Intern kommunal undersøgelse afslører fejl i samtlige anbringelsessager

Borgerrådgiveren i Københavns Kommune har fundet fejl i 77 sager om anbragte børn.

Ikke en eneste af de 77 undersøgte sager lever op til alle krav til sagsbehandlingen. Arkivfoto. (Foto: © Mads Joakim Rimer Rasmussen, Scanpix)

Københavns Kommune får særdeles hård kritik for deres håndtering af 77 sager om anbragte børn, som kommunens borgerrådgiver har foretaget.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ikke en eneste af de 77 anbringelsessager, som borgerrådgiveren har gennemgået, lever op til alle de krav og regler til sagsbehandling.

Der er således sket en fejl i 100 procent af de sager, der er blevet undersøgt, lyder en af konklusionerne i rapporten.

Borgerrådgiverens kritik af kommunen strækker sig over en lang række punkter.

Det er blandt andet stærkt kritisabelt, at der i flere tilfælde mangler børnefaglige undersøgelser, handleplaner bliver ikke udarbejdet, og børnene bliver ikke inddraget i samtaler om deres anbringelse, lyder det i undersøgelsen.

Fejl i hidtil uset højt omfang

Undersøgelsen, der kan læses i sin fulde længde her, viser væsentlige sagsbehandlingsfejl i et hidtil uset højt omfang, lyder det i rapportens konklusion.

- Det er regler, der skal følges, når man modtager underretninger om børn, der er udsatte på den ene eller anden måde, og hvor kommunen skal vurdere, om der skal nogle indsatser til, og hvor man altså i sidste ende har besluttet at anbringe de her børn enten frivilligt eller tvangsmæssigt, siger borgerrådgiver Johan Busse til DR Nyheder.

- Man har ikke lavet børnefaglige undersøgelser, der lever op til lovens krav. Man har ikke gennemført de handleplaner, man skal lave, hvor man lægger en plan for, hvad anbringelsen skal føre til, så vi kan følge op på den og finde ud af, hvornår formålet med den er opfyldt, siger han.

Derudover findes der i rapporten til undersøgelsen en lang række andre kritikpunkter.

Et af dem lyder, at der ikke er truffet valg om anbringelsessted i 9 ud af 10 børns sager, og at begrundelsen for afgørelser af anbringelsessted for barnet er mangelfuld.

- Ikke godt nok

Ifølge Borgerrådgiveren er det alvorligt, at reglerne ikke bliver fulgt.

- For det første er det ikke bare regler, der er til for pjat. Det er retssikkerhedsgarantier, som skal være opfyldt i de her sager. Så det er alvorligt, at de ikke er opfyldt. Men det, der er mest alvorligt, er, at det er i så stort omfang, at man ikke har fulgt reglerne, siger Johan Busse.

Konklusionerne i Borgerrådgiverens undersøgelse ryster direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- Når der er så mange fejl i sagerne, så kan man være alvorligt bekymret for, at der er sket andet end formelle fejl, siger han til Ekstra Bladet.

Kommunen vil stramme op

Jesper Christensen (S), socialborgmester i Københavns Kommune, erkender, at sagsbehandlingen på anbringelsesområdet ikke er god nok:

- Rapporten viser entydigt, at det juridiske arbejde ikke er godt nok i Borgercenter Børn og Unge. Det skal der laves om på, siger socialborgmester Jesper Christensen i en pressemeddelelse.

- Vores ledere og socialrådgivere har haft øjnene på børnene og deres familier, men ikke på de formelle regler. De skal naturligvis have begge dele. Vi skal have det socialfaglige og det juridiske til at smelte sammen – og det skal give klare forbedringer i vores sagsbehandling, siger han.

Undersøgelsen er ifølge borgerrådgiveren lavet som en stikprøvekontrol af sagsbehandlingen på anbringelsesområdet i Københavns Kommune.

Borgerrådgiverens kritik gengivet som i undersøgelsen:

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at børnefaglige undersøgelser ikke er udarbejdet inden anbringelsen i 4 ud af 5 tilfælde, hvor undersøgelsen skal foreligge (22 ud af 27 børns sager).

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at børnefaglige undersøgelser helt mangler i hver sjette sag (14 ud af 77 børns sager).

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at handleplaner ikke er udarbejdet inden anbringelsen i halvdelen af de sager, hvor handleplanen skal foreligge (14 ud af 27 børns sager).

 • Jeg finder det kritisabelt, at handleplaner helt mangler i hver tiende sag (9 ud af 77 børns sager).

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at der i mere end hver tredje sag ikke er lavet både en børnefaglig undersøgelse og en handleplan, enten før anbringelsen eller snarest efter anbringelsen (27 ud af 77 børns sager).

 • Jeg finder det meget kritisabelt, at der ikke er afholdt en børnesamtale med mere end hvert femte barn inden afgørelsen om anbringelse blev truffet, som der burde (17 ud af 77 børns sager).

 • Jeg finder det meget kritisabelt, at der øjensynligt er undladt relevante partshøringer i mere end halvdelen af sagerne (42 ud af 76 børns sager) og herunder, at en stor del af disse undladelser er sket i forbindelse med selve beslutningen om anbringelse.

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at 7 ud af 10 forældre/forældrepar ikke er vejledt om reglerne om frivillighed og tvang og om konsekvenserne af at afgive henholdsvis ikke afgive samtykke (50 ud af 70 børns sager).

 • Jeg finder det meget kritisabelt, at et sted mellem 6 og 9 ud af 10 børn ikke er blevet vejledt om deres ret til en bisidder (mellem 48 og 70 ud af 77 børns sager).

 • Jeg har tidligere i to generelle undersøgelser om tilsynet med plejefamilier påtalt denne forpligtelse overfor Socialforvaltningen, som har iværksat initiativer for at sikre børnene denne vejledning i forbindelse med tilsyn, men må konstatere, at disse kun har haft en begrænset effekt.

 • Jeg finder det meget kritisabelt, at ingen af børnene er vejledt om deres ret til en støtteperson, og at kun en af forældrene er vejledt herom (0 ud af 76 børns sager henholdsvis 1 ud af 73 børns sager).

 • Jeg finder det kritisabelt, at to tredjedele af forældrene ikke er vejledt om deres ret til en støtteperson (49 ud af 75 børns sager).

 • Jeg finder det beklageligt, at der i 3 af de sager, hvor det har været relevant (35 sager), ikke er vejledt om adgangen til gratis advokatbistand.

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at der ikke er givet klagevejledning til forældre og børn over 12 år i næsten 9 ud af 10 børns sager (67 ud af 76 børns sager).

 • Jeg finder det meget kritisabelt, at der ikke er taget stilling til samvær i en tredjedel af børnenes sager (25 ud af 76 børns sager).

 • Jeg finder det meget beklageligt, at forvaltningens begrundelse er mangelfuld i i hvert fald en fjerdedel af de afgørelser, som forvaltningen har truffet om samvær (6 ud af 24 afgørelser).

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at der ikke er truffet afgørelse om valg af anbringelsessted for næsten 9 ud af 10 børn (68 ud af 76 børns sager).

 • Jeg finder det meget beklageligt, at forvaltningens begrundelse er mangelfuld i halvdelen af de afgørelser om valg af anbringelsessted, som forvaltningen har truffet (4 ud af 8 afgørelser).

 • Jeg finder det stærkt kritisabelt, at der i henved hver tredje sag kan konstateres eller ses konkrete tegn på, at forvaltningen har overskredet sin kompetence, tilsidesat hjemmelskravet, omgået reglerne om anbringelse, tilsidesat pligten til at være objektiv og upartisk, udøvet magtfordrejning eller ikke har handlet rettidigt (23 ud af 77 børns sager).Kilde: Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter Børn og Unge: Endelig Rapport.