Juraprofessor underkender redegørelse for import og udledning af miljøfarligt spildevand

Professor tilsidesætter i to notater Miljøministeriets håndtering af miljøfarlige stoffer

RGS Nordics rensningsanlæg i Skælskør importerer og udleder miljøfarligt spildevand i Agersø Sund (Foto: © Tobey Nordenlund, DR)

”Miljøstyrelsens fortolkning af vandkvalitetskravdirektivet er efter min vurdering klart forkert.” Det konkluderer professor emerita i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse i to lange notater.

På baggrund af omfattende juridiske analyser underkender hun nu den redegørelse, som miljøminister Magnus Heunicke har oversendt til Folketinget den 1. februar.

Miljøministeren afleverede redegørelsen, efter DR i januar kunne afdække, hvordan embedsmænd i ministeriet i interne papirer har advaret om, at der er en betydelig risiko for, at myndighederne blåstempler ulovlig udledning af miljøfarligt spildevand.

Juraprofessor underkender i to notater den redegørelse, som miljøminister Magnus Heunicke har sendt Folketinget den 1. februar (Foto: © Jan Macdonald Arnskov)

I redegørelsen til Folketinget fastholder Miljøministeriet imidlertid sit grønne lys til både at importere og udlede miljøfarligt spildevand – blandt andet spildevand fra den norske olieindustri, som virksomheden RGS Nordic udleder i Agersø Sund syd for Skælskør.

På et efterfølgende samråd om sagen har miljøminister Magnus Heunicke oplyst Folketinget om, at redegørelsen viser, at ”der er handlet efter reglerne”, både når det gælder import og udledning af de miljøfarlige stoffer.

Men den forklaring bliver nu afvist af professor i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse, der i to lange juridiske notater gennemgår og forkaster ministerens redegørelse til Folketinget.

Og det gør et indtryk på flere af Folketingets miljøordførere:

- Jeg synes, det er dybt foruroligende. Man skal jo kunne stole på de ting, ministeren siger, og det skal ikke være sådan, at der kommer en juraprofessor siger, at det er fuldstændig forkert. Det er fuldstændig ulovligt at importere det her olieaffald fra Norge, og det ikke må udledes, siger hun jo, bemærker Alternativets Miljøordfører, Torsten Gejl efter at have læst de to notater.

- Det er dybt bekymrende, at en af Danmarks førende miljøjurister i den grad sår tvivl om regeringens fortolkning af EU-retten og jo i virkeligheden også peger på, at regeringen ikke følger den rådgivning, som den har fået af Kammeradvokaten. Det synes jeg er meget bekymrende, siger også de Radikales miljøordfører, Zenia Stampe.

En juridisk skæv afvejning af økonomi og miljø

I det første notat med 54 siders juridisk gennemgang af sagen underkender juraprofessor Ellen Margrethe Basse redegørelsens konklusion om, at selve importen af det miljøfarlige spildevand, der bliver udledt i Agersø Sund, foregår på et lovlig grundlag, og at myndighederne ikke kan stoppe den.

I redegørelsen til Folketinget står der, at myndighederne ”ikke [har] grundlag for at gøre indsigelse” mod importen af det olieholdige spildevand fra Norge.

Men efter at have gennemgået en lang række afgørelser og retskilder kommer juraprofessor Ellen Margrethe Basse i notatet frem til den modsatte konklusion.

Kemikalietankeren Bothnia sejler miljøfarligt spildevand fra Norge, som efter behandling af RGS Nordic bliver udledt her ved Stignæs syd for Skælskør. (Foto: © Casper Mortensen)

Miljøstyrelsen skulle aldrig have godkendt importen, eftersom det olieholdige spildevand juridisk set ikke bliver importeret for at nyttiggøre det, men derimod for at bortskaffe det. Og selv hvis det ikke havde været tilfældet, kunne myndighederne alligevel godt afvise importen, konkluderer hun:

- Det er på den baggrund min samlede vurdering, at Miljøstyrensen skulle have betragtet importen af det olieholdige spildevand som en import til bortskaffelse, og at importen kunne have været afvist, skriver juraprofessor Ellen Margrethe Basse i notatet om myndighedernes godkendelse af import af spildevand fra Norge.

I den forbindelse henviser hun blandt andet til de dokumenter, som DR’s 21Søndag kunne fremlægge i januar. Heraf fremgår det, at Miljøstyrelsen har tilladt import af spildevand fra den norske olieindustri til trods for, at Kammeradvokaten i flere notater har gjort opmærksom på, at ”mest taler for, at der konkret er tale om en bortskaffelsesoperation”, som medfører, at det er ulovligt at importere det miljøfarlige affald.

Når Miljøstyrelsen ikke har afvist virksomheden RGS Nordics ønske om at importere det miljøfarlige spildevand til Danmark, er det blandt andet fordi, styrelsen har foretaget en juridisk ”afvejning af de økonomiske hhv. de miljømæssige hensyn som er skæv”, konkluder juraprofessor Ellen Margrethe Basse i det første af de to notater. Her påpeger hun også, at myndighederne reelt ikke har fulgt de kriterier, som Kammeradvokaten har opstillet:

- Det er min vurdering af Miljøstyrelsens konklusion i forhold til kriteriet ’nyttiggørelse’ er baseret på en fejlfortolkning af affaldsdirektivets nyttiggørelsesbegreb, der fører til, at styrelsen udvikler egne kriterier, skriver hun i notatet.

Ministeriet erkender selv

I det andet notat på 33 sider underkender juraprofessoren også den del af Miljøministeriets redegørelse, der begrunder, hvorfor man i en vejledning til kommunerne også har givet grønt lys til at acceptere udledning af store mængder miljøfarlige stoffer i farvande, hvor grænseværdierne i forvejen er overskredet.

Professor emerita ved Aarhus Universitet, Ellen Margrethe Basse (Foto: © Steen Klitgaard)

I notatet påpeger Ellen Margrethe Basse, at denne vejledning blandt andet er i strid med en række afgørelser fra EU-Domstolen og fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og skriver, at Miljøministeriet i sine notater også ”selv erkender (…) ’at der er en betydelig procesrisiko forbundet med vurderingerne.’”

Her henviser Ellen Margrethe Basse blandt andet til interne dokumenter fra ministeriet, som DR’s 21Søndag også har kunnet fremlægge.

I dokumenterne påpeger ministerens embedsmænd tilbage i 2021, at man på den ene side står med 27 virksomheder, der venter på at få en tilladelse til at udlede miljøfarlige stoffer, som det er svært at give dem efter de gældende regler.

På den anden side advarer embedsmændene samtidig om, at hvis ministeriet udsteder en ny og mere lempelig vejledning, så vi der være en ”betydelig” risiko for, at kommunerne godkender en ulovlig udledning af miljøfarlige stoffer.

Til trods for disse advarsler, bliver en sådan vejledning alligevel offentliggjort i december 2021.

Hvis kommunerne følger den nye vejledning og giver virksomheder lov til at udlede store mængder miljøfarlige stoffer i havet på steder, hvor grænseværdierne i forvejen er overskredet, er det derfor i dag forbundet med ”en betydelig procesrisiko” – dvs. en betydelig risiko for at det er ulovligt og man derfor vil blive underkendt af klagenævn og domstole.

Det står der i den redegørelse, som miljøminister Magnus Heunicke den 1. februar har sendt til Folketinget.

Siden da har Miljø- og Fødevareklagenævnet tilmed også i praksis underkendt myndighedernes nuværende vejledning til kommunerne:

- Vejledningen er ikke i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis, skriver Miljø- og Fødevareklagenævnet i en helt ny afgørelse fra 23. februar 2023, der beskæftiger sig med en beslægtet del af myndighedernes vejledning.

Miljøministeriet ser med stor alvor på de juridiske vurderinger

Miljøminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at lade sig interviewe om juraprofessor Ellen Margrethe Basses to notater og den nye afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøministeriet skriver i stedet i en skriftlig kommentar til DR:

- Miljøministeriet ser med stor alvor på de juridiske vurderinger, der er fremlagt fra forskellige sider i den seneste tid samt den seneste afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ministeriet er ved at analysere afgørelsen og de øvrige input, og vil i forlængelse heraf naturligvis overveje, om det giver anledning til ændringer, skriver Miljøministeriet i et skriftligt svar til DR.

RGS Nordics rensningsanlæg i Skælskør udleder miljøfarligt spildevand, der overskrider grænseværdierne med op til 200 gange, i Agersø Sund. (Foto: © Tobey Nordenlund, DR)

Flere af Folketingets miljøordførere mener, at ministeren allerede nu bør gribe ind og stoppe importen og fjerne den vejledning, der blåstempler udledning af miljøfarlige stoffer i havområder, hvor grænseværdierne i forvejen er overskredet:

- Han burde droppe den vejledning og pille den af. Jeg synes, at notatet meget tydeligt viser, professoren siger, at det er simpelthen ulovligt at udlede det spildevand. Så jeg mener han skal se og få den vejledning af sin hjemmeside, siger Alternativets miljøordfører, Torsten Gejl, og de Radikales miljøordfører, Zenia Stampe tilføjer:

- Han skal tage vejledningen ned fra hjemmesiden, og han skal gøre brug af sin indsigelsesret, som notatet jo meget tydeligt viser, at han har, og stoppe importen af det her spildevand fra Norge, siger hun.

Miljøminister Magnus Heunicke skal mandag mødes med repræsentanter for Slagelse Kommune, der står overfor at skulle beslutte, om kommunen skal give virksomheden RGS Nordic godkendelse til forsat at udlede op til 200 gange højere koncentrationer af miljøfarlige stoffer, end grænseværdierne tillader.

Læs her de to juridiske notater, som juraprofessor Ellen Margrethe Basse har udarbejdet og sendt til DR efter 21Søndags dækning af sagen.

Læs her de to juridiske notater, som juraprofessor Ellen Margrethe Basse har udarbejdet og sendt til DR efter 21Søndags dækning af sagen.