Rent drikkevand bliver en sjældenhed

Det bliver sværere at finde rent drikkevand i den danske undergrund. På tre år er antallet af vandværksboringer, der lukker på grund af forurening, mere end fordoblet, viser nye tal fra Miljøstyrelsen.

Nedsivende giftstoffer fra landbruget lukker flere vandboringerend nogensinde, og det betyder, at rent drikkevand i den danskeundergrund bliver sværere at finde.

På tre år er antallet af vandværksboringer, der lukker på grundaf forurening, mere end fordoblet, viser de nyeste tal fraMiljøstyrelsen. I 2001 måtte kommunerne lukke for hanen på i alt 66boringer med et sundhedsskadeligt indhold af pesticider, nitrat ogandre stoffer. I 1998 var tallet 28, og det var også niveauet i deforegående ti år.

Tidligere blev flest private brønde ramt af forurening, men nuer problemerne med nedsivende pesticider og nitrat altså ved atbrede sig til de offentlige vandværker, der leverer langt det mestedrikkevand, skriver Politiken

Lang tids påvirkning med pesticider mistænkes for at øge

Her kan man sehvor grundvandet er særligt truet af nitrat (de grønne felter).Kilde: Miljøstyrelsen

risikoen for kræft, mens nitrat hos spædbørn kan blokere forrøde blodlegemer.

Forurening ikke slut endnu- Udviklingen overrasker mig desværre ikke, for vi finder stadigflere pesticider i grundvandet. De må jo før eller siden forplantesig til vandboringerne, siger Anders Bækgaard, direktør forvandværkernes brancheforening, Danva. Han tilføjer, at forbrugernebetaler regningen for nye boringer, når forurenede må lukke.

Ifølge professor i vandforsyning Erik Arvin fra DanmarksTekniske Universitet betaler vi i øjeblikket for fortidens synder -en gæld, der langtfra er afdraget.

- Ti meter nede i jorden ligger store mængder pesticider, somlangsomt siver ned til grundvandet. Mængden af stoffet i jorden vilførst toppe om 20 år, siger han.

I øjeblikket må landmænd sprøjte med pesticider ti meter fravandboringerne. Erik Arvin og Danva mener, at den grænse skalændres, hvis fremtidens drikkevand skal sikres.

Handlingsplan fra miljøministerenMiljøminister Hans Christian Schmidt er åben over forforslagene.

- Det er ikke særlig betryggende, at antallet af lukkedevandboringer er fordoblet. Vi skal værne om vores drikkevand, daDanmark er et af de få lande, hvor vi kan drikke urenset vand,siger miljøministeren.

Han kommer til april med en handlingsplan, der skal fålandmændene til at skære ned på forbruget af pesticider.

//detectBrowser();//

  • I Danmark fremstilles næsten alt drikkevand fra grundvand. Deter i almindelighed af en god kvalitet, og skal ikke behandles ellerkun behandles lidt, før det kan anvendes. I 2002 brugte vi op i mod1 mia. m3 grundvand. af de omkring 1,8 mia. m3 grundvand vi årligtkan anvende til drikkevand.

  • Der er lidt under 3000 vandværker i Danmark, og de levererdrikkevand til 92 pct. af alle husstande. De sidste otte procent afhusstandene bor på landet, og de har ofte egen vandforsyning.

  • Omkring halvdelen af vandforbruget sker i landbruget og pågartnerier. Husholdningerne bruger cirka en fjerdedel, og densidste fjerdedel bliver brugt i industrien og iinstitutioner.

  • Det danske grundvand kan i de fleste tilfælde bruges somdrikkevand urenset. Vandet bliver hentet og forarbejdet i Danmarkscirka 90.000 private boringer og cirka 3.000 vandværker.

  • Vandet filtreres og luftes for at få jern og mangan ud afvandet. Men det bliver stadigt vanskeligere at udvinde direktebrugbart grundvand. I løbet af de seneste 15 år har mere end 700vandværker drejet nøglen om på grund af ringe vandkvalitet. Firedanske vandværker er begyndt at rense de forurenende stoffer ud afvandet.

Drikkevandet

  • Det rene grundvand er truet. Mange vandforsyningsboringer erlukket på grund af menneskeskabt forurening.

  • Der er tre overvejende kilder til forurening af drikkevandet:Nitrat, Pesticider og MTBE

  • Nitrat stammer især fra husdyrgødning, som landmanden sprederud på marken. Nitrat opløses let i vandet, som fører det ud ivandløbene og ned i grundvandet.

  • Pesticider stammer fra især landbrug og gartnerier. Pesticidereller sprøjtemidler er stoffer, som bruges på marken eller i havenfor at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb af insekter ogandre skadedyr eller mod svampeangreb. I dag skal de sprøjtemidlerder anvendes kunne nedbrydes hurtigt og de å ikke være i stand tilat nå grundvandet. Flere steder er der spor i grundvandet af depesticider, der blev brugt før i tiden

  • MTBE er en farveløs væske som i 1980'erne blev tilsat benzinsom afløser for den endnu mere forurenende bly. MTBE opløses let ivand, og da det samtidig er svært nedbrydeligt, er der risiko for,at stoffet i forbindelse med lækager på underjordiske benzintankekan forurene grundvand og drikkevand. MTBE har en meget ubehagelig,kraftig og stikkende lugt, så selv forekomst i meget små mængderkan gøre drikkevandet udrikkeligt.

Forureningen

Danmarks geologiske undersøgelse har lavet en quiz omgrundvand.

Test din viden om grundvand i quizen og blivgrundvandsmester.

Test din videnFakta om danskernesdrikkevand

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk