobbank for etniske minoriteter samt links til myndigheder 
og organisationer på integrationsområdet.
http://www.nydansker.dk
Nydansker.dk har desuden en god oversigt over aktørerne på området, 
som er opdelt på kategorier:
http://www.nydansker.dk/NyDansker.htm

 

Religion

Religionsguiden, Syddansk Universitetscenter. Denne side indeholder 
links og faktuelle oplysninger om de fleste religioner i Danmark.
http://www.ou.dk/hum/timjensen/Rel/relindex.htm

Kristelig Dagblad. Links til informationer om religioner i Danmark og verden.
http://www.religion.dk/

Alt om Islam i Danmark
http://www.islam.dk/

Danmarks forenede Cybermuslimer. Siden indeholder et meget aktivt mail-forum om Islam i Danmark.
http://www.islam.dk/dfc/
 


Uddannelse

Undervisningsministeriets oversigt over uddannelsesområder, herunder danskundervisning for voksne udlændinge:
http://www.uvm.dk/omraader/

UC2 er udviklingscenteret for undervisning og uddannelse af tosprogede børn 
og unge:
http://www.uc2.dk/

Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelsers hjemmeside 
omfatter bl.a. links til myndigheder og organisationer, der beskæftiger 
sig med udlændinges uddannelse:
www.cvuu.dk

FN's UNESCO-side indeholder blandt andet materialer til undervisning 
i skolen:
http://www.una.dk/undervis/undervismat.html#duedan

Den sociale Højskole i Århus præsenterer på deres hjemmeside et 
forkursus til socialrådgiveruddannelsen for indvandrere og flygtninge:
http://www.dsh-aa.dk/flygtn.htm

 

Adoption

Civilretsdirektoratets side om blandt andet adoption:
http://www.civildir.dk/

Adoptionsnævnet fungerer som ankeinstans for afgørelser i adoptions-
sager og
hjemmesiden indeholder blandt andet statistik på adoption:
http://www.adoptionsnaevnet.dk

Adoption og Samfund er den danske organisation af adoptivfamilier. 
Her finder man blandt andet rådgivning til adoptivfamilier og adopterede:
http://www.adoption.dk/

 

Relevante sider på DR

DR har i år 2000 modtaget Stafetten fra Nævnet for Etnisk Ligestilling, og 
her kan du læse, hvilke projekter DR har sat i gang:
http://www.dr.dk/generelt/omdr/nytfradr/stafet.htm

DR Nyheder International tilbyder nyheder på seks fremmedsprog. 
Hovedsiden finder man på
http://www.dr.dk/nyheder/ under "Fremmedsprog".
Foruden nyheder på
engelsk har man her adgang til nyheder på tyrkisk,
arabisk
, bosnisk/serbisk/kroatisk, urdu og somalisk.

P1 dokumentaren "Efter 10 år" følger 4 iranske flygtninge 10 år efter ankom-
sten til Danmark:
http://www.dr.dk/p1/dokumentar/

X-ray. Indblik og Ulands side om fordomme:
http://www.dr.dk/p1/x-ray/new_index.asp

Diversity 2000. Læs om konferencen om kulturel mangfoldighed på P1's side:
http://www.dr.dk/P1/indblik/diversity2000.htm

DR Undervisning har lavet denne side om det at have to kulturer og to 
sprog under titlen "Pære dansk - pære tyrkisk":
http://www.dr.dk/undervisning/sprog/

Retten til lighed. P1's "Synsfeltet" om retten til lighed. Artikel af 
Pia Justesen:
http://www.dr.dk/p1/synsfeltet/th_lighed.htm

Menneskeret. Temaside om menneskerettigheder fra 1998:
http://www.dr.dk/menneskeret/temadag.htm

Menneskerettigheder. Temaside om menneskerettigheder i 
anledning af 50-året for de europæiske menneskerettigheder:
http://www.dr.dk/menneskerettighed

Med Lotte Holmstrup i Bosnien. På disse sider fortæller Lotte 
Holmstrup om sin tur til Bosnien i maj 2000. Hvordan det gik i det land, 
hvorfra Danmark tog imod 20.000 flygtninge kan du se her:

http://www.dr.dk/p4/kbh/arkiv/bosnien.shtml


International presse

Online Newspapers indeholder links til diverse online-nyheder på 
verdensplan og på alverdens sprog:
http://www.ipl.org/reading/news/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

LUK VINDUE