Historisk Tvind-dom

I en historisk dom har Højesteret afgjort, at Tvind-særloven fra 1996 strider mod grundloven. Dermed er Tvind-skolerne ligestillet med almindelige skoler, og kan søge offentlige tilskud.

Tvind-særloven fra 1996 er grundlovsstridig. Det har Højesteretfastslået i en dom i dag.

Med den specielle særlov fratog Folketinget i 1996, de 32Tvind-skoler offentlig støtte. Baggrunden var, at flertal iFolketinget ikke havde tillid til, at støtten til friskolerne underTvind reelt gik til den enkelte skole, men til Tvind-koncernen ogdermed til andet end drift af skolerne.

I dag fastslog Højesteret, at lovindgrebet var i strid medmagtadskillelsen i grundlovens paragraf 3 og derfor ugyldigt. Deter første gang i grundlovens næsten 150 årige historie, atHøjesteret tilsidesætter en lovbestemmelse som værendegrundlovsstridig.

Afgørelsen betyder ikke, at Tvind-skolerne uden videre nu harkrav på tilskud fra det offentlige. Derimod vil skolerne fåmulighed for på lige fod med andre skoler at søge om tilskud efterlovgivningens almindelige regler.

Sagen mod Undervisningsministeriet var anlagt af friskolen iVeddinge Bakker, men problemstillingen er den samme for 31 andreTvindskoler.

Den tidligere forstander for Friskolen i Veddinge Bakker, VibekeLarsen er tilfreds:

- Det er rart, at konstatere, at vi alligevel lever i etretssamfund, hvor politikerne ikke uden videre kan handle efterforgodtbefindende uden hensyn til loven.

Justitsminister Frank Jensen tager Højesterets dom i Tvind-sagentil efterretning, men ønsker endnu ikke at kommentere sagenyderligere. Men det er sikkert at Højesterets enstemmigeunderkendelse af lovgiverne på Christiansborg har sendt rystelserigennem det politiske system.

Undervisningsminister Margrethe Vestager (R) vil nu ophæveTvind-særloven. Margrethe Vestager tager dommen til efteretning ogsagde fredag, at hun nu vil fremsætte lovforslag om ophævelse af debestemmelser, der efter Højesterets dom er grundlovsstridige.

FacebookTwitter