Politiet vil fængsle Søren Kam

Politiet i Lyngby vil have retten til at afsige fængslingskendelse over nazisten Søren Kam, der er mistænkt for - og har indrømmet en rolle i - drabet på redaktør Carl Henrik Clemmesen under Anden Verdenskrig. En ny EU-arrestordre kan sikre at Kam bliver udleveret fra Tyskland, hvor han bor.

Politiet vil forsøge at få afsagt en fængslingskendelse overnazisten Søren Kam for et drab begået under besættelsen.

Politimester Arne Stevns oplyser, at man i løbet af ugen regnermed at indbringe sagen om drabet på redaktør Carl Henrik Clemmensenfor retten i Lyngby.

Myndighederne har i årevis forgæves undersøgt, om det er muligtat retsforfølge SS'eren Søren Kam for drabet, der fandt sted i1943. Men med den nye fælleseuropæiske arrestordre, vil det nu væremuligt at få ham udleveret til en retssag i Danmark.

Har tilstået drabet

Søren Kam er i dag tysk statsborger og bor i Tyskland. Under etforhør tilstod han i 1998 uagtsomt manddrab og hævdede, at det vari nødværge, at han affyrede to skud mod Clemmensen.

For uagtsomt manddrab er forældelsesfristen for længstoverskredet. Men politiet mener at kunne føre en sag om tiltale ommanddrab, og i den type forbrydelser forældes strafansvaretaldrig.

- Vi forsøger at få en bedømmelse både af mistankegrundlaget ogaf fængslingsgrundlaget, siger politimester Arne Stevns.

Rettens afgørelse

Det vil sige, at retten i Lyngby ved at gennemgå politietsmateriale skal afgøre, om der er enten "begrundet mistanke" om drab- eller om der er en "særligt bestyrket mistanke."

Dernæst skal retten tage stilling til, om der er baggrund for atafsige en kendelse om varetægtsfængsling. Der kan ske fængsling afhensyn til folks retsfølelse, hvis politiet kan sandsynliggøre ensærligt bestyrket mistanke.

Når retten har taget stilling, skal anklagemyndigheden overveje,om der er grund til at kræve Søren Kam udleveret fra Tyskland.Redskabet er den europæiske arrestordre, som forpligter EU-landetil at udlevere statsborgere til retsforfølgning i de øvrigelande.

Skudt med otte skud fra tre pistoler

Sagen om drabet på redaktør Carl Henrik Clemmensen er indgåendebeskrevet, og Søren Kam har også udtalt sig offentligt ombegivenheden.

Drabet på redaktør Carl Henrik Clemmensen skete 30. august 1943i Lyngby.

Søren Kam - der dengang var 21 år, SS-untersturmführer og lederaf Schalburgskolen - bortførte sammen med SS’eren Knud FlemmingHelweg-Larsen og en tredje person Clemmesen, som blev dræbt, da derblev affyret mindst otte skud fra tre forskellige pistoler.

Helweg-Larsen blev efter krigen dødsdømt af Højesteret oghenrettet 5. januar 1946 alene på grund af sin rolle i drabet.Søren Kam og den tredje deltager gik under jorden.

Kam dukkede først igen i 1956, da han søgte om tyskstatsborgerskab, og ved den lejlighed hævdede han, at Helweg-Larsenhavde været alene om drabet.

Men dén forklaring ikke med obduktionserklæringen, ogstatsadvokaturen i München genåbnede derfor sagen i 1997. Under enafhøring påstod Søren Kam så, at han havde handlet i nødværge, daClemmensen - ifølge Kams forklaring - pludselig gik til angreb påde bevæbnede bortførere.

I 1999 henlagde den tyske anklagemyndighed sagen, men den harmed jævne mellemrum været til debat i Danmark, og også politikerehar kommenteret forløbet.

Offerts søn tilfreds

Carl Henrik Clemmensens søn, Peter Bach, siger til Ritzau, at man ifamilien ikke er ude efter hævn. Men han er tilfreds med, at dedanske myndigheder efter 61 år forsøger at retsforfølge SørenKam.

- Vi i familien har hele tiden ment, at han burde få sin sagafgjort i en retssal. Han har jo påstået, at han er uskyldig. Deteneste anstændige er at få sagen afgjort i retten, siger PeterBach.

Facebook
Twitter