Rød blok kræver kontrol med gylle

Minister vil undersøge tungmetaller i svinegylle nærmere. Samtidig vil regeringen tillade landbruget at sprede 20 procent mere gylle.

Det er presserende, at ministeren kigger på kontrollen med den zinkholdige gylle, mener Maja Panduro (S).

Mens regeringen har planer om at lade landmændene sprede 20 procent mere gylle, så rejses der nu massivt politisk krav om indførelse af grænseværdier for tungmetaller for den gylle, der allerede spredes.

En samlet rød blok forlanger nemlig, at Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen tager stilling til, om svinegylle fremover skal overholde grænseværdier for tungmetallerne zink og kobber.

- Det er presserende, at Eva Kjer Hansen tager stilling til, om hun vil indføre grænseværdier for tungmetaller i gylle, og om hun vil afsætte midler til at analysere gylle for tungmetaller ligesom det sker for spildevandsslam, der spredes på landbrugsjord. Jeg vil også spørge hende, om hun agter at undersøge indholdet af zink i såvel gylle som agerjord nærmere, siger socialdemokratiets miljøordfører Maja Panduro.

Udmeldingen fra det tidligere regeringsparti kommer efter at en rapport fra DCE, Århus Universitet, har dokumenteret, at indholdet af zink i landbrugsjord, der tilføres svinegylle, overskrider EU`s såkaldte 0-effekt niveau på over 200.000 hektar.

Såvel Alternativet som SF og Enhedslisten forlanger også, at gylle fremover skal overholde de samme grænseværdier for tungmetaller som spildevandsslam.

- Det er altså ikke acceptabelt, at vi har et landbrug, der spiller hasard med vores børns sundhed. Vi skal ikke bare trække på skuldrene, når der findes store mængder zink i et landbrugsareal på størrelse med Fyn, så nu vil jeg gerne høre ministeren, hvad hun har tænkt sig at gøre for at forhindre den store ophobning af metaller i landbrugsjorden, siger SF's miljøordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

Også det Radikale Venstre beder om svar fra Eva Kjer Hansen.

- Ministeren bør tage stilling til, om der skal være samme grænseværdier for gylle og spildevandsslam, og hvis nej med hvilken miljøfaglig begrundelse, siger partiets miljøordfører, tidligere miljøminister Ida Auken.

Blå blok vil undersøge først

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen mener, oplysningerne i rapporten er bekymrende. Men hun vil ikke sætte grænser for landbruget på nuværende tidspunkt. Først skal sagen undersøges nærmere.

- Vi står med noget, der kan blive et problem på sigt, men hvor der ikke er nogen akut risiko for mennesker. Derfor synes jeg, at vi skal tage os tid til at undersøge sagen grundigt, så vi kan handle rigtigt, siger Eva Kjer Hansen.

Det bekymrer Dansk Folkeparti, at gyllens høje indhold af zink og kobber nu sætter sig spor i landbrugsjorden.

-Det er alvorligt, at vi nu ser en ophobning af tungmetaller i markerne - ikke mindst fordi det på sigt kan true fremtidens landmænd. Flere analyser viser, at gylle indeholder mere zink end spildevandsslam gør. Jeg mener derfor, at ministeren bør undersøge, hvad der kan gøres ved problemstillingen, siger partiets miljøordfører Pia Adelsteen.

Kun Liberal Alliancen sover helt roligt om natten.

- Det vurderer jeg på det foreliggende grundlag ikke umiddelbart som et problem, fordi de målte værdier af zink i agerjord alle ligger væsentligt under grænseværdierne for forurenet jord. Så jeg mener ikke, at gylle skal analyseres, siger partiets miljøordfører Carsten Bach.

20 procent mere gylle

Et af de vigtigste elementer I regeringens 16-punkts hjælpepakke til landbruget er, at bønderne fra 2017 skal have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne. Regeringen vil hæve den nuværende grænse på højst 140 kilo kvælstof per hektar til 170 kilo kvælstof per hektar.

Men 20 procent mere gylle betyder også 20 procent mere zink og kobber.

- Det gør jo bare problemet endnu større, hvis der nu skal spredes 20 procent mere svinegylle. Det er en meget bekymrende udvikling, fordi der er tale om en permanent fladeforurening, der med tiden vil gøre landbrugsjorden ubrugelig, siger Alternativets miljøordfører, Christian Poll.

- Hvis regeringen øger mængden af gylle, der må spredes, øger det naturligvis blot mængden af zink og kobber i jorden, siger de radikales Ida Auken.

Eksperter: Mere gylle giver flere tungmetaller og mere resistens

Svineproducenterne bruger store mængder zink i foderet og som medicin til smågrise for at undgå, at de får diarre, når de tages fra soen allerede efter fire uger.

For meget zink i jorden er ifølge flere eksperter problematisk, fordi det fremmer antibiotikaresistens og med tiden vil udvaskes til vandmiljøet.

En række eksperter er da heller ikke ikke imponerede over, at regeringen nu vil tillade endnu mere gylle på markerne.

- Jeg er bekymret over regeringens plan om at tillade mere gylle på den danske agerjord. Det vil øge miljøbelastning af jorden, da svinegyllen er fuld af tungmetaller, siger ekspert i antibiotikaresistens, professor Henrik Westh, klinisk Mikrobiologisk afdeling ved Hvidovre hospital.

Kræver skrappere krav

En anden anerkendt ekspert i antibiotikaresistens, professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital, mener, at der skal stilles skrappe krav til landbruget.

- Hvis man vil sprede mere gylle, må det være et krav fra samfundets side, at gyllen indeholder væsentligt mindre zink og kobber, så den samlede belastning i det mindste ikke forøges yderligere. Myndighederne bør sammenkæde tilladelsen til mere gylle med krav om en mere miljørigtig produktionsform, der ikke som nu er baseret på brug af store mængder antibiotika og tungmetaller, siger Hans Jørn Kolmos.

Lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, Kristian Koefoed Brandt, der har siddet i DCE-rapportens følgegruppe, mener, at mere gylle øger risikoen for skader på miljøet.

- Det vil selvfølgelig betyde, at akkumuleringen af zink og kobber i de landbrugsjorder, der modtager svinegylle, vil ske hurtigere end antaget i Miljøstyrelsens rapport og at risikoen for skadelige effekter på miljøet dermed vil stige, siger Kristian Koefoed Brandt.

Facebook
Twitter