DOKUMENTATION Brev fra Transportministeriet ændrer kurs for handicapkørsel

Med et nyt brev åbner Transportministeriet for, at borgere nu kan få støtte til handicapkørsel til tandlægen.

I dette brev åbne Transportministeriet for, at handicapkørselsordninger med tilskud fra det offentlige godt kan bruges til tandlægebesøg. (© DR Nyheder)

Landets trafikselskaber har hidtil haft vidt forskellige tolkninger af, hvor de mest gangbesværede må køre hen på det offentliges regning.

Men nu lægger Transportministeriet op til at ensrette fortolkningen af mulighederne for handicapkørsel.

Det sker i et brev til Odense Kommune, som ifølge transportminister Magnus Heunicke (S) også vil blive sendt til andre kommuner, der med hans ord har tolket reglerne for stramt.

Nederst i denne artikel kan du læse brevet fra ministeriet.

Et gråzoneområde skal dækkes

Omtrent 53.000 danskere er tilmeldt en handicapkørselsordning. Og cirka halvdelen af dem har hidtil ikke kunnet få tilskud til at blive kørt med taxa til sundhedstilbud som tandlæge eller fysioterapeut.

Til gengæld har de fået tilskud til taxaturen, hvis de skulle til banko eller på familiebesøg, så længe der bare ikke var tale om et sundhedstilbud. Årsagen til den forvirring kan du læse mere om i artiklen herunder:

Transportministeriet peger i det nye brev på et "gråzoneområde", som omhandler behandlinger, terapi og lignende, som kørselsordninger under eksempelvis Sundhedsministeriet heller ikke dækker.

Og der er ifølge ministeriet intet til hinder for, "at ordningen anvendes til kørsel til tandlæge."

- Det er således samlet Transportministeriets vurdering, at ordningen skal ses som et supplement til de øvrige kørselsordninger og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger, står der i brevet.

HER KAN DU LÆSE BREVET I FULD LÆNGDE:

Til Odense Kommune

Transportministeriet svarede den 4. oktober 2012 på en henvendelse fra Odense Kommune om anvendelse af individuel handikapkørsel. I anledning af, at DR har spurgt til muligheden for at bruge individuel handicapkørsel til tandlægebesøg, har Transportministeriet på ny kigget på spørgsmålet.

Bestemmelsen om individuel handicapkørsel blev oprindeligt indført for at give de svært bevægelseshæmmede mulighed for transport til formål, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

Individuel handicapkørsel kan ikke bruges til kørsel til behandling, terapi og lignende, hvor den svært bevægelseshæmmede kan få kørslen betalt via andre kørselsordninger omfattet af andre love, fx sundhedsloven eller lov om social service.

Sådanne kørsler til behandlinger, som det offentlige betaler for, og hvor det også er muligt at få betalt kørslen hen til behandlingen, sker i overensstemmel-se med sektoransvaret. Denne fortolkning støttes for det første på selve ordly-den af bestemmelsen, ”som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende”. Heri må indfortolkes, at transport til behandling mv. er omfattet af andre transportordninger. Desuden støttes fortolkningen også af bemærkninger fra det oprindelige beslutningsforslag og fra 1992-lovene, om at ordningen skal etableres ”uafhængigt af den eksisterende transport til behandling ….”. Endelig fremgår det af 2005-loven og trafikselskabsloven (4), at ”idet kørsel til behandling, terapi og lignende er omfattet af anden lovgivning”.

Derudover er der et gråzoneområde for anvendelsen af bestemmelsen, som omhandler behandlinger, terapi o.lign., som ikke dækkes af andre kørselsordninger.

Ud fra en formålsfortolkning kan det hævdes, at ordningen må kunne bruges til kørsel til behandlinger mv., der ikke er dækket er andre ordninger. En sådan fortolkning kan primært støttes på, at ordningen ifølge bemærkningerne til 1992-loven ”skal etableres uafhængigt af eksisterende transport til behandling…”. Det forudsættes således, at der er transportordninger til behandlinger mv. og det må derfor kunne indfortolkes, at i de tilfælde, hvor der ikke er transportordninger til behandlinger, kan man bruge ordningen til kørsel til disse behandlinger. Der vil formentlig ofte være en sammenhæng med, at disse former for behandling vil være nogle, hvor der er hel eller delvis egenbetaling.

Det er således samlet Transportministeriets vurdering, at ordningen skal ses som et supplement til de øvrige kørselsordninger og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger.

Hvilke typer af behandlinger m.v., der præcist er dækket af øvrige ordninger kan ændre sig løbende, men der ses ikke at være noget til hinder for, at ordningen anvendes til kørsel til tandlæge, i det omfang dette ikke er dækket af andre kørselsordninger. Det er i øvrigt sådan ordningen administreres i Jylland.

Trafikselskabernes administration af individuel handicapkørsel er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, og det er således Statsforvaltningen der behandler spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder, herunder offentligretlige grundsætninger.

Der er således ikke klageadgang til Transportministeriet, og ministeriet har heller ikke mulighed for at dispensere eller på anden vis ændre de i loven fastsatte regler om ordningens anvendelse.

Med venlig hilsen Thomas Jørgensen Kontorchef

Facebook
Twitter