O R D B O G

 

Arbejdskraftindvandrer
Asylansøger
Dansk statsborgerskab
De facto-flygtning
Etniske minoriteter
Flygtning
Fremmedarbejder
Gæstearbejder
Humanitær opholdstilladelse
Indvandrer
Konventionsflygtning
Kvoteflygtning
Opholdstilladelse
Perker
Tosproget
Udlænding
Arbejdskraftindvandrer
Personer, der er indvandret for at arbejde i Danmark kaldes arbejdskraftindvandrere. Ofte bliver ord som "fremmedarbejder", 
"gæstearbejder" eller "indvandrer" brugt om denne gruppe.

Asylansøger
En asylansøger er en person, der søger om ret til at opholde sig 
som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land. 
Asylansøger er man indtil man er blevet afvist eller godkendt som 
flygtning.

Dansk statsborgerskab
Udlændinge kan søge om at få dansk statsborgerskab. Det kaldes 
også for naturalisation. Der er forskellige betingelser, der skal være 
opfyldt for at en ansøger kan få dansk statsborgerskab. Normalt 
skal ansøgeren være fyldt 18 år, have haft fast bopæl i Danmark 
de sidste syv år, ikke have begået kriminalitet af grovere karakter, 
ikke have gæld til det offentlige og have et godt kendskab til det 
danske sprog. Derudover har man bestemt, at hver gang en udlænding 
bliver dømt for kriminalitet, vil der gå længere tid før pågældende har 
mulighed for at opnå dansk statsborgerskab. Statsborgerskab tildeles 
ved Lov om indfødsret, og ansøgningerne behandles i Folketinget.

De facto-flygtning
Asylansøgere, der ikke umiddelbart er flygtninge efter flygtningekonven-
tionens definition, kan også få asyl efter udlændingeloven. Dette sker, 
hvis personen er flygtet af grunde, der ligner dem omfattet af flygtninge-
konventionen eller af andre tungtvejende grunde, som medfører, at 
personen ikke bør sendes tilbage til sit hjemland. Personer, der er 
omfattet, bliver kaldt for de facto-flygtninge. De-facto betyder "faktisk" 
eller "i virkeligheden".

Etniske minoriteter
Udtrykket bliver brugt som samlet betegnelse for grupperne af indvandrere
/flygtninge i Danmark. Flere organisationer (bl.a. Indsam og 
Nævnet for Etnisk Ligestilling) mener, at etniske minoriteter er et 
passende udtryk for denne del af befolkningen.

Flygtning
En flygtning er en person, som har fået anerkendt, at han eller hun har 
behov for beskyttelse i et andet land. Når en flygtning får asyl, får ved-
kommende opholdstilladelse som flygtning. I Danmark kan man få status 
som konventionsflygtning eller som de facto-flygtning.

Fremmedarbejder
Populært udtryk for arbejdskraftindvandrere omkring 1970.

Gæstearbejder
I løbet af 1970’erne blev begrebet "fremmedarbejder" afløst af udtrykket "gæstearbejder". Gæstearbejder dækker altså også over indvandrere, 
der er kommet hertil for at arbejde.

Humanitær opholdstilladelse
Hvis en person har fået afslag på sin ansøgning om asyl, kan Indenrigs-
ministeren i særlige tilfælde give en såkaldt humanitær opholdstilladelse. 
Det kræver, at der er væsentlige menneskelige grunde, der taler for det.

Indvandrer
En indvandrer er en udlænding, der har opholdstilladelse i Danmark – 
f.eks. efter reglerne om familiesammenføring eller af arbejdsmæssige 
grunde. Ordet "indvandrer" bruges ikke om flygtninge eller statsborgere 
fra et nordisk land eller fra EU.

Konventionsflygtning
Asylansøgere kan få asyl, hvis de opfylder de betingelser, der er nævnt 
i FN’s Flygtningekonvention (Genevekonventionen). En flygtning er ifølge flygtningekonventionen en person, som nærer en velbegrundet frygt for 
at blive forfulgt på grund af sin race, religion, sit tilhørsforhold til en særlig 
social gruppe eller sine politiske anskuelser. Desuden skal asylansøgeren opholde sig uden for det land, hvor personen er statsborger. Personer, der 
er omfattet af flygtningekonventionen, bliver kaldt for konventionsflygtninge.

Kvoteflygtning
Danmark modtager i forbindelse med det internationale flygtningearbejde 
årligt et antal flygtninge. Flygtningene udvælges på baggrund af en henven-
delse fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Folketinget fastsætter 
hvert år en kvote for antallet af kvoteflygtninge. Kvoten har i de seneste år 
udgjort op mod 500 personer om året. Denne gruppe flygtninge får status 
som konventionsflygtninge.

Opholdstilladelse
Opholdstilladelse gives, når en udlænding har fået lov til at blive i Danmark. 
Man kan enten få opholdstilladelse med henblik på midlertidigt eller varigt 
ophold i Danmark. Der er indvandrerstop i Danmark. Derfor skal udlændinge 
uden for Norden og EU have en særlig grund, før de kan få opholdstilladelse 
i Danmark. For eksempel gives opholdstilladelse i forbindelse med familie-
sammenføring og ved særlige arbejdsmæssige årsager.

Perker
Ordet perker er en nedsættende betegnelse for indvandrere fra tredjelande. 
Det menes, at ordet stammer fra "pakistaner".

Tosproget
"Tosprogede" bruges mest om skoleelever, der har et andet modersmål 
end dansk. Betegnelsen dækker normalt over børn, som hjemme taler et 
andet sprog end dansk.

Udlænding
Betegnelsen "udlænding" dækker både indvandrere, asylansøgere, flygtninge 
og andre udenlandske statsborgere, der opholder sig kortere eller længere tid i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUK VINDUE