Kronologi over Hafnia-sagen

UNDER

Kronologisk gennemgang af Hafnia-sagen

1990: Hafnia Holding ejer for godt 4,5 mia. kr. Baltica-aktier -eller 33 procent af selskabet.

1991: I november opkøber Hafnia otte procent af aktierne i detsvenske forsikringsselskab Skandia. Prisen er 1,5 mia. kr. Månedenefter låner Hafnia Holding ulovligt 1,085 mia. kr. i seksdatterselskaber til at finansiere købet af Skandia-aktierne.

1992: 01/04/92: Den eksterne revisor KPMG C. Jespersen meddelerde ulovlige aktionærlån til Hafnia-direktionen ogFinanstilsynet.

02/04/92 Bestyrelsesmøde i Hafnia om sagen.

08/04/92: Administrerende direktør Per Villum Hansen ogviceadministrerende direktør i Hafnia Holding Henrik Klæbelfyres.

10/04/92: Finanstilsynet påbegynder en undersøgelse afHafnia.

Juni 92: Finanstilsynet beder Bagmandspolitiet om at gå ind isagen om de ulovlige aktionærlån.

På en generalforsamling erstattes Ebbe Christensen af HolgerLavesen på posten som formand for bestyrelsen.

08/06/92: Den nye bestyrelse bortviser Villum Hansen

Den nye topledelse meddeler, at Hafnia ejer hidtil skjulteaktieposter i seks selskaber bl.a. Brøndby I.F. og Interbank.Aktieposterne blev beregnet til at koste Hafnia 350 mio. kr.

Juli 92: Højgaard & Schultz' direktør Olav Grue ogDONG-direktør Holger Lavesen bliver bedt om at stå i spidsen forHafnia. Den Danske Bank arrangerer salg af nye aktier for to mia.kr. i juli 1992. Egenkapitalen var dengang minus 400 mio. kr., ogen kapitaludvidelse var Hafnias sidste chance for at overleve.

19/08/92: Hafnia-koncernen går i betalingsstandsning med en gældpå 6 mia. kr.

18/05/94: Sagen mod Per Villum Hansen, John Heitmann og HenrikKlæbel begydner i Københavns Byret.

29/10/94: Der falder dom i sagen: Per Villum Hansen frifindes,Henrik Klæbel frifindes og John Heitmann pålægges at betale 10.000kr. af sagsomkostningerne.

28/03/95: Forsikringskoncernen Codan overtager, hvad der ertilbage af Hafnia Holding.

1996: Den Danske Bank inddrages i februar i skandalen om Hafnia.Interne papirer viser, at landets største bank lå inde med enomfattende viden om forsikringskoncernens kritiske situation, daredningsplanen med aktieemissionen løber af stablen.

19/02/96: Den Danske Bank griber til et ualmindeligt genmæle modanklagerne. Banken offentliggør en redegørelse bl.a. som annonce iflere landsdækkende aviser.

02/10/96: En privat investor, Ole Steffensen, får bevilget friproces af Civildirektoratet til at køre erstatsningssag mod Hafniaskonkursbo og Den Danske Bank.

1997: Siden marts har fire pensionskasser overvejet, om de skalanlægge sag mod Hafnias konkursbo og Den Danske Bank. De firepensionskasser er Magistrenes Pensionskasse, Juristernes ogØkonomernes Pensionskasse, Danske Ingeniørforenings Pensionskasseog Ingeniør Sammenslutningens Pensionskasse.

09/04/97: Endnu en privat investor, Henning Feilberg, fårbevilget fri proces til at føre erstatningssag. Feilberg købte sineaktier kort før Hafnias kollaps, mens Ole Steffensen købte sineaktier under den omstridte Hafnia-emmission fra den 7. til den 20.juli 1992.

22/04/97: Lønmodtagernes Dyrtidsfond opgiver at få sine tabtemillioner tilbage og vil ikke anlægge sag.

23/04/97: Den Danske Bank tager det usædvanlige skridt, at deoffentliggør svarskriftet i Hafnia-sagen.

27/04/97: De fire pensionskasser beslutter at anlægge sag modbl.a. Den Danske Bank.

29/04/97: Det politiske pres på Lønmodtagernes Dyrtidsfond ogATP i Hafnia-sagen vokser. Statsrevisorernes formand vil haveRigsrevisionen til at undersøge de to lønmodtageres investeringerog trecifrede million-tab i Hafnia. Formand for Dyrtidsfonden,LO-formand Hans Jensen, siger de er velkommen, for fonden har ikkenoget at skjule.

07/05/97: Forsikringsselskaberne Tryg-Baltica og Codan-Forsikring har opgivet at rejse erstatningssag mod Den DanskeBank.

03/06/97: MDfoods har besluttet ikke at anlægge sag mod DenDanske Bank

12/06/97: Mellem 800 og 900 utilfredse Hafnia-aktionære dannerto investorforeninger omkring de to private aktionære Ole Steffesenog Henning Freilberg og indleverer stævninger til Sø-ogHandelsretten.

12/06/97: Sø-og Handelsretten afgør at Per Villum Hansen - dentidligere koncernchef i det konkursramte forsikringsselskab skalhave en del af sin fratrædelsesløn - det gyldne håndtryk -udbetalt. Hafnia konkursbo havde ellers nægtet at udbetale pengenemed henvisning til, at han selv var skyld i konkursen, men VillumHansens advokat, Karoly Nemeth, siger at dommen renser hans klientfor den beskyldning.

10/03/98: To sagsøgeres, privatmændene Ole Steffensen og HenningFeilberg advokat mødes for første gang i retten med advokaterne forblandt andre Hafnias daværende ledelse, bestyrelsesformand HolgerLavesen, direktør Olav Grue og Den Danske Bank. Efter alsandsynlighed kommer retsmødet til at gå ud på at finde datoer forsagens videre behandling. De to investorer mener, at Den DanskeBank, som stod for salget af nye Hafnia-aktier for knap to mia. kr.i sommeren 1992, tilbageholdt væsentlige informationer iforbindelse med aktiesalget. De to sagers afgørelser blivergældende for de øvrige investorer, og på den måde undgår man atskulle føre knap 900 flere sager i retten. De privatesmåinvestorers samlede krav er på over 30 mio. kr.

01/04/98: Direktør i Den Danske Bank Knud Sørensen trædertilbage.

25/06/98: Rigsrevisionen kommer med en usædvanlig skarp kritikaf LD og Finanstilsynet for deres roller i Hafnia-sagen.

August 98: Advokaten for de private investorer kræver fortroligepapirer udleveret af Finanstilsynet. Sø- og Handelsretten afviser,at foreningerne kan sagsøge banken og ledelsen. Efterfølgende fårforeningerne lov at prøve afgørelsen ved Højesteret.

Oktober 98: Finanstilsynet afviser at udlevere fortroligepapirer fra sagen, men tilsynet tvinges til det.

Kilde: DR Nyheder Research

Facebook
Twitter