Ulovlige pesticider løber fra gartnerier direkte ud i naturen

En undersøgelse af 113 gartnerier viser, at der er fundet op mod 30 ulovlige pesticider i omkringliggende vandløb.

Både lovlige og ulovlige pesticider fundet i vandløb kan ledes tilbage til gartnerier, viser en ny undersøgelse fra Odense Kommune. (Foto: © Magnus Nørtoft, DR Fyn)

Gartnerierne er ikke gode nok til at skåne naturen for vand forurenet med pesticider brugt i planteproduktionen.

Både ulovlige og lovlige pesticider fortsætter nemlig med at sive direkte fra mange gartnerier ud i naturlige vandløb. Forureningen stammer især fra de borde, hvor planterne vandes og fra bunker med planteaffald.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Odense Kommune, som beskriver resultaterne af flere års arbejde med kontrol af forholdene på 113 aktive gartnerier i og omkring Odense. På 111 af gartnerierne er der foretaget målinger af de gødningsstoffer og pesticider, som gartnerierne udleder i omkringliggende vandløb.

- Vi har fundet ud af, at det er mere komplekst end som så. Det er ikke kun et spørgsmål om, at der skal lægges nogle kloakrør om. Hele driften skal lægges om, så gartnerierne håndterer vanding af planterne på en måde, så der ikke er vand, der siver fra gartneriet ud i naturen - eller at planteaffald med pesticidrester opbevares på en bedre måde, siger afdelingsleder i afdeling for Landbrug og Natur i Odense Kommune, Knud Søndergaard.

Ulovlige pesticider langt over grænseværdien

Næsten halvdelen af alle landets gartnerier ligger i og omkring Odense.

Og et af de store problemer er fundet af op mod 30 pesticider i vandløbene, som ikke er lovlige at bruge i Danmark eller sågar inden for EU.

Blandt andet insektmidlet Dichlorvos, som ifølge rapporten er fundet 30.000 gange højere end den grænseværdi, som er gældende for vandløb på EU plan fra december 2018.

- Vi er generelt bekymrede for, at vi finder de her stoffer i vores vandløb. Vi skal have bragt de her udledninger ned. Det går ud over plante- og dyrelivet i vandløbene. Den miljøkvalitet, vandløbene har, har slet ikke den kvalitet, som det vil have, hvis de ikke var udsat for pesticider, siger Knud Søndergaard.

Ulovlige pesticider kan komme fra importerede planter

Hos Dansk Gartneri forklarer formand Jørgen K. Andersen, at et nyligt forsøg, hvor gartnerierne har fået analyseret vand fra planter importeret fra eksempelvis Kina, viser, at de ulovlige pesticider blandt andet kommer ind via importerede planter.

- Derfor er flere gartnerier også begyndt at stille krav til leverandørerne, siger formanden.

Men det ændrer ikke på, at der længe har været problemer med jeres spildevand. Hvorfor er det ikke allerede løst?

- Mange af gartnerierne er jo 10-20-30 og 50 år gamle, så det tager tid at løse problemerne, siger Jørgen K. Andersen, som fortæller, at man nu samarbejder med både Odense Kommune og Miljøstyrelsen.

Lange udsigter til rent vand

Hos Odense Kommune regner man også med en lang proces, inden vandmiljøet kan blive forskånet for udleding fra gartnerierne.

- Vi skal have en snak med Miljøstyrelsen, men også en dialog med hvert enkelt gartneri. Vi er allerede i gang, men det vil tage flere år. Men undervejs vil der for hvert år blive stoppet flere og flere af de udledninger, der er, siger Knud Søndergaard.

Odense Kommune er nu kommet med en række forslag til retningslinjer, som blandt andet er baseret på hollandske erfaringer. For eksempel:

  1. 1

    Forrensning af spildevand inden udledning til rensningsanlæg, enten på det enkelte gartneri, i en sammenslutning af væksthusgartnerier, eller centralt/decentralt styret af spildevandsforsyningen.

  2. 2

    Krav om 100% opsamling, recirkulation og genbrug af alt vandingsvand

  3. 3

    Miljøstyrelsen anmodes om at fastsætte grænseværdier for alle relevante miljøfremmede stoffer i forbindelse med udledning til recipient og til offentlig kloak.