Forbudt sprøjtegift fundet i vandløbene

Den ulovlige sprøjtegift Chlorpyrifos er fundet i syv ud af 19 undersøgte vandløb. I de fire vandløb er fundene så massive, at giften ifølge forskere må have været brugt i det dyrkede opland.

De gule prikker viser, hvor Chlorpyrifos blev fundet langt over grænseværdien. (Foto: © GRAFIK: Mads Rafte Hein)

I sommeren 2012 undersøgte forskere fra Aarhus Universitet forekomsten af sprøjtegifte i 19 danske vandløb. Det mest opsigtsvækkende fund var nervegiften Chlorpyrifos, som det aldrig har været tilladt at bruge på friland i Danmark.

-De fundne mængder af chlorpyrifos overstiger klart, hvad man kan forvente kommer fra atmosfærisk transport, så der er ingen tvivl om, at dette pesticid er havnet i vandløbene, fordi det har været anvendt i det dyrkede opland, siger en af projektets hovedforskere, Postdoc ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Jes Rasmussen.

Nervegiften Chlorpyrifos er ekstremt skadelig for smådyr i vandløb.

- Der er tale om et ekstremt giftigt pesticid, der selv i meget mindre koncentrationer end det fundne har en kraftig negativ påvirkning af smådyr i vandløb, siger Jes Rasmussen.

Fundet fire steder langt over grænseværdi

Forskerne fandt som sagt Chlorpyrifos i syv forskellige vandløb, og i fire af disse var fundene så klare, at forskerne konstaterer, at stoffet må have været anvendt i vandløbenes opland, der primært består af dyrkede marker.

I disse fire vandløb blev stoffet nemlig fundet gentagne gange i såvel vand- som bundprøver i mængder op til fem gange over den tilladte grænseværdi i EU (økologisk tålegrænse).

-Disse mængder tyder på, at Chlorpyrifos har været anvendt i vandløbenes landbrugsdominerede hydrologiske opland indenfor de seneste par år, altså 2011 eller 2012, siger forsker Jes Rasmussen fra Aarhus Universitet.

Giften blev fundet i Lillebæk nordøst for Svendborg, i Vasby Å nordøst for Roskilde, i Skensved Å nord for Køge og i Margaards Mølleå nordvest for Odense.

Aldrig været tilladt på danske marker

Chlorpyrifos er det aktive giftstof i insektgiftene Pageant M og Empire 20. Det har aldrig været tilladt at bruge disse midler på marker i Danmark.

Midlerne måtte dog indtil februar 2012 bruges i drivhuse til at dræbe insekter på prydplanter, men der er ingen drivhuse eller gartnerier de steder, hvor giften er fundet.

- Vi fandt en række andre pesticider i de samme vand- og sedimentprøver, men netop Chlorpyrifos udgør i samtlige sedimentprøver, hvor det blev fundet, over 90% af den samlede giftighed, siger Postdoc ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Jes Rasmussen.

Naturfredningsforening: Ingen respekt om brug af ulovlig gift

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der skal strammes ”gevaldigt” op på straffen for at bruge ulovlige sprøjtegifte.

-Det viser jo, at der slet ikke er den fornødne respekt om brugen af ulovlig sprøjtegift i Danmark. Fristelsen til at bruge den her farlige og meget effektive nervegift er åbenbart for stor hos nogle landmænd i forhold til, hvad konsekvenserne er for at blive taget, siger naturfredningsforeningens præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun mener, at det egentlige problem består i, at vi ikke ved, hvilke og hvor megen ulovlig sprøjtegift der er i dansk natur.

-Der er brug for en systematisk årlig overvågning af det danske overfladevand ulovlige giftstoffer. Det er den eneste måde at kontrollere det på. Vi er nødt til at vide, hvor megen gift der er i vores natur, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident.

Minister: Det er ikke godt nok

Chlorpyrifos blev altså i 2012 fundet i syv ud af 19 undersøgte vandløb. Og så sent som i 2014 fandt NaturErhvervstyrelsen også Chlorpyrifos i den forbudte insektgift Pageant M hos en gartner i Nordsjælland. Han fik en bøde på 10.000 kroner.

Miljø- og Fødevareministeren erkender, at Chlorpyrifos kan have været brugt ulovligt i vandløbenes opland.

-Jeg kan ikke udelukke, at der kan være sket ulovlig anvendelse af midler indeholdende Chlorpyrifos. Hvis det er sket, er det ikke i orden, siger Eva Kjer Hansen.

Myndighederne fandt i 2014 ulovlige sprøjtemidler hos hver sjette kontrollerede landmand, og ministeren betoner, at reglerne skal overholdes.

-Der er en grund til, at vi har skrappe regler for sprøjtemidler. Vi skal passe på vores miljø og grundvand, og derfor skal reglerne overholdes. Jeg har nu bedt styrelsen indskærpe over for erhvervet, at ulovlige sprøjtemidler skal væk fra hylderne, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeren.

Enhedslisten: Kontrollen er ikke god nok

Også Enhedslisten er chokeret over fundene af Chlorpyrifos i syv vandløb.

-Det er dybt foruroligende, at der findes rester af nervegift i vores vandløb. Det er ekstremt giftige stoffer, der forvolder stor skade for vandmiljøet og den natur, der er knyttet hertil lyder det fra parties miljøordfører Maria Reumert Gjerding.

Hun mener, at fundene viser, at kontrollen med sprøjtegifte ikke er god nok.

-Der er jo ikke bare tale om et enkelt fund men om gentagne fund i mængder, der får forskerne til at konkludere, at sprøjtegiftene har været anvendt ulovligt gentagne gange. Det tyder på, at man i dele af erhvervet systematisk omgår lovgivningen. Det er dybt bekymrende og på ingen måde acceptabelt. Og det viser, at kontrollen ikke virker godt nok, siger Maria Reumert Gjerding.

Landbruget: Overraskende fund

Hos Landbrug & Fødevarer er man forbløffede over, at Chlorpyrifos har kunnet findes i så store mængder flere steder i landet.

-Det er meget overraskende, for stoffet er ikke interessant til insektbekæmpelse på landbrugsarealer. Det giver på ingen måde mening at bruge det i landbruget, selv hvis det havde været tilladt. En plausibel forklaring kan være, at forureningen stammer fra såkaldte punktkilder, altså gamle rester, som før i tiden blev gravet ned efter instruks fra myndighederne, men det er da klart en problemstilling, som vi meget gerne ser undersøgt nøjere, siger Ivar Ravn, direktør for planter og miljø i SEGES.

Miljøstyrelsen oplyser imidlertid til DR, at Chlorpyrifos kan bruges på friland i for eksempel England, hvor det i midler som Dursban og Cyren kan bruges til insektbekæmpelse blandt andet i korn-, græs-, kartofler-, roe- og majsmarker.

Ivar Ravn understreger, at landbruget fordømmer brug af ulovlige sprøjtegifte.

-Vi tager selvfølgelig skarpt afstand fra bevidst brug af forbudte pesticider under alle former. Det er helt uacceptabelt, siger altså Ivar Ravn, direktør for planter og miljø i SEGES.