Piger får bedre karakterer

Piger klarer sig bedre end drenge til både studentereksamen og folkeskolens afgangsprøve. Der er næsten en halv karakter, der skiller de to køn, når de forlader folkeskolen. Billedet er uafhængigt af forældrenes uddannelsesniveau.

Piger klarer sig bedre end drenge til både studentereksamen ogfolkeskolens afgangsprøve. Der er næsten en halv karakter, derskiller de to køn, når de forlader folkeskolen.

Danmarks EvalueringsinstitutLæs heleundersøgelsen her:

I forholdtil hvilken type skole eleven går i, viser analysen at elever påefterskoler opnår det laveste karakterniveau, mens elever på friegrundskoler opnår det højeste karaktergennemsnit.

Analyserneaf begge årgange viser en sammenhæng mellem forældrenesuddannelsesbaggrund og elevernes karaktergennemsnit: Jo højereuddannelsesniveau forældrene har, desto højere etkaraktergennemsnit opnår eleven.

Undersøgelsen viser også at drengenes karakterer er mere spredteend pigernes - drengene udgør altså en mindre homogen gruppe endpigerne målt på karakterniveauet.

Registeranalysen viser at pigerne i såvel 1985- som 1997-årgangenhar et højere samlet karaktergennemsnit end drengene vedfolkeskolens afgangsprøve.Undersøgelsen

Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt to årgange, der gik ud affolkeskolen i henholdsvis 1985 og 1997. Hvor pigerne i 1985 havdeet snit på 8,84, havde drengene kun 8,36. I 1997 var tallenehenholdsvis 8,52 og 8,15.

Lignende om end mindre markante tal tegner sig for de toårganges studentereksamener.

Uafhængigt af forældrenes uddannelse

- Pigerne klarer sig generelt bedre, og det billede er uafhængigtaf forældrenes uddannelsesniveau - forstået sådan at piger med lavtuddannede forældre klarer sig bedre end drenge af lavt uddannede,siger Charlotte Rotbøll, der stået for undersøgelsen, tilInformation.

Hun kalder undersøgelsen "banebrydende", da man nu har fåetdokumentation for de antagelser, instituttet allerede havde.

Drenge-hjerner udvikles langsommere

En af forklaringerne på den markante forskel er, at drengeneshjerner udvikler sig senere end pigernes, siger hjerneforsker ogcand.mag. i psykologi, Ann-Elisabeth Knudsen.

Omkring 5. klasse er forskellen udlignet, men ifølgeAnn-Elisabeth Knudsen vil mange drenge være tabt inden, da de oftesidder fast i rollen som ballademager.

Hun mener desuden, at det mest bekymrende ved undersøgelsen er,at pigernes karakterer ligger nogenlunde på samme niveau, mensdrengenes afgangs-karakterer er meget mere spredte.

- Blandt drengene er der stor forskel på dem, der duer og dem,der ikke duer. Det må være nervepirrende at være forælder, sigerAnn-Elisabeth Knudsen.

Facebook
Twitter