Efter afsløringer: Grænseoverskridende psykologer skal stoppes tidligere

Psykolognævnet skal i fremtiden gribe hurtigere ind over for psykologer, der er til fare for klienterne, siger socialminister Astrid Krag.

Det skal være slut med historier om sårbare borgere, der forsøger at advare om grænseoverskridende oplevelser hos autoriserede psykologer, uden at den ansvarlige tilsynsmyndighed Psykolognævnet griber hurtigt og tilstrækkeligt ind.

Sådan lyder det nu fra socialminister Astrid Krag i et nyt afsnit af

DR
's podcast 'Det Perfekte Offer 2'.

Reaktionen
kommer efter en række afsløringer om Psykolognævnet, som podcasten har bragt.

Senest har podcasten afdækket, at nævnet lod en psykolog beholde sin autorisation, på trods af at nævnet selv meldte ham til politiet i maj 2019 for seksuel udnyttelse af et kvindeligt incestoffer.

Sagen fik sidste år Venstre og Dansk Folkeparti til at kræve, at Psykolognævnet blev lukket, og efterfølgende indkaldte socialministeren Psykolognævnets formand Sanne Bager til et personligt møde om nævnets praksis.

Nu er ministeren og Psykolognævnets formand blevet enige om, at Psykolognævnet skal gribe langt hurtigere ind over for autoriserede psykologer, der kan være til fare for sårbare borgere.

- Det er vi blevet enige om, at man skal i øget grad. Inden for de regler og rammer vi har i dag, der skal handles mere proaktivt. Der skal handles hurtigere for at beskytte de mennesker, der går til psykolog, siger Astrid Krag til

DR
.

Psykolognævnet har over for ministeriet præsenteret en række

tiltag
, som ifølge nævnet - og ministeren - skal sikre, at Psykolognævnet nu 'skruer op' for et effektivt tilsyn med autoriserede psykologer.

Resurser til hurtigere sagsbehandling

Psykolognævnet vil i fremtiden kunne gribe ind i tilsynssager langt hurtigere end hidtil. Nævnet kommer nemlig til at holde langt flere møder end tidligere.

I 2020 var der planlagt seks møder, hvor nævnet skulle afgøre verserende sager, men ifølge socialministeren får nævnet nu tilført resurser, så der kan afholdes op til 15 møder i år.

Samtidig tilføres nævnet også resurser, der giver nævnets jurister øget mulighed for at bruge psykologfaglige

konsulenter
tidligt i et forløb, hvor der bliver klaget over eksempelvis psykologers terapi. Konsulenterne skal hjælpe med at vurdere, om der er alarmklokker, som nævnet bør reagere på ud fra et psykologfagligt perspektiv.

Det skal ske allerede før Psykolognævnets medlemmer får forelagt sagen af nævnets jurister. Og formålet er klart:

- At man i højere grad går tættere på de psykologer, man har i sigtekornet, at man får øjnene op for de steder, hvor der faktisk er bekymringer og skal handles. Jeg tror, det vil betyde, at der er flere sager, hvor man hurtigere kan få afklaret, om der er brug for at handle, siger socialminister Astrid Krag.

Øget brug af lægeundersøgelser af psykologer

Samtidig vil Psykolognævnet ifølge ministeren fremover i højere grad benytte sig af faglige

påbud
, hvor psykologer for eksempel kan blive underkastet løbende faglig supervision.

Nævnet vil ifølge ministeren også i højere grad benytte sig af såkaldte egnethedspåbud, når der er anledning til det.

Et egnethedspåbud betyder, at nævnet for eksempel kan pålægge en psykolog at underkaste sig behandling eller deltage i en undersøgelse, der skal afgøre om psykologen er egnet til at praktisere.

Påbuddet
kan også være, at psykologen skal gå i behandling for alkohol- eller stofmisbrug.

Endelig har nævnet også tilkendegivet over for ministeren, at det i højere grad fremover vil tage sager op af egen drift.

Tættere på psykologer i sigtekornet

Tiltagene
vil ifølge ministeren medføre et mere effektivt tilsyn med autoriserede psykologer.

- Det vil jo betyde, at man kan komme tættere på nogle af de psykologer, hvor der er bekymringer for, at der kan være noget på spil, som ikke er godt for de borgere og de patienter, som psykologerne har mellem sine hænder, siger ministeren til

DR
.

Hun understreger, at initiativerne indtil videre er

midlertidige
, og at der kan komme flere og mere grundlæggende forandringer af både reglerne og tilsynet med psykologer. Lige nu er en
arbejdsgruppe
nemlig ved at undersøge, om der skal indføres en helt ny sundhedsfaglig autorisationsordning af psykologer.

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen har indgående kendskab til klage- og tilsynsområdet på sundhedsområdet og har tidligere gennemgået og vurderet en række sager i Psykolognævnet, som

DR
har fået
aktindsigt
i.

Han hæfter sig ved, at der ikke er nogen nye juridiske beføjelser til Psykolognævnet i

tiltagene
, som han betegner som et udtryk for en 'politisk markering':

- Der er i de nye

tiltag
ikke nyt retligt grundlag, som nævnet kan træffe afgørelser på. Tilbage står, at det mest af alt er et udtryk for en politisk markering af, at man ønsker et nævn, der arbejder på en anden måde, vurderer Kent Kristensen.

Opsigtsvækkende nye tal

På trods af de nye

tiltag
afviser
Psykolognævnet, at det tidligere har begået fejl eller har været for
tilbageholdende
i sin sagsbehandling.

Nævnets formand Sanne Bager oplyser dog, at hun er glad for, at nævnet nu får tilført nye resurser, og at de sammen med de øvrige

tiltag
vil betyde, at nævnet vil gribe hurtigere ind i sager om psykologer, der kan være til skade for deres klienter.

Kritikken af Psykolognævnet kulminerede i december sidste år, hvor socialministeren var i åbent samråd om sagen på

Christiansborg
. I forbindelse med samrådet udtalte ministeren, at Psykolognævnets hidtidige praksis efter hendes mening ikke burde fortsætte.

Og ifølge lektor Kent Kristensen kunne noget tyde på, at Psykolognævnet lyttede nøje med på samrådet.

På lidt over fire måneder - siden den uge i december, hvor socialministeren var i samråd om sagen - har Psykolognævnet nemlig

offentliggjort
sager om alvorlig kritik og
sanktioner
over for i alt seks psykologer på dets hjemmeside.

Det er overfor dobbelt så mange psykologer som i de to foregående år.

Det viser en gennemgang af Psykolognævnets offentlige liste over afgørelser om autoriserede psykologer, som nævnet har skullet føre siden 2018.

- Det er svært at forestille sig, at det her kan skyldes andet end, at nævnet har

justeret
på sin praksis. Så man nu forholder sig mere kritisk end tidligere, og at Psykolognævnet derfor nu ikke er så
tilbageholdende
med at bruge de beføjelser, de har fået i lovgivningen, siger lektor Kent Kristensen.

Indtil februar i år havde Psykolognævnet kun én gang på 25 år taget en psykologs autorisation.

Og derfor overrasker det lektor Kent Kristensen, at to af de seks psykologer, nævnet har grebet ind over på de sidste fire måneder, har fået frataget deres autorisation

midlertidigt
.

- Det er i sig selv tankevækkende, at man så kort tid efter den kritik, der har været, træffer to nye afgørelser om

midlertidig
fratagelse af autorisation, når man i løbet af 25 år har haft én fratagelse. Det ser ud til, at nævnet er knap så
tilbageholdende
som før, siger Kent Kristensen.

Psykolognævnet afviser

I et skriftligt svar til

DR
afviser
Psykolognævnet dog, at de har ændret praksis i løbet af de sidste fire måneder.

Ifølge nævnet er det derimod først nu, at man kan se konsekvenserne af en lovændring, der trådte i kraft 1. juli 2017.

Lovændringen gav dengang Psykolognævnet en række nye sanktionsmuligheder over for psykologer og gjorde det samtidig lovpligtigt for Psykolognævnet at offentliggøre afgørelser på dets hjemmeside fra 2018.

I et skriftligt svar skriver Psykolognævnet:

"Nej, der er ikke indført ny praksis efter december 2019, men snarere tale om, at den praksis, som skulle udvikle sig efter de nye regler for sager, som er oprettet efter 1. januar 2018, nu for alvor udmønter sig. Nævnet har desuden modtaget flere

henvendelser
end tidligere bl.a. om psykologers egnethed.  Det har i nogen tilfælde resulteret i afgørelser, som skulle offentliggøres."

Psykolognævnet

afviser
også, at de to nye autorisationsfratagelser har noget at gøre med, at nævnet for nyligt har ændret praksis, selvom Psykolognævnet har haft mulighed for at fratage autorisationer siden 1994, og at den seneste lovændring i 2017 ikke ændrede på dette.

Facebook
Twitter