Vidner afvist i terrorsagen fra Odense

Landsretten nægter forsvarerne i Odense-sagen at føre 20 ud af 24 vidner, der skulle belyse den rolle, som hovedvidnet har spillet i samarbejde med PET.

Vollsmose-sagen afgøres ved Østre Landsret. (Foto: DR © DR)

Forsvarerne i terrorsagen fra Odense får ikke lov til at føre alle de vidner, de ønsker.

Landsretten mener, at en snes vidner, som forsvarerne har ønsket at afhøre i landsretten i København, er unødvendige for at belyse motiverne og den mentale sundhed hos den mand, der samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og er anklagernes hovedvidne mod de tiltalte.

Forsvarere, anklagere, dommere og nævninger får rig lejlighed til at bedømme hans troværdighed, når han over tre dage skal afhøres i nævningetinget, mener dommerne.

Kun fire af 24 vidner godkendt
Forsvarerne er dog ikke enige, så de har kærret kendelsen til Højesteret.

Af de 24 på forsvarernes liste accepterede retten kun hovedvidnets to kontakter i PET, en politiassistent fra Odense, og så den medarbejder hos PET, der fulgte de to kontakters håndtering af sagen.

Landsretten afviste også at nyoversætte en række af sagens dokumenter.

Terrorsagen fra Odense (Vollsmose)

Kilde: Ritzau

10. april 2007
Tre af de fire tiltalte skal stadig sidde varetægtsfængslet, fordi de kan påvirke sagens efterforskning. Det blev besluttet ved det første åbne retsmøde.

28. marts 2007
Justitsminister Lene Espersen vælger at rejse tiltale mod fire mænd.

13. marts 2007
RD løslades

12. marts 2007
Statsadvokaten vælger at løslade SH, da der ikke er tilstrækkeligt med beviser mod ham til at holde ham varetægtsfængslet.

13. februar 2007
Fængslingen af fem af de syv terrorsigtede forlænges endnu engang. En af de sigtede skal til længeundersøgelse pga. helbredsmæssige problemer som følge af fængslingen.

27. november 2006
Fængslingen af de fem af de syv terrorsigtede forlænges med tre uger. Dog skal de ikke længere sidde i isolation. Den afgørelse kærede anklageren, politiassessor Jakob Beyer, til østre Landsret og fik opsættende virkning. Opsættende virkning betyder, at de fem skal sidde i isolation indtil landsretten har talt.

31. oktober 2006
Fængslingen af de resterende 5 terrorsigtede forlænges med fire uger i isolation. Det sker blandt andet fordi, politiet antager at, der er flere uidentificerede gerningsmænd.

27. oktober 2006
To af de terrorsigtede løslades, men er fortsat sigtede. da sagen fortsat behandles bag lukkede døre, begrundes løsladelsen kunne med "efterforskningsmæssige fremskridt". De løsladte er JR og AF.

25. september 2006
Politiet finder en mobiltelefon hos den isolationsfængslede SH - fire dage efter det kom frem på et debatmøde med politiets tilstedeværelse og to dage efter det stod i Fyens Stiftstidende.
SH skulle angiveligt have fundet telefonen på en gårdtur og straks have ringet til hele familien. Det oplyste SHs brødre på et debatmøde den 21. september, hvor borgmester Jan Boye og politifuldmægtig Kirsten Flummer var blandt deltagerne. Fyens Stiftstidende skriver om mobiltelefonen den 23. september.

12. september 2006
Det kommer frem at en såkaldt signalrapport - politiets detaljerede plan for anholdelsesaktionen - blev fundet på Buddinge station den 7. september.
Kl. 13 fratræder en PET-medarbejder sin stilling med øjeblikkelig virkning som følge af fundet.

10. september 2006
En forbipasserende finder analyseresultater fra Beredskabsstyrelsen på gaden i Kbh. resultaterne viser, at det var sprængstoffet TATP, som politiet har fundet hos en de anholdte.

8. september 2006
Grundlovsforhør i Odense. De fem terrormistænkte varetægtsfængsles i fire uger. PET og Odense Politi har siden den 5. september fundet nye beviser.

7. september 2006
Østre Landsret stadfæster varetægtsfængslingen af de to mænd, som nu oplyses at være AK og MZ.

06.september 2006
11 timers grundlovsforhør slutter. 2 personer varetægtfængsles i isolation i 4 uger. 5 får forlænget anholdelsen for 3 gange 24 timer

05. september 2006
Kl. 02.00: 200 betjente fra PET, politiets aktionsstyrke, rejseholdet, urobetjente, sprængstofeksperter stormer en række adresser i Odense - primært i Vollsmose. 9 bliver anholdt for mistanke om, terrorvirksomhed.
Senere samme dag fremstillers 7 af de anholdte i grundlovsforhør. 2 løslades inden grundlovsforhøret.

Kronologi

RD: Født i Danmark af palæstinensiske forældre. Cirka 18 år. Går stadig i skole. Kommer fra berygtet familie, som er kendt for kriminalitet. På grund af familieproblemer begyndte han at blive meget religiøs for nogle år siden.

AK: Irakisk kurder. Cirka 21 år. Begyndte for et par år siden med at deltage meget i moskeen. Er aktiv i Dawa. Læser til social- og sundhedshjælper.

AA: Dansker, som er konverteret til islam. Omkring 31-33 år og flittig læserbrevsskribent.

MZ: Flygtning og statsløs palæstinenser med forældre fra Syrien. Omkring 33 år. Stærkt troende og kaldes 'Lille-imam', fordi han hjælper imamerne til fredagsbønnen. Pensionist, gift og nybagt far.

De fire tiltale i terrorsagen fra Odense er:

Justitsminister Lene Espersen valgte den 28. marts 2007 at rejse tiltale mod fire mænd i terrorsagen fra Odense.

De fire tiltalte

Kilde: Rigsadvokat, Henning Fode

Domsforhandlingen i sagen finder sted ved Østre Landsret under medvirken af nævninger.

På grundlag af indstillinger fra Fyns Politi og Statsadvokaten for Midt- Vest- og Syd-sjælland, Lolland og Falster (tidligere Statsadvokaten for Fyn mv.) indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der rejses tiltale mod de fire mænd.

I sager om overtrædelse af straffelovens § 114 om terrorisme er det justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale.

Der rejses tiltale mod de fire personer for i fællesskab bl.a. ved anskaffelse af kemikalier, laboratorieudstyr og fremstilling af sprængstoffet TATP at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber til brug for en terrorhandling et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet, hvilket mislykkedes, idet de blev anholdt af politiet den 5. september 2006.

Justitsministeren har den 28. marts 2007 tiltrådt Rigsadvokatens indstilling i terrorsagen fra Odense om at rejse tiltale mod fire mænd for forsøg på terrorisme efter straffe-lovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 7, jf. § 21.

Terrorsagen fra Odense

Tiltalen ifølge pressemeddelelse fra Rigsadvokaten. offentliggjort den 28. marts 2007:

Titalen

Kilde: Retsinformation

§ 114 e.

Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredning af masseødelæggelsesvåben m.v.
1.udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse,
2. til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller
3. handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse.

§ 114 d.

Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 c, deltager i ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

§ 114 c.

Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 b.

Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 a.

Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af § 114.

Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1. Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer. Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114.

For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:
Manddrab efter § 237.
Grov vold efter § 245 eller § 246.
Frihedsberøvelse efter § 261.
Forstyrrelse af trafiksikkerheden
Kapring af transportmidler efter § 183 a.
Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

Terrorparagraffen