Forside
Indland
Udland
24 timer
Penge
Kriminalitet
Politik
Kultur
EU
Vejret
Baggrund
Billedserier
Lydbilledserier
Lyd/Video
TV
Radio
Sport
Regionalt
International
Nyhedsbrev
Mobil
Kontakt
Søg

Striden om Lomborgs institut Til tema forsiden
 
 
Bjørn Lomborg forsvarer sin bog i TV-avisen kl. 18.30.
 
Lomborg kendt "systematisk ensidig"
7. januar 2003 20:34 Indland
 
  Skarp kritik af Bjørn Lomborgs bog (Deadline kl. 17.00)
 
  Lomborg afviser skarp kritik (TV-avisen kl. 18.30)
 
  De radikales miljøordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, vil have Miljøvurdering undersøgt (Radioavisen kl. 17.00)
UVVU's kritik
Læs hele afgørelsen om klagerne mod Lomborg
Afgørelsen

Indholdet i Bjørn Lomborgs bog Verdens Sande Tilstand er i klar strid med normerne for god videnskabelig skik, konkluderer Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Udvalgene har i et år arbejdet med to danske og en udenlandsk klage over den århusianske miljødebattørs argumenter i miljøspørgsmål.

Klagerne retter sig mod Lomborgs engelsk-sprogede udgave af Verdens Sande Tilstand, der har titlen The Sceptical Environmentalist. Siden udgivelsen af den danske udgave i 1998, har bogen og dens forfatter trukket en meget skarp debat i sit kølvand.

Hvad er uredeligt?
Videnskabelig uredelighed omfatter handlinger eller undladelser, hvorved der i forskning sker forfalskning eller forvridning af det videnskabelige budskab eller grov vildledning om en persons indsats i forskningen, og omfatter bl.a.:
1. Konstruktion af data.
2. Selektiv og skjult kassation af uønskede resultater.
3. Substitution med fiktive data.
4. Bevidst vildledende anvendelse af statistiske metoder.
5. Bevidst forvredet fortolkning af resultater og forvridning af konklusioner.
6. Plagiering af andres resultater eller publikationer.
7. Bevidst fordrejet gengivelse af andres resultater.
8. Uretmæssig angivelse af forfatterrolle.
9. Ansøgninger med urigtige oplysninger.
Klagen hos UVVU over Bjørn Lomborg handler om punkterne 4 og 7

Skarp kritik
Udvalgene konkluderer, at der i Lomborgs værk er en "systematisk ensidighed i valget af data og i argumentationen". Desuden lægger udvalgene vægt på, at Lomborg selv har fremstillet værket som et videnskabeligt værk og ikke et debatindlæg.

Udvalgene vil dog ikke gå så langt som til at "dømme" Lomborg for videnskabelig uredelighed. De mener nemlig ikke, at der er bevis for, at han bevidst har vildledt sine læsere.

Afgørelsen er fremfor alt en moralsk-etisk dom over Lomborg, der straks efter den borgerlige regerings tiltræden sidste år blev udpeget som direktør for et nyt Institut for Miljøvurdering. Hans arbejde for instituttet er ikke taget med i udvalgenes udtalelser.

Lomborg afviser kritikken
Bjørn Lomborg afviser UVVU's bedømmelse og kalder den uforklarlig, udokumenteret og ensidig.

- UVVU har truffet deres afgørelse uden at forholde sig til ét eneste af klagernes kritikpunkter. Udvalgene skriver, at det ikke er deres opgave at tage stilling til, hvem der har ret i et "fagligt stridsspørgsmål", og derfor mener jeg, at klagernes påstande er grundløse.

Kræver Lomborg fyret
Miljøminister Hans Christian Schmidt vil ikke kommentere kritikken af Bjørn Lomborg. Det vil til gengæld flere oppositionspolitikere. Både SF og Kristeligt Folkeparti kræver kræver Bjørn Lomborg fyret, mens de radikale vil have kulegravet Institut for Miljøvurdering for at se, om de gør deres arbejde ordentligt.· I 1994 fik en dr.scient. frataget sin doktorgrad fordi hun havde skrevet over 1200 linier af sin diskussion i doktorafhandlingen direkte af efter amerikanske videnskabsmænd.
· Den tidligere rektor for Københavns Universitet Kjeld Møllgård har også været anklaget for videnskabelig uredelighed, men blev frifundet
· Siden 1993 har UVVU fået indberettet 84 sager af dem er ca. halvdelen blevet behandlet og den anden halvdel afvist. At en sag bliver behandlet betyder ikke nødvendigvis at der tale om videnskabelig uredelighed, men at udvalget tager stilling til om det skulle være tilfældet.
· UVVU eksisterer ikke kun for at fange uredelige videnskabsfolk, men også for at beskytte disse mod uretmæssige beskyldninger.
Tidligere sager

· Eventuelle sanktioner over for en forsker, der gør sig skyldig i videnskabelig uredelighed, vil i første omgang skulle afgøres af den enkelte institution. I sidste instans er det dog Undervisningsministeriet, som har tilsynet med universiteterne, der har ansvaret.
Konsekvenser

· UVVU kan behandle sager, der indbringes ved klage eller ved henvendelse fra en person, der ønsker at blive renset for verserende rygter.
· I princippet kan hvem som helst indgive en klage, idet der ikke stilles krav om retlig interesse i sagen.
· Dog kræves det som altovervejende hovedregel, at klagerens identitet er kendt af UVVU og indklagede.
· UVVU kan ikke tage sager op af egen drift.
· For at en sag kan behandles af UVVU, skal den have betydning for dansk forskning, og den skal indgives i rimelig tid, efter klageren har fået grundlag for at indgive klagen.
· UVVU behandler klager, der har stor betydning for den enkelte forsker.
· UVVU's udtalelser er ikke i sig selv juridisk bindende for modtageren, men vil alligevel kunne have vidtrækkende konsekvenser.
· Det er derfor af stor vigtighed, at afgørelser om videnskabelig uredelighed træffes med størst mulig hensyntagen til retssikkerheden for den forsker, der er under anklage for videnskabelig uredelighed.
Sagsbehandling

· Når en klage modtages, kvitterer sekretariatet for modtagelsen og orienterer om behandlings-proceduren.
· Skønner formanden at sagen skal realitetsbehandles, sendes klagen til den indklagede, der orienteres om proceduren.
· Den indklagede anmodes om at fremsende sine kommentarer. Er formanden i tvivl om, hvorvidt sagen bør behandles, forelægges spørgsmålet for medlemmerne af det pågældende udvalg, før der træffes afgørelse om sagens egnethed.
· Behandles sagen, bestemmes høringsprocedurens omfang af den konkrete sag. Når indklagede har kommenteret klagen, forelægges kommentarerne for klageren. Ofte kan høringsproceduren herefter afsluttes med indklagedes supplerende bemærkninger.
· Når udvalget skønner, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, afholdes der møde i udvalget.
· Udvalget kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag eller beslutte at nedsætte et ad hoc-udvalg.
· Nedsættes et ad hoc-udvalg, får det til opgave at udarbejde en redegørelse.
· Redegørelsen sendes til sagens parter for at sikre, at redegørelsens oplysninger af faktisk karakter er korrekte. Parternes eventuelle bemærkninger sendes til ad hoc-udvalget. Redegørelsen, parternes bemærkninger og ad hoc-udvalgets kommentarer forelægges herefter udvalget til afgørelse.

Se UVVUs egen beskrivelse

Procedure
Behandling af sager om uredelighed

 


 
Tæsk til Lomborgs rapporter
Lomborg afviser kritikken
Lomborg splitter V og K
Institut: Lomborg bliver som direktør
Professorer støtter Lomborg
Fogh: Lomborg ikke udnævnt politisk
Lomborg i strid om dåsers brændbarhed
Fogh overvejer undersøgelse af Lomborg-rapporter
Udlandet tilfreds med Lomborg-kritik
Lomborg klager til minister og ombudsmand
Statsministeren har fuld tillid til Lomborg
Kræver gennemgang af miljøinstitut
Lomborg kendt "systematisk ensidig"
Spørgsmål til statsministeren om Lomborg
Lomborgs bestyrelse splittet
Miljøstyrelsen afviser tale om mundkurv
Lomborgs institut mister bestyrelsen
Lomborg-sagen tur-retur
Lomborg på gyngende grund i dåse-sag (TV-avisen 12:00)
Lomborg direktør for nyt institut (Deadline 17:00)
Miljøinstituttets arbejde er behæftet med fejl (TV-Avisen 21:00)
Miljøordfører Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti: Vi vil ikke kræve Lomborg fyret. (Radioavisen 07:00)
Lektor Bjørn Lomborg, nyudnævnt leder af Institut for Miljøvurderiing: Miljøpengene skal bruges til det, der bedst kan betale sig (Radioavisen 14:00)
 Til toppen    Du er her: Forside / Baggrund / Articles