Sygehus får forbud mod at behandle akutte neurologiske patienter

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Slagelse Sygehus at stoppe med at behandle patienter med blandt andet epilepsi eller hjerneblødning

Store problemer med patientsikkerheden for akutte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus får Styrelsen for Patientsikkerhed til at gribe ind . (Foto: Simon Skipper/Scanpix 2017) (Foto: © Simon Skipper, Scanpix)

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke tillid til, at akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus kan varetage særligt sårbare neurologiske patienters sikkerhed.

Derfor får afdelingen et påbud, der fuldstændigt forbyder afdelingen at modtage og behandle blandt andet epilepsipatienter samt patienter med hjernehindeblødning eller slagtilfælde.

Påbuddet gælder også det neurologiske afsnit på Medicinsk Afdeling 3 på Slagelse Sygehus, der er et af Region Sjællands fire akutsygehuse.

Som følge af påbuddet skal akutte neurologiske patienter fra sygehusets optageområde sendes videre til Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med autoriserede sundhedsansatte og sundhedsorganisationer.

  • Styrelsen kan give påbud med krav til eksempelvis sygehuse, klinikker, botilbud og plejehjem.

  • Styrelsen kan også kræve, at aktivitet midlertidigt helt eller delvist indstilles.

Det er et højst usædvanligt skridt, som tages, efter læger i uddannelsesstillinger i maj sidste år indberettede til styrelsen, at de var bekymrede for de neurologiske patienters sikkerhed.

De påpegede en række problemstillinger, herunder at afdelingen har for få speciallæger, og at der er store sproglige problemer, da en væsentlig del af lægerne er uddannet i andre lande, herunder Rusland, Polen og Litauen.

I indberetningen peges der også på mangelfulde faglige kompetencer hos speciallægerne, mangelfuld journalføring, og på at ikke alle patienter bliver tilset af en læge under deres indlæggelse.

Sygehusledelsen på Slagelse Sygehus har efterfølgende på eget initiativ undersøgt sagen og søsat en række tiltag for at sikre varetagelsen af neurologiske patienter.

Blandt andet har sygehuset sendt neurologiske patienter videre til hospitalet i Roskilde.

Men det er ikke lykkedes sygehuset at komme problemerne til livs, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed efter tilsynsbesøg, gennemgang af patientjournaler, møder med afdelingsledelse, sygehusledelse og koncernledelse i Region Sjælland og interview med læger og sygeplejersker fra akutafdelingen og det neurologiske afsnit.

Må kun undtagelsesvist modtage akutte patienter

Styrelsen slår fast, Slagelse Sygehus nu kun må modtage patienter med symptomer på de udvalgte diagnoser i "helt særlige situationer".

- En modtagelse kan ske, hvis den enkelte patient er i en samtidig livstruende tilstand af anden art, hvor kørselsafstanden kan blive afgørende for patientens mulighed for overlevelse, skriver styrelsen i påbuddet.

Det kan ifølge styrelsen være akutte vejrtrækningsproblemer, akut hjertelidelse, akutte livstruende infektioner som meningitis og sepsis samt vedvarende krampetilstand, hvor det ikke har været muligt at bryde patientens krampe.

Styrelsen for Patientsikkerhed pålægger Slagelse Sygehus at indføre en løbende egenkontrol af, at procedurerne overholdes.

Sygehuset skal aflægge rapport til styrelsen hver måned med opstart 1. august.

- Forbuddet kan først ophæves, hvis Slagelse Sygehus via implementering af en ny og væsentligt ændret handleplan eller lignende entydigt kan dokumentere, at sygehuset via væsentlig forbedring af bemandingen med neurologiske speciallæger har opnået dækkende specialefaglige kompetencer samt har relevante instrukser med klart grundlag for implementering af stabile arbejdsgange for tilkald til akutmodtagelsen, oplyser styrelsen.

DR Nyheder arbejder på at få en kommentar fra Slagelse Sygehus.