Tiltalt: Terrorcelle ville bombe Flemming Rose

Terrorsagen fra Vollsmose tog en uventet drejning i Østre Landsret, da en af de tiltalte fortalte, at den formodede terrorcelle havde overvejet at sende en fjernstyret bombe mod redaktøren bag Muhammed-tegningerne.

Sikkerheden omkring Østre Landsret er stor i forbindelse med Vollsmose-sagen.

Jyllands-Postens redaktør Flemming Rose - manden som besluttede at trykke Muhammed-tegningerne - var et muligt mål for en fjernstyret bombe.

Det kom frem under dagens retsmøde i terrorsagen fra Vollsmose, da konvertitten AA blev afhørt.

Sagen kort
  • Sagen blev indledt på årsdage for anholdelserne i Vollsmose 5. september 2006.
  • Tre af de fire tiltale har siddet varetægtsfængslet siden deres anholdelse. Den sidste blev løsladt i marts i år.
  • Der er afsat i alt 35 retsdage til behandling af nævningesagen.
  • Der forventes dom d. 23. november.

AA fortalte også, at han mente, at der var blevet foretaget en prøvesprængning af en bombe på en boldbane i Vollsmose.

Med disse udsagn belaster han de tre øvrige tiltalte i sagen.

Metalstumper skulle bruges i bombe
DR Nyheders Claus Buhr, som har fulgt sagen indgående, siger, at han godt vidste, at AA var begyndt at tale med politiet, men detaljerne er alligevel overraskende.

- AA er om ikke ved at sælge ud, så giver han i hvert fald de øvrige store forklaringsproblemer, siger Claus Buhr.

AA fortalte også om nogle metalstumper, som tidligere har været omtalt i sagen. Andre tiltalte har fortalt, at stumperne skulle bruges til en haveskulptur, men ifølge AA har stumperne været vist frem i moskeen på Ørbækvej.

De blev vist frem med en bemærkning om, at de skulle bruges til at gøre en eventuel bombe mere effektiv.

Terrorsagen fra Odense

RD: Født i Danmark af palæstinensiske forældre. Cirka 18 år. Går stadig i skole. Kommer fra berygtet familie, som er kendt for kriminalitet. På grund af familieproblemer begyndte han at blive meget religiøs for nogle år siden.

AK: Irakisk kurder. Cirka 21 år. Begyndte for et par år siden med at deltage meget i moskeen. Er aktiv i Dawa. Læser til social- og sundhedshjælper.

AA: Dansker, som er konverteret til islam. Omkring 31-33 år og flittig læserbrevsskribent.

MZ: Flygtning og statsløs palæstinenser med forældre fra Syrien. Omkring 33 år. Stærkt troende og kaldes 'Lille-imam', fordi han hjælper imamerne til fredagsbønnen. Pensionist, gift og nybagt far.

De fire tiltale i terrorsagen fra Odense er:

Justitsminister Lene Espersen valgte den 28. marts 2007 at rejse tiltale mod fire mænd i terrorsagen fra Odense.

De fire tiltalte

Kilde: Rigsadvokat, Henning Fode

Domsforhandlingen i sagen finder sted ved Østre Landsret under medvirken af nævninger.

På grundlag af indstillinger fra Fyns Politi og Statsadvokaten for Midt- Vest- og Syd-sjælland, Lolland og Falster (tidligere Statsadvokaten for Fyn mv.) indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der rejses tiltale mod de fire mænd.

I sager om overtrædelse af straffelovens § 114 om terrorisme er det justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale.

Der rejses tiltale mod de fire personer for i fællesskab bl.a. ved anskaffelse af kemikalier, laboratorieudstyr og fremstilling af sprængstoffet TATP at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber til brug for en terrorhandling et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet, hvilket mislykkedes, idet de blev anholdt af politiet den 5. september 2006.

Justitsministeren har den 28. marts 2007 tiltrådt Rigsadvokatens indstilling i terrorsagen fra Odense om at rejse tiltale mod fire mænd for forsøg på terrorisme efter straffe-lovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 7, jf. § 21.

Terrorsagen fra Odense

Tiltalen ifølge pressemeddelelse fra Rigsadvokaten. offentliggjort den 28. marts 2007:

Tiltalen

Kilde: Retsinformation

§ 114 e.

Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredning af masseødelæggelsesvåben m.v.
1.udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse,
2. til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller
3. handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse.

§ 114 d.

Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 c, deltager i ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

§ 114 c.

Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 b.

Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 a.

Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af § 114.

Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1. Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer. Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114.

For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:
Manddrab efter § 237.
Grov vold efter § 245 eller § 246.
Frihedsberøvelse efter § 261.
Forstyrrelse af trafiksikkerheden
Kapring af transportmidler efter § 183 a.
Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

Terrorparagraffen