Marker overstiger grænseværdier for tungmetal

Fem steder i Danmark er der målt så meget zink i landbrugsjorden, at det overskrider grænseværdier.

Landmænd kan fortsætte med at gøde med gylle, selvom grænseværdier for tungmetaller er overskredet. (Foto: Ninni Pettersson / Mads Rafte Hein)

En håndfuld svineavleres marker har så mange tungmetaller i sig, at det ville være ulovligt at gøde dem, hvis man brugte slam fra spildevandsanlæg.

Indholdet af enten zink eller kobber er så højt, at der ifølge den såkaldte slambekendtgørelse ikke må tilføres mere.

Det viser analyseprøver fra rapporten ”Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord” fra DCE Aarhus Universitet, der udkommer i dag.

På trods af det høje niveau af tungmetaller kan der dog sagtens fortsat gødes. For mens spildevandsslam skal overholde visse grænseværdier for blandt andet zink og kobber, er der ingen grænser for mængden af tungmetaller i landmændenes egen gylle.

- Det giver jo ingen mening, at gødskning med slam er ulovligt mens det er lovligt med gylle, siger Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding.

Både for meget zink og kobber

Rapporten fra DCE dokumenterer, at tungmetallerne zink og kobber generelt ophobes i problematiske mængder i landbrugsjord, der får tilført gylle.

Forskerne har analyseret jorden fra 470 repræsentative marker landet over, og i 45 procent af prøverne overskrider indholdet af zink det såkaldte 0 effekt niveau, hvor metallerne kan blive et problem for miljøet.

Men seks marker skiller sig ud. Det fremgår af rapportens bilag, som DR`s Undersøgende Databaseredaktion har gennemtrevlet.

På fem landbrugsmarker, der får tilført svinegylle, har forskerne fundet mere end de 100 mg. zink pr. kilo tørstof jord, som ifølge Slambekendtgørelsen er højst tilladt koncentration hvis man vil sprede spildevandsslam.

En enkelt mark indeholdt 47,9 mg. kobber per kilo jord - mere end de 40 milligram, der er grænsen i Slambekendtgørelsen.

- Konklusionerne i rapporten fra DCE er meget bekymrende. Langt større arealer, end vi frygtede, indeholder nu for meget zink og kobber. Det understreger behovet for, at gylle analyseres for tungmetaller ligesom spildevandsslam bliver, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Dobbelt så meget zink i gylleprøve som tilladt i slam

Forskerne analyserede også gylle fra 11 svinelandbrug, og her var det gennemsnitlige indhold af zink over fire gange så højt som gennemsnitsindholdet i spildevandsslam.

Det højeste indhold af zink blev fundet i gylle fra en ejendom, der producerer smågrise. Her var der 7.721 mg. zink pr. kg tørstof gylle. Det er næsten dobbelt så meget som det maksimalt tilladte indhold i spildevandsslam (4.000 mg. zink pr. kg. tørstof).

- Det er en skandale, at der kun måles i spildevandsslam og ikke i gyllen, hvor der er forekomster på mange gange mere zink, end der er i spildevandsslam, siger SF`s miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Landmænd er garanteret anonymitet

DR har bedt DCE oplyse identiteten på de seks landmænd, hvis jord indeholder mere henholdsvis zink og kobber end den må i henhold til Slambekendtgørelsen.

DR har også bedt DCE oplyse identiteten på den svineproducent, hvis gylle indeholder næsten dobbelt så meget zink som tilladt i spildevandsslam til spredning på landbrugsjord.

Det er ikke muligt at få oplyst nogle af delene.

- Vi kan ikke oplyse, på hvilke ejendomme vi har fundet de høje værdier hverken for jord eller gylle. Det er en forudsætning for alle analyser som vi laver i såvel kvadratnettet som i landovervågningsprogrammet, at landmændene er garanteret anonymitet, siger seniorforsker John Jensen fra DCE.

(Foto: Ninni Pettersson)

’Fuldstændigt uacceptabelt’

Professor i mikrobiologi og ekspert i antibiotikaresistens, Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital, forstår ikke hemmelighedskræmmeriet.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at miljømyndighederne ikke kan få at vide, hvor disse stærkt problematiske mængder af zink og kobber er fundet i landbrugsjorden og i gyllen. Jeg tvivler på, at det er lovligt, siger Hans Jørn Kolmos.

Enhedslisten mener ikke, at det er holdbart, at landmænd med høje koncentrationer af tungmetaller i jord og gylle garanteres fuldstændig anonymitet.

- Jeg mener, at miljømyndighederne som minimum skal have at vide, hvor disse høje værdier er fundet. Ellers kan de ikke efterkontrollere sagerne, og landmændene kan fortsætte med at udlede for store mængder tungmetaller, siger partiets miljøordfører Maria Reumert Gjerding.

SF`s miljøordfører er enig.

- Myndighederne bør have disse oplysninger og gå i gang med at afdække omfanget, mens der sideløbende indføres grænseværdier for, hvor meget tungmetal gylle må indeholde, siger SF`s Lisbeth Bech Poulsen.