BAGGRUND Muslimsk topskole får sidste chance inden lukning

Kønsopdelt undervisning og tvivl om, hvem der reelt har styret skolen, har resulteret i en usikker fremtid for Iqra Privatskole.

Den kulørte graffiti på muren, et mønstret vægmaleri på gavlen og så en legeplads, der i dagstimerne fyldes af legende skolebørn, er det eneste, der adskiller Iqra Privatskole fra de omkringliggende lejligheder på ydre Nørrebro.

Men skal lyden af latter og leg blive, skal skolen styres i en helt ny retning i tidligere.

I dag har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nemlig besluttet at give den muslimske friskole, som den borgerlige tænketank CEPOS i 2016 kårede som landets femtebedste, en sidste chance.

Sker det ikke inden sommerferien 2018, står Styrelsen for Undervisning og Kvalitet klar til helt at fratage skolen dens statstilskud. Et tilskud, der i 2016 lå på omkring 21,7 millioner kroner, og har finansieret 75 procent af skolens drift. Sker det, vil det indirekte være skolens endeligt og de mere end 500 elever må se sig om efter et andet sted at gå i skole.

Derudover skal skolen tilbagebetale hele 16 millioner kroner, som den uberettiget har modtaget i tilskud sidste år. Bag afgørelsen fra styrelsen ligger et to år langt forløb, hvor styrelsen har fundet flere kritisable forhold på skolen. Forhold som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Hvordan begyndte sagen mod Iqra Privatskole?

Et af de centrale krav til samtlige af landets friskoler er, at de skal leve op til det såkaldte “frihed og folkestyrekrav”. Det betyder i korte træk, at skolerne skal forberede eleverne på at leve i et samfund som det danske og blandt andet udvikle deres respekt for menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene.

Netop denne bestemmelse er en af årsagerne til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2016 indleder et tilsyn med Iqra Privatskole. I februar udtaler skolens ATK-vejleder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), Amina Djondjorova, til Radio24Syv, at skolen med afsæt i Koranen fraråder eleverne at få kærester.

Og da styrelsen efterfølgende tager på tilsynsbesøg og kan konstatere, at samtlige klasser er kønsopdelte, er mistanken for alvor plantet.

Desuden oplever styrelsen, at skolen ikke tager skarp nok afstand til kontroversielle udmeldinger og handlinger fra ansatte og ledelse.

I september 2017 kommer det eksempelvis frem i BT, at daværende viceleder Khalil Jaffar i en periode har ladet en ung mand, der var sigtet for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat, have adresse hos sig.

Skolen kalder det i en redegørelse for kritisabelt, men udover en kritisk samtale fører det ikke til nogen egentlige konsekvenser for

"Styrelsen har under det skærpede tilsyn modtaget over 100 positive henvendelser fra forældre og elever, der bakker op om den nye bestyrelse," skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sin afgørelse. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Khalil Jaffar, der siden selv opsiger sin stilling og bliver ansat som skolens udviklingskonsulent.

Tidligere samme år har skolen afskediget den foregående viceleder, efter han er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. På hans hjemmeside har han desuden frarådet muslimer at have ikke-muslimske venner. Ifølge styrelsen burde skolen dog have reageret tidligere på holdningerne og finder det ikke bevist, at skolen ikke kendte til holdningerne.

Har skolen været styret af en imam?

Et andet centralt element af friskoleloven går på, at friskoler skal være uafhængige. Men på Iqra Privatskole er styrelsen i tvivl om, om den reelt har været det, eller om det er den tidligere viceleder Khalil Jaffar, der er imam i Islamisk Kulturcenter, og personer omkring ham, der har styret skolen.

Det skyldes blandt andet, at flere af Khalil Jaffars familiemedlemmer og venner har været ansat på skolen. Det gælder både for hans kone, to sønner og svigerdatter. Sidstnævnte har haft ansvaret for den daglige drift af skolens konti.

For mange af disse ansættelser står det desuden heller ikke klart, hvilken rolle personerne egentlig har haft. Det gælder blandt andet for Khalil Jaffar selv, da han indtager rollen som udviklingskonsulent. Styrelsen beskriver desuden i en afgørelse fra december 2017, at ansættelseskontrakten er underskrevet af hans egen kone på trods af, at hun ikke er ansat på skolen.

Skolens støtteforening, som har samme adresse som moskéen Islamisk Kulturcenter, hvor Khalil Jaffar er imam, har også haft væsentlig indflydelse på skolebestyrelsen, da tre ud af de fem pladser var forbeholdt medlemmer af skolens støtteforening. De vedtægter er dog ændret i dag, så alle medlemmer vælges af forældrene.

Manglende danskkundskaber hos ansatte

Også på sprogsiden har det ifølge styrelsen haltet for Iqra Privatskole. Ifølge friskoleloven skal bestyrelsesmedlemmer, ledelsen og lærere nemlig skal kunne dansk - både på skrift og i tale.

Men allerede under første tilsynsbesøg i sommeren 2016 møder styrelsens medarbejdere en to gårdvagter, hvoraf den ene ikke taler dansk, og den andens er mangelfuldt.

De omkring 558 elever på Iqra Privatskole, som ifølge skolens hjemmeside fortrinsvis kommer fra arabiske lande, skal nu til at finde en ny skole. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Sommeren efter henvender en række forældre henvender sig desuden direkte til styrelsen, og, foruden at stille spørgsmål ved skolens generelle forhold, peger de på, at minimum seks lærere, den daværende bestyrelsesformand, skoleleder og viceleder ikke behersker dansk.

Efterfølgende har skolen ikke kunnet dokumentere en række ansattes danskkundskaber, ligesom den tilsendte liste over ansatte ikke stemmer overens med den, der har ligget på skolens hjemmeside.

Ingen underretninger på to år

Lærere og skoleledere har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis der er mistanke om mistrivsel blandt børn og unge under 18 år. En pligt som trumfer tavshedspligten.

Skolen har dog kun underrettet én gang mellem 2015 - 2017, og ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet styrelsen var der ikke tale om en egentlig underretning, men i stedet en udmeldelse af en elev.

“Styrelsen er på den baggrund ikke overbevist om, at skolen har forstået underretningspligten og kan leve op til den,” fremgår det af afgørelsen.

En gennemgang af resultaterne i matematik har desuden vist, at prøven i matematik uden hjælpemidler har været afholdt på forkerte præmisser, og skolen har brugt et forkert grundlag for karaktergivningen. Det har konkret betyder, at fem elever, som skulle have haft et 7-tal, i stedet fik 10.

Oveni det har styrelsen modtaget henvendelser om snyd ved prøver, og er derfor ikke blevet overbevist om, at skolens administration er forenelig med forsvarlig skoledrift.

Brugte flere tusinde kroner på forsvundet Apple-udstyr

Styrelsen har også en finger at sætte på skolens finanser og generelle drift.

Flere regninger er først blevet betalt flere måneder – og i nogle tilfælde år – efter fakturaerne var blevet udstedt. Styrelsen har heller ikke kunnet finde det Apple-udstyr for 62.500 kroner, som skolen skulle have købt tilbage i september 2014.

Derudover har skolen i en periode på flere måneder ikke bogført, ledelsen har i en periode ikke har haft adgang til skolens konti, og så har skolen en gæld på 250.000 kroner til støtteforeningen.

Alt det rejser ifølge styrelsen tvivl om, hvorvidt skolen drives forsvarligt, og der er en “væsentlig usikkerhed om skolens fremtidige økonomiske situation”.

8. januar var skolens elever og personale mødt op foran Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at kæmpe for skolens liv. (© dr)

- Samlet set er det dermed styrelsens vurdering, at styrelsen ikke kan have tilstrækkelig tillid til, at den nuværende ledelse af skolen inden for en overskuelig fremtid kan sikre en forsvarlig drift af skolen, skriver styrelsen i dens meddelelse om at tage tilskuddet fra Iqra Privatskole.

Får en sidste chance

Skolens nye bestyrelse - der tiltrådte i november 2017 - har dog formået at overbevise styrelsen om det modsatte. Samtidig understreger styrelsen også, at bestyrelsens "forholdsvis kortvarige indsats" ikke har formået helt at fjerne tvivlen omkring skolens ledelse.

- På den baggrund har styrelsen besluttet at fortsætte sit skærpede tilsyn med skolen - indtil videre frem til sommerferien, hvorefter styrelsen vil tage stilling til, hvorvidt skolen kan modtage tilskud fremadrettet, fremgår det af afgørelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Dermed har Iqra Privatskole altså mindre end et halvt år til at komme på ret køl og overbevise styrelsen om, at der fortsat skal løbe skolebørn gennem de grønne porte og ind i skolegården.

Facebook
Twitter