Så mange dage må dit barn være væk fra skole, før børnepengene ryger

Fra Gellerupparken til Gentofte: Svar på otte spørgsmål om den nye anti-pjækkeaftale.

En vinterrejse til Thailand uden for skolernes ferie eller skitur. Regeringens nye delaftale om 'styrket forældreansvar' kan koste penge for familier med skolebørn med for meget ulovligt fravær. Uanset om bopælen er Gellerupparken eller Gentofte. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Hvis et skolebarn overskrider grænsen for ulovligt fravær, så kommer der ingen børnecheck ved næste udbetaling. Det gælder alle forældre, uanset bopæl eller baggrund.

Så klokkeklar er teksten i regeringens aftale om ‘Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck’.

Aftalen er en del af den såkaldte ‘ghettoplan’, der skal modvirke parallelsamfund - men i dette tilfælde er det ligegyldigt, om man bor i Gellerupparken eller Gentofte: Har ungerne for meget fravær hvert kvartal, falder den økonomiske hammer

Betyder det, at det er slut med billige skiture udenfor vinterferien? Eller den årlige solrejse til Thailand i januar?

DR Nyheder stillede Undervisningsministeriet de otte spørgsmål, som alle skoleforældre gerne vil have svar på.

Man kender et skoleår og sågar et semester. Hvad dækker et ’kvartal’ over i folkeskolen?

- Der tages udgangspunkt i kalenderårets inddeling i kvartaler.

Hvis man har 14,9 pct i 1. kvartal bliver tælleren så nulstillet i 2. kvartal eller overføres saldoen?

- Fraværet nulstilles hvert kvartal.

Er det ulovligt fravær, hvis man som forælder tager sit barn 14 dage til Thailand uden for ferien?

- Reglerne om registrering af fravær bliver ikke ændret. Så det afhænger af, om skolelederen har godkendt fraværet. I dag gælder det, at sygdom eller lignende, samt fravær, der er godkendt af skolelederen, er lovligt fravær. Alt øvrigt fravær, der ikke falder i de kategorier, er ulovligt fravær. Når skolelederen skal vurdere, om han eller hun vil godkende en elevs anmodning om fravær (til for eksempel at holde ferie udenfor skoleferierne), skal der foretages en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Hvis skolelederen ikke kan godkende fraværet, så kan en ferie i Thailand være ulovligt fravær.

Er det lovligt fravær, hvis blot man beder skolen om lov til at tage sit barn med på skiferie uden for ferien?

- Samme som ovenfor. Det afhænger af, om skolelederen har godkendt fravær.

15 procent. Hvor mange skoledage per kvartal svarer det til for de enkelte klassetrin?

- På et gennemsnitsskoleår bestående af 200 skoledage vil det svare til cirka 7 skoledage. Men det afhænger af de lokale forhold, da der ikke er centralt fastsat krav til antallet af skoledage.

Der kan blive skåret i forældreydelsen, forstår man. Hvor meget kan der blive tale om?

- Hvis en elev har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal, skal kommunen træffe afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen, så den bortfalder helt i det efterfølgende kvartal. Afgørelsen skal leve op til forvaltningslovens krav om partshøring. Skolelederen vil efter omstændighederne skulle bekræfte, at eleven rent faktisk har over 15 procent i fravær, som led i behandling af sagen.

- Det skal ske for at sikre, at børne- og ungeydelsen ikke fratrækkes som følge af fejlregistrering, eller hvis forældrene har valgt selv at varetage undervisningspligten af deres barn, og har meddelt dette skriftligt til kommunalbestyrelsen før undervisningen begynder - og det fejlagtigt er blevet registreret som ulovligt fravær.

- Udbetalingen af ydelsen vil blive genoptaget det efterfølgende kvartal, medmindre eleven på ny har mere end 15 procent ulovligt fravær, og kommunen på ny træffer afgørelse om bortfald af ydelsen. Børne- og ungeydelsen er indkomstreguleret, så det konkrete beløb vil afhænge af forældres indkomst.

Hidtil er der i vid udstrækning givet tilladelse til at rejse uden for skolernes ferier. Er det en del af lovens intention, at der skal strammes op og afvises flere af den slags forespørgsler fra forældre?

- Reglerne om registrering af fravær bliver ikke ændret. Om nogen forældre i for stor udstrækning tager på ferie uden for skoleferierne er en anden diskussion, som ikke har noget med denne aftale at gøre.

Har man som forælder mulighed for løbende at følge med i saldoen af fravær?

- På mange skoler er der mulighed for løbende at følge med i fravær, men det vil afhænge af, hvordan skolerne systemunderstøtter fraværsregistreringen. Det er vigtigt at sige, at 15 procent er langt over et acceptabelt niveau, og ministeren forventer, at skolerne vil sætte ind meget tidligere. Derfor vil undervisningsministeriets vejledning også blive fornyet.

Facebook
Twitter