Tidligere skatteminister Isi Foighel er død

Tidligere skatteminister Isi Foighel er død, 79 år. Han var meget optaget af menneskerettighederne og lige til sin død en ivrig deltager i den offentlige debat.

Tidligere skatteminister Isi Foighel er død, 79 år. (Foto: dr © DR)

Tidligere skatteminister Isi Foighel, K er død, 79 år. I perioden 1982-87 beklædte Foighel denne ministerpost i Poul Schlüters regering. Men det var hans udgangspunkt som juridisk kandidat fra Københavns Universitet, der var udgangspunktet for størstedelen af de aktiviteter, han involverede sig i.

Han blev senere professor i København, og i årene 1988-1998 fungerede Foighel som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Menneskerettighederne var én af hans største mærkesager, og indtil sin død arbejdede han som seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder i København. Det var ikke uden grund, at han lejlighedsvis blev kaldt "professor Menneskeret".

Isi Foighel blev født i Tyskland og var af dansk-jødisk oprindelse. I 2005 bidrog han til bogen "Til et folk de alle hører" sammen med andre dansk-jødiske kulturpersonligheder.

Skatteminister i Schlüter-regeringen

Det var en politisk rolle - skatteministerens - der gjorde Isi Foighel kendt i den brede befolkning. Men da han blev minister i 1982, havde han for længst slået sit navn fast i juridiske og folkeretsligt interesserede kredse både i indland og udland. Det politiske spillede en mindre rolle for ham end juraen. Som juridisk kapacitet var han selvskrevet til væsentlige poster i mange forskellige sammenhænge.

Han var født i Chemnitz i Tyskland, men måtte som lille barn med sin mor og en bror flygte til Danmark, da de nazistiske jødeforfølgelser begyndte at gøre sig gældende. Under den tyske besættelse af deres nye fædreland måtte de igen flygte, denne gang til Sverige.

Efter krigen og tilbagekomsten til Danmark læste han til jura ved Københavns Universitet, idet han ernærede sig som manuduktør i folkeret.

Professor i retsvidenskab og skatteret

Umiddelbart efter sin embedseksamen blev han lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, hvis guldmedalje han erhvervede i 1956. I 1961 blev han dr.jur. og udnævntes i 1964 til professor i retsvidenskab. Fra 1980 og til pensioneringen i 1997 var han professor i skatteret. I en periode var han også medlem af universitetets konsistorium.

Det var dog ikke akademisk jura alt sammen. Nogle år drev han selvstændig advokatvirksomhed - og så kom det politiske mellemspil.

Han var ikke den fødte politiker, men havde dog i 1973 været opstillet for de konservative uden at blive valgt. Som skatteminister stillede han op ved valget i 1984, og denne gang kom han ind. Men allerede ved det følgende valg, i 1987, gled han ud igen og fratrådte samtidig som minister.

Forlod politik uden beklagelse

Hans største indsats på ministerposten var den skattereform, han fik gennemført i 1985 i et snævert samarbejde med Socialdemokraternes Mogens Lykketoft - et samarbejde mellem regering og opposition, som mange borgerlige vælgere forholdt sig kritiske til. Den kritik var formentlig medvirkende til, at han forlod den politiske arena uden beklagelse. Hans videnskabeligt baserede saglighed kom lidt for ofte i konflikt med det partipolitiske spil.

Sin jødiske baggrund fornægtede han aldrig. Efter at have siddet i bestyrelsen for Dansk-Israelsk Selskab var han i en årrække medlem af repræsentantskabet for Det Mosaiske Troessamfund og formand i en periode i 70'erne, ligesom han 1965-71 var formand for Dansk Flygtningehjælp.

Grønland og grønlænderne havde en særlig plads i hans bevidsthed. Han var formand for en række kommissioner og udvalg, der arbejdede med grønlandske spørgsmål, således 1975-78 for Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland. Han havde stor forståelse for grønlændernes ønske om hjemmestyre, og i 1990 modtog han Den Grønlandske Fortjenstmedalje i Guld.

1991-95 var Isi Foighel formand for bestyrelsen for Danmarks Radio.

Facebook
Twitter