Turen går til Skidendam

Der er ikke tale om en ny rejsebog, men en præsentation, hvor miljøministeren med eksemplet Skidendam beretter om den nye naturgenopretningsplan.

Skidendam, hvor naturgenopretningsplanen vises

Skidendam er en sjælden højmose i Nordsjælland, og i området ved Skidendam vil miljøminister Ida Auken sammen med naturvejledere og repræsentanter fra forskellige organisationer demonstrere, hvad naturgenopretningsplanen går ud på.

-Danmarks natur er under voldsomt pres, og vi skal beskytte de naturperler, vi har tilbage, siger miljøminister Ida Auken.

Biller og kødædende planter

Pressen kommer til at se den kødædende plante, soldug, der er truet, ligesom der gives en forklaring på, hvordan naturen skal ændres for at beskytte en anden truet art, den sjældne eremitbille.

Turen går gennem tidligere dyrkede arealer, som i dag er overdrev med græssende højlands kvæg, mens skovarbejdere vil fælde bøgetræer for at skabe de bedste betingelser for flere 400 år gamle egetræer.

Gigantprojekt

Turen til Skidendam og omegn er det illustrerende eksempel på, hvad naturgenopretningsplanen er: Et gigantisk projekt til 1,8 milliarder kroner, der omfatter indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer, sikring af 20.000 hektar skov og 16.000 hektar skal have mere vand til glæde for dyr og planter.

EU projekt

Både staten, kommunerne, landmænd og skovejere skal hjælpe med naturplejen, og en del af pengene går til støtteordninger under EUs landdistriktprogram. EU har givet en stor del af pengene til projektet, derfor har EU også været med til at udvælge de områder, kaldet Natura 2000 områder, der skal genoprettes.

Natura 2000 områder er områder, der er omfattet af EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De største områder ligger i Nord- og Vestjylland. Samlet set udgør natura 2000 områderne ni procent af det danske landareal og 18 procent af havarealet.

Facebook
Twitter