Seneste Nyt

Løngab, arbejdstid og frokostpause: Her er slagsmålene i OK18

Den såkaldte musketer-ed mellem lønmodtagerne i staten, kommunerne og regionerne handlede om, at ingen forhandlinger kunne starte, før lærernes lovbestemte arbejdstid igen blev en del af overenskomstforhandlingerne. (Foto: © Michael A. Dean, Wikimedia Commons / public domain)

Lærernes arbejdstid, lønstigningstakt, betalt frokostpause, musketer-ed og privatlønsværn.

Overenskomstforhandlingerne på statens, kommunernes og regionernes område nærmer sig et punktum ved forhandlingsbordene.

Ifølge køreplanen skal aftalerne være på plads med udgangen af februar og i løbet af marts sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i de enkelte fagforbund.

Da de eksisterende overenskomstaftaler udløber 1. april, kan der iværksættes konflikt, hvis ikke de kollektive aftaler er på plads inden da.

Læs videre og blive klogere på topforhandlerne og parternes stridspunkter:

Foto: Scanpix (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Sophie Løhde: Innovationsminister, Venstre: Topforhandler for staten

Når overenskomsterne på det offentlige område skal underskrives har hun det afgørende ord på arbejdsgiversiden, fordi hun i sidste ende også er ansvarlig for kommunernes og regionernes økonomi.

Det er Sophie Løhdes første overenskomstforhandling. Hidtil har det været finansministeren, som forhandlede overenskomster. Hun skal derfor præstere og vise, at hun kan lave et resultat.

I sommer afbrød de statsansatte samarbejdet med hende efter en række sager,hvor de ansattes organisationer mente, at Finansministeriet var gået over stregen.

Blandt andet fordi tre kutymefridage – juleaftensdag, nytårsaften og grundlovsdag – er blevet inddraget på enkelte statslige arbejdspladser. Og så er der usikkerheden omkring frokostpausen fra de ansatte.

Sophie Løhde føler sig fejlciteret i pressen og på de sociale medier. Her har det flere steder fremgået, at hun ikke mener at de offentligt ansatte skal have mere i løn – der er sågar et hashtag med #sophieslønfest!

Det, hun har sagt, er dog, at de offentligt ansatte ikke må stige mere i løn end de privatansatte – løngabet mellem de to grupper af lønmodtagere skal væk.

Finansministeriet mener, at de offentligt ansattes lønstigningstakt eller lønudvikling har været større end på det private arbejdsmarked. Men det er der også delte meninger om.

Sophie Løhde har det ultimative våben hvis det kommer til konflikt. Et indgreb fra Folketinget.

Statens krav til overenskomstforhandlingerne:

 • Lukke løngabet mellem de offentligt og de privatansatte.

 • Langt flere lokale lønforhandlinger.

 • Mere kompetenceudvikling af de statsansatte.

Foto: Scanpix (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Flemming Vinther: Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg og topforhandler for 180.000 ansatte i staten.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).

Til daglig er Flemming Vinther formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Han og CFU har skærpet angrebene på de statslige arbejdsgivere og Sophie Løhde. Blandt andet fordi tre kotymefridage er blevet inddraget på enkelte statslige arbejdspladser.

Det betyder, at de statsansatte skal bruge en feriedag, hvis de for eksempel vil have fri juleaftensdag, der altså tidligere var en kutymefridag.

Flemming Vinther har sagt, at de statsansatte skal have de samme lønstigninger som de private fik ved overenskomstforhandlingerne for et år siden - et forlig, der indeholder generelle lønstigninger på omkring syv procent over de næste tre år.

Desuden har Flemming Vinther noteret sig, at selv statsministeren siger, at det går godt i Danmark.

Krav fra CFU:

 • Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017. Ud over generelle lønstigning, fremsætter CFU krav om:

 • En fritvalgsordning, der giver den enkelte mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed.

 • Den betalte frokostpause skal skrives ind i overenskomsten der hvor den ikke er det.

DET SLÅS DE OM I STATEN:

Frokostpausen:

Forhandlingernes helt hotte emne sammen med løn og lærernes arbejdstid.

De ansattes organisationer – især Akademikerne - vil have den betalte frokostpause skrevet ind i overenskomsten, fordi de mener, at Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har skabt tvivl om frokostpausen skal regnes som arbejdstid eller ej.

I dag er frokostpausen mange steder en kutyme, som de ansatte har haft i mange år.

Bliver pausen sløjfet vil det betyde to en halv times ekstra arbejde om ugen for de ansatte.

Lønnen:

Under hashtagget #Sophieslønfest Facebook har politifolk, sygeplejersker og andre offentligt ansatte offentliggjort deres lønsedler på Facebook.

De kræver lønstigninger på linje med dem, der er givet ved overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked for et år siden.

Problemet for forhandlingerne er, at Sophie Løhde og de kommunale arbejdsgivere kræver løngabet mellem offentligt og privatansatte fjernet.

Hvis løngabet skal væk i løbet af overenskomstperioden skal de offentligt ansattes lønstigningstakt nemlig dæmpes, og det kan gå ud over størrelsen af de lønstigninger som man måtte nå frem til.

Foto: Scanpix (Foto: © Christian Liliendahl, Scanpix)

Michael Ziegler: Topforhandler for Kommunernes Landsforening og formand for KLs lønudvalg

Den mangeårige forhandler for kommunerne har en stor udfordring med at give indrømmelser på lærernes arbejdstid.

Michael Ziegler bliver også presset af, at nogle kommuner har haft problemer med loven om arbejdstid og gerne vil have en mere fleksibel aftale.

Kommunerne har nemlig en vis frihed til selv at lave arbejdstidsaftaler med lærerne i kommunen. Det har eksempelvis Lyngby-Taarbæk gjort, mens andre kommuner holder sig til lovteksten.

Men Michael Ziegler har op til forhandlingerne erklæret sig parat til at forhandle om arbejdstiden og samme signal er kommet fra innovationsminister Sophie Løhde.

Kommunernes Landsforenings krav til OK18:

KL stiller krav om, at eventuelle lønmidler til rådighed ved forhandlingerne målrettes, så højere løn til nogle faggrupper kan være med til at løse rekrutteringsudfordringer på de serviceområder, hvor der er betydelige rekrutteringsudfordringer de kommende år. Det gælder i særlig grad ældre - og sundhedsområdet.

Løngabet skal lukkes. Kommunernes Landsforening stiller krav om, at overenskomster skal fornyes inden for en samfundsøkonomisk forsvarlig ramme og under hensyn til hensigtserklæringen fra forliget fra overenskomstfornyelsen i 2015. De kommunale lønninger er siden 2008 steget mere end de private, og der er skabt et løngab til den private sektor. Det er KL's ambition at lukke løngabet og bringe lønudviklingen i balance.

Foto: Scanpix (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Anders Bondo Christensen: Formand for Forhandlingsfællesskabet og formand for Danmarks Lærerforening

Topforhandler for de 564.000 ansatte i kommuner og regioner sider med en af nøglerne til forhandlingerne på alle områder inklusive staten.

Ifølge den såkaldte 'musketer-ed' gik ingen af forhandlingerne nemlig i gang, før lærerne vurderede, at der var gang i forhandlingerne med KL om en ny arbejdstidsaftale.

Striden har rod i overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor KL med støtte fra den daværende SRSF-regering krævede en ny arbejdstidsaftale med lærerne.

Parterne kunne dog ikke blive enige og KL og staten lockoutede lærerne - efter 25 dages konflikt skred Folketinget ind og fastsatte lærernes arbejdstid ved lov.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 afviste KL at forhandle lovteksten for alvor.

Forhandlingsfællesskabets krav til OK18:

Forhandlingsfælleskabet har blandt andet stillet krav om generelle procentuelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen, etablering af lavt- og ligelønsprojekt, krav om etablering af en mekanisme, som fortsat sikrer, at lønudviklingen følger den private.

Desuden stilles krav om en styrket arbejdsmiljøindsats og seniorrettigheder som bidrager til, at medarbejderne kan holde arbejdslivet ud.

Endvidere krav om etablering af en fritvalgskonto, ret til fuld tid, bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, tryghed i arbejdslivet, samt krav der tager sigte på at styrke den danske model.

DET SLÅS DE OM I KOMMUNERNE:

Musketer-eden:

Daglige organisationer har denne gang blandet blod på, at de ikke vil forhandle realiteter, før der er realitetsforhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Eden blev indført i sommer fordi de ansatte de senere år er blevet spillet ud mod hinanden af arbejdsgiverne i stat, kommuner og regioner.

De ansattes organisationer er derfor blevet enige om at stå sammen i kampen mod arbejdsgiverne. Det tjener sig bedst på den lange bane, mener de.

Musketer-eden betød at forhandlingerne lå stille i næsten tre uger før lærerne i januar vurderede, at der var realitetsforhandlinger om arbejdstiden.

Lærernes arbejdstid:

I dag er det en lov der regulerer lærernes arbejdstid. Det vil Danmarks Lærerforening have lavet om til en overenskomstaftale, ligesom alle andre fagforbund har.

De offentlige arbejdsgivere lockoutede lærerne i 2013 og lavede en lov om lærernes arbejdstid, da man ikke kunne blive enige om en overenskomst. I 2015 ville KL ikke forhandle en ny arbejdstidsaftale.

Realitetsforhandlinger på lærerområdet er altafgørende for et samlet overenskomstresultat, fordi de øvrige organisationer ikke ville forhandle, før der var udsigt til en arbejdstidsaftale for lærerne.

Lønnen:

Både Flemming Vinther og Anders Bondo Christensen har sagt at de ansatte skal have lønstigninger der kan mærkes. Her Anders Bondo: ”Den økonomiske krise er overstået, og det skal afspejles i OK-18 resultatet og på lønsedlerne."

Lavtlønnede kvinder/SOSU-fag:

FOA har i mange overenskomstforhandlinger krævet større lønstigninger til en række af deres lavtlønnede grupper.

Det er et krav som især formand Dennis Kristensen slår på, og som han mener at musketer-eden blandt lønmodtagerne også dækker.

FOA er det største kommunale fagforbund og derfor kan det ikke ignoreres. Samtidig er det formanden Dennis Kristensens sidste overenskomstforhandling og han vil gerne slutte af med et godt resultat.

Foto: Scanpix (Foto: © TORKIL ADSERSEN, Scanpix)

FOA får dog opbakning fra uventet kant. Arbejdsgiverne i KL har stillet som krav, at der skal flere lokale lønmidler til stillinger og områder med mangel på arbejdskraft - blandt andet til Sosu-uddannelser for at give dem et lønløft og gøre dem mere attraktive.

Der er voldsom mangel på Sosu-assistenter og en højere løn vil kunne tiltrække flere. Så Dennis Kristensen og arbejdsgiverne har samme interesse. Men det betyder, at der skal tages penge fra andre områder. Og spørgsmålet er, hvem der skal betale, og om de går med til det.

Foto: Danske Regioner (Foto: © Niels Aage Skovbo, Fotograf Niels Aage Skovbo)

Anders Kühnau er formand for Regionernes Lønnings- og Taksnævn, RTLN. Han er til daglig formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Danske Regioner varetager de fem regioners interesser som arbejdsgivere, og det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der står for forhandlingerne med de faglige organisationer på vegne af regionerne.

Størstedelen af de 137.000 ansatte i regionerne arbejder på hospitaler og sygehuse. Her ventes forhandlingerne afsluttet tirsdag 20. februar 2017.

Også her handler et af de centrale slag om forskellen i lønudviklingen mellem de offentligt og privat ansatte, hvor RTLN ligesom de øvrige offentlige arbejdsgivere vil have en udligning.

Udvalgte krav fra RTLN til Forhandlingsfællesskabet:

Medarbejderne skal være mere fleksible. Der stilles øgede krav om mobilitiet inden for medarbejdernes faglighed, geografisk mobilitet, mobilitet på tværs af sektorer.

Stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser betyder, at der skal ses på omprioriteringer i de gældende overenskomster og aftaler.

RTLN vil bringe den forskel i lønudviklingen, der blev indledt i 2008 mellem den private og regionale sektor til ophør i næste overenskomstperiode.

Foto: Scanpix (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for det regionale område i Forhandlingsfællesskabet.

Udvalgte krav fra Forhandlingsfællesskabet til RTLN:

Der udmøntes generelle, procentuelle lønstigninger, der indebærer en forbedring af reallønnen for alle ansatte. Herunder afsættes midler til et lavtlønsprojekt.

Der afsættes midler til et ligelønsprojekt til særlige kvindedominerede grupper.

Der aftales en mekanisme, der sikrer, at den kommunale lønudvikling følger den private lønudvikling.

Lønsatserne for elever på erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Integrationsgrunduddannelse (IGU) skal forhøjes.

Der etableres en fritvalgskonto for pension, løn og frihed. Dette skal ske via en fælles aftalt ramme.

Eksplicitering af retten til betalt spisepause.

Nyheder

 1. Kina er stærkt utilfreds med USA's nedskydning af luftballon

  Kina er ikke tilfredse med, at USA i går nedskød en kinesisk luftballon over det sydøstlige USA.

  Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium.

  I en udtalelse oplyser ministeriet, at Kina er stærkt imod USA's beslutning om at bruge magt til at angribe dets luftballon.

  Samtidig hævdes det, at embedsmænd i USA havde sagt, at luftballonen ikke udgjorde nogen militær trussel.

  - Under disse omstændigheder er det klart, at reaktionen med brug af væbnet magt er overdreven og et alvorligt brud på international praksis, skriver ministeriet ifølge The New York Times.

  Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, mener, at 'Kina brugte ballonen til at overvåge strategisk vigtige steder på USA's kontinent'.

 2. Mindst 22 er nu døde i chilenske skovbrande

  • Chilenerne må i stort antal forlade deres hjem på grund af voldsomme skovbrande. (Foto: © AILEN DIAZ, Ritzau Scanpix)
  • 251 skovbrande hærger i øjeblikket det sydamerikanske land, her ved Santa Juana. (Foto: © AILEN DIAZ, Ritzau Scanpix)
  • Folk har søgt tilflugt i floden ved Renaico, Chile, Saturday. (Foto: © MATIAS DELACROIX, Associated Press)
  • Brandvæsnet kæmper en forgæves kamp mod flammerne. (Foto: © AILEN DIAZ, Ritzau Scanpix)
  1 / 4

  Chile er hærget af voldsomme skovbrande, og de har foreløbigt kostet mindst 22 mennesker livet, mens 554 personer er blevet såret. I øjeblikket er der 251 aktive brande, og de 75 af dem er opstået det seneste døgn. Det meddeler indenrigsminister Carolina Toha ifølge AFP.

  Undtagelsestilstanden er nu udvidet til at gælde regionerne Araucania, Nuble og Biobio.

  Det sydamerikanske land er ramt af en hedebølge med temperatur på op til 40 grader, og det gør det svært at få brandene under kontrol.

 3. Thriller om iransk seriemorder vandt 11 Robert-statuetter

  Ali Abbasis thriller 'Holy Spider' var den store vinder, da der her til aften blev uddelt Robert Prisen for at hædre den danske filmbranche.

  Filmen, der er inspireret af en virkelig seriemorder i Iran, som jagtede kvindelige sexarbejdere tilbage i 2000 og 2001, løb med hele 11 priser. I filmen forsøger en kvindelig journalist at opklare mordene.

  Den vandt statuetten for Årets Danske Spillefilm, ligesom Ali Abbasi vandt prisen for Årets Instruktør. Skuespillerinden Zar Amir Ebrahimi vandt samtidig prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle I En Film. Derudover blev filmen også hyldet med priserne for Årets Originale Manuskript, Årets Fotograf, Årets Score, Årets Sounddesigner, Årets Visuelle Effekter, Årets Scenograf og Årets Klipper, mens Arash Ashtiani fik prisen for Årets Mandlige Birolle I En Film for sin rolle.

 4. Amerikansk forsvarsminister: Kinesisk 'spionballon' skulle overvåge strategisk vigtige steder

  Den formodede kinesiske overvågningsballon, som her til aften er blevet skudt ned af USA, blev brugt til at overvåge strategiske vigtige steder. Det siger den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin i en udtalelse.

  - Ballonen, som blev brugt af Kina i et forsøg på at overvåge strategiske punkter på det amerikanske fastland, blev skudt ned over amerikansk farvand, siger Lloyd Austin i en udtalelse. Ifølge forsvarsministeren blev ballonen skudt ned af amerikanske jagerfly under en mission, som præsident Joe Biden havde autoriseret.

  Biden siger her til aften, at han allerede gav orden om at skyde ballonen ned i onsdags, men at forsvarsministeriet anbefalede, at den blev skudt ned over vandet.

 5. Dansk landsholdsspiller scorer sit første mål for Benfica

  Den danske landsholdsback leverede sit debutmål med stil, da han satte det sidste mål i kassen i 3-0-sejren hjemme over Casa Pia. (Foto: © CARLOS COSTA, Ritzau Scanpix)

  25-årige Alexander Bah scorede lørdag aften sit første mål i Benfica-trøjen, da han bragte klubben fra Lisabon foran med 3-0 mod Casa Pia, hvilket også blev slutresultatet.

  Den dansk landsholdback tog sagen i egen hånd, da han efter 71 minutter modtog bolden på egen banehalvdel.

  Herefter drev danskeren bolden frem til modstandernes felt, hvor han tog et træk ind i banen, skyd på mål og kunne se bolden flyve op i nettaget efter en let afretning.

  Alexander Bah skulle bruge 29 optrædener for Benfica, før han endelig kunne fejre sit første mål for klubben. Sejren betyder, at klubben topper den bedste portugisiske række med 53 point efter 20 kamp.

 6. Politiet: 17-årigt knivstiksoffer er ikke i kritisk tilstand

  Københavns Politi meddeler nu, at en 17-årig dreng her til aften er blevet stukket ned i Sigurdsgade på Nørrebro.

  Offeret er blevet stukket flere gange. Efter knivoverfaldet er han blevet kørt til Rigshospitalet.

  Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer oplyser til Ritzau, at drengen fortsat er på hospitalet:

  - Han er ikke i kritisk tilstand, siger vagtchefen.

  Politiet undersøger nu gerningsstedet for spor.

 7. USA lukker dele af luftrummet nær spionballon

  Her til aften er flytrafikken ifølge Reuters blevet stoppet i dele af de amerikanske delstater North Carolina og South Carolina af hensyn til 'et nationalt sikkerhedsinitiativ'.

  Den amerikanske præsident Joe Biden har ifølge BBC fastlået, at USA 'tager sig af' den formodede kinesiske spionballon, som de seneste dage er fløjet henover dele af USA.

  Det formodes, at det betyder, at amerikanerne vil skyde den meget højt svævende ballon ned.

  Tidligere har den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken aflyst et besøg i Beijing på grund af spionballonen, som han har betegnet som 'en uansvarlig handling'.

  De amerikanske luftfartsmyndigheder har lukket dele af luftrummet. (© FAANNews@twitter.com)
 8. WHO: I Ukraine har 17,7 millioner mennesker brug for humanitær hjælp

  I en rapport, som verdenssundhedsorganisationen WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i dag har fremlagt for organisationens ledelse, konstateres det, at 17,7 millioner mennesker i Ukraine har brug for humanitær hjælp, mens 7,5 millioner er flygtet ud af landet.

  Ifølge rapporten er mere end 14.000 civile enten er blevet dræbt eller såret.

  Rapporten dækker de første ni måneder af 2022, og krigen betegnes som en ud af otte akutte sundhedskriser på globalt plan.

  WHO dokumenterer 471 angreb med tunge våben og sundhedscentre på globalt plan - og de 448 af dem er foregået i Ukraine.

  Regeringen i Moskva er utilfreds med rapporten, og Ruslands repræsentant i WHO-ledelsen kalder rapporten 'ensidig' og'politiseret' og fuld af 'ubegrundede beskyldninger'.

  - Ruslands angreb har ført ubeskrivelige skader på både civile og civil infrastruter," siger Sherba Crocker, amerikanske repæsentant i FN, og efterlyser en opdateret rapport, hvor man får dokumenteret, hvad der er sket siden september sidste år.

 9. Mand stukket med kniv på Nørrebro

  En mand er blevet stukket ned i Sigurdsgade på Nørrebro i København. Manden er blevet kørt til Rigshospitalet for behandling.

  - Forurettede er stukket flere gange, siger efterforskningsleder Kenneth Simonsen, Københavns Politi, til Ritzau

  Efterforskningslederen kan hverken oplyse nærmere om offerets tilstand eller alder.

  Episoden er den seneste i en lang række af knivstikkerier i København.

 10. Velspillende Lindstrøm med assist i Frankfurt-sejr

  Med en smuk assist og flere lækre detaljer var landsholdsspiller Jesper Lindstrøm en af de mest iøjnefaldende spillere for Eintracht Frankfurt, som lørdag vandt 3-0 hjemme over Hertha Berlin.

  I den tætte top i Bundesligaen rykkede Frankfurt med sejren op på femtepladsen med 35 point efter 19 kampe.

  Hertha Berlin, der havde den danske keeper Oliver Christensen med i hele kampen, er placeret under nedrykningsstregen med blot 14 point.

  Frankfurt afgjorde reelt kampen i første halvleg med to mål, og begge gange var det den velspillende franske landsholdsangriber Randal Kolo Muani, som scorede.

  Jesper Lindstrøm stod med en flot stikning bag oplægget til Maunis scoring til 2-0.

  Frankfurt kontrollerede generelt kampen i anden halvleg, og i tillægstiden cementerede Frankfurts Buta sejren med målet til 3-0. Med sejren er Frankfurt stadig ubesejret siden oktober med nu seks ligakampe i træk uden nederlag.

 11. Aalborg slår GOG i topbrag og topper herrernes håndboldliga

  Simon Pytlick lavede ti mål for GOG, men Aalborg Håndbold vandt topopgøret med fire mål. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

  Aalborg Håndbold ligner en vinder af grundspillet i Herreligaen.

  I et udsolgt Sparekassen Danmark Arena med 5000 tilskuere på lægterne slog holdet rivalen GOG med 30-26.

  I et intenst og afvekslende opgør blev en meget stærk Aalborg-afslutning i begge ender af banen afgørende.

  Danmarks VM-helt Simon Pytlick lavede ti mål for gæsterne, mens islandske Aron Palmarsson trods skånekost bidrog med seks mål og tre assists for Aalborg. Også Felix Claar scorede seks gange.

  Begge mandskaber havde en ukampdygtig profil på bænken. Mikkel Hansen sad således ude med et knæproblem, mens Morten Olsen ikke var helt klar for udeholdet.

  Med sejren har Aalborg to point ned til GOG i tabellen og er bedst indbyrdes inden de resterende syv runder i tabellen.

  /ritzau/

 12. Tre er døde i laviner i Østrig

  Ifølge nyhedsbureauet AFP er tre mennesker døde i laviner i Østrig siden i går. Voldsom vind og et heftigt snefald har øget risikoen for laviner.

  Fredag døde en 32-årig kinesisk mand, da han stod på ski uden for pisten i skiområdet Sölden, og i dag er en 17-årig skiløber fra New Zealand, der ligeledes stod på ski offpiste, afgået ved døden nær Kaltenbach ifølge det østrigske nyhedsbureau APA.

  En 50-årig mand, som var blevet meldt savnet fredag, blev i dag fundet død i Kleinwalsertal-dalen ved grænsen til Tyskland.

 13. Dansk cykeltalent napper etapesejr og føring i Frankrig

  Danske Mattias Skjelmose satte alle til vægs og vandt 4. etape af det franske løb Etoile de Besseges. (Foto: © SYLVAIN THOMAS, Ritzau Scanpix)

  Der var dansk succes i det franske etapeløb Etoile de Besseges lørdag.

  Her vandt Mattias Skjelmose nemlig, da 4. etape sluttede på toppen af den stejle stigning Le Mont Bouquet.

  22-årige Skjelmose, der er holdkammerat med Mads Pedersen på Trek-holdet, sad til sidst sammen med Neilson Powless fra EF-holdet, og på de sidste meter blev amerikaneren sat til vægs efter en stærk dansk acceleration.

  Ud over etapesejren overtager Skjelmose også løbets førertrøje, inden det afsluttes søndag med en 10,6 kilometer lang enkeltstart.

  Danskeren kommer til at gå ind til den med en føring på fire sekunder til Neilson Powless.

  Sejren er Skjelmoses blot tredje i karrieren.

 14. Danmark sender igen helikopterlæge til Bosnien-Hercegovina

  Danmark sender igen et helikopterlægebidrag til EU’s militære operation Althea i Bosnien-Hercegovina. Det oplyser Forsvarsministeriet.

  - Danmark har efter afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet en historisk mulighed for at bidrage med kapaciteter til militære EU-operationer. Det gør vi nu igen med et helikopterlægebidrag til EU’s operation i Bosnien-Hercegovina.

  - Med bidraget viser Danmark, at vi er klar til at tage ansvar for europæisk sikkerhed, og at forsvarets kapaciteter er værdsatte og efterspurgte. Regeringen afsøger løbende mulighederne for yderligere bidrag til EU’s missioner og operationer, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

  Det danske helikopterlægebidrag var tidligere udsendt fra 15. oktober til 20. december i 2022 til samme operation. Operation Althea med omkring 900 deltagende soldater skal sørge for, at de militære aspekter af Dayton-fredsaftalen fra 1995 bliver gennemført ved at kapacitetsopbygge styrker i Bosnien-Herzegovina og bidrage til at opretholde sikkerheden i landet.

 15. Hundespand påkørt under norsk slædeløb

  Et hundespand bestående af slædehunde er blevet påkørt af en bil under det traditionsrige norske slædehundeløb Femundløpet. En af hundene døde på stedet, mens en anden brækkede et ben. Hundeføreren slap fra uheldet uden skader.

  Det skete tidligere i dag, da hundespandet skulle krydse en landevej.

  - Begge parter var meget uopmærksomme, og det var årsagen til ulykken. Hundespandet var på vejen, da der kommer en bil, som kører lige ind i spandet, siger løbsleder Jon Anders Kokkvoll ifølge vg.no til Arbeidets Rett.

  Politiet vil foreløbigt ikke blande sig i sagen, men ifølge operationsleder Frede Øvreås har de to parter udvekslet kontaktinformation med henblik på at fortsætte dialogen.

  Femundløpet er et langdistanceløb for slædehunde, som har start og mål i den historiske bjergby Røros, der ligger godt 100 kilometer syd for Trondheim. Løbet afvikles hver vinter, og i klassen med den længste distance skal hundene og deres fører tilbagelægge 600 kilometer.

 16. Teenager dræbt i hajangreb i Australien

  En 16-årig pige har mistet livet, efter hun blev angrebet af en haj i en flod i det vestlige Australien. Det skiver BBC.

  Pigen stod angiveligt på jetski på Swan River ved Perth, da ulykken skete.

  Ifølge politiinspektør Paul Robinson fra Western Australia Police var pigen muligvis hoppet i vandet for at svømme med nogle delfiner, der var blevet set i nærheden.

  Ifølge ham er det usædvanligt at møde hajer i den del af floden.

  Australien registrerer typisk omkring 20 hajangreb hvert år. Der var to dødelige hajangreb i 2021, og syv i 2020.

 17. Ulykke skaber store strømafbrydelser i Odesa

  En alvorlig ulykke ved en højspændingstransformatorstation i Ukraines Odesa-region har forårsaget strømafbrydelser i Odesa by.

  Det udtaler Ukraines premierminister, Denys Shmyhal, ifølge Reuters.

  - Situationen er vanskelig, omfanget af ulykken er betydeligt, og det er umuligt hurtigt at genoprette strømforsyningen, især til kritisk infrastruktur, skriver han på Telegram.

  Shmyhal tilføjer, at transformatorstationen tidligere er blevet beskadiget flere gange af russiske missilangreb.

 18. Omdiskuteret Titanic-scene genskabt: Var der plads til Jack på døren?

  Det har delt vandene, siden James Camerons film ’Titanic’ ramte det store lærred i 1997.

  Var der plads til Jack på den dør, Rose ligger på, inden han slipper hendes hånd og gør skibet selskab på bunden af havet?

  Det spørgsmål besvares på søndag, hvor National Geographic sender en særlig udsendelse i anledningen af filmens 25-års jubilæum.

  Det skriver flere medier, der har set klip fra udsendelsen.

  Her genskaber James Cameron scenen med to stuntpersoner i et bassin, hvor det lykkedes to personer at være på døren i vandet, hvis de altså kun brugte den til at holde deres overkrop over vandet.

  Men James Cameron er ikke sikker på, at den model ville have lykkedes.

  - Jeg tror, at han tænkte, at han ikke ville gøre en eneste ting, der satte hendes liv i fare. Og det passer 100 procent til hans karakter, siger James Cameron i udsendelsen ifølge kulturmediet Mashable.

  Titanics instruktør James Cameron sammen med skuespillerne Kate Winslet og Leonardo DiCaprio i 1997. I filmen skilles det forelskede par, da Dicaprio ofrer sig, så Winslets karakter kan reddes i det kolde vand. (Foto: © ho, Scanpix Danmark)
 19. Rusland og Ukraine udveksler krigsfanger

  116 ukrainske soldater, der indtil i dag var krigsfanger, er blevet løsladt og er på vej tilbage til Ukraine.

  Det sker i en fangeudveksling med Rusland.

  Det fortæller chefen for det ukrainske præsidentkontor, Andrij Jermak, på Twitter.

  Her har han blandt andet delt et billede af soldaterne i bussen på vej tilbage.

  - Det er forsvarere af Mariupol, partisaner fra Kherson og snigskytter fra Bakhmut, skriver Jermak som soldaterne.

  Tidligere i dag meddelte de russiske myndigheder, at 63 russiske krigsfanger er blevet løsladt og er på vej tilbage til Rusland som en del af en byttehandel.

  Andriy Yermak på Twitter. (Foto: © Casper Lindbjerg Greve DR)
 20. Pilgrimme har vandret i ni dage for at møde Pave Frans i Sydsudan

  • Pave Frans skal lørdag mødes med katolske biskopper i Juba og besøge folk, som er drevet på flugt af borgerkrigen i landet. (Foto: © Vatican Media, Ritzau Scanpix)
  • Mange fremmødte venter på Pave Francis og håber, at hans besøg kan bidrage til fred i Sydsudan. (Foto: © Ben Curtis, Associated Press)
  1 / 2

  En gruppe pilgrimme har vandret i ni dage gennem krigshærgede Sydsudan for at møde Pave Frans i hovedstaden, Juba.

  Det skriver BBC.

  - Vi er her for at få pavens velsignelse. Jeg er sikker på, at tingene vil ændre sig her i landet med pavens velsignelse, siger NightRose Falea til mediet.

  Gruppen af pilgrimme har vandret godt 300 kilometer fra Rumbek til Juba for at møde paven, der i dag besøger landet sammen med ærkebiskoppen af Canterbury og lederen af den skotske kirke.

  Søndag skal de tre afholde en fælles bøn, hvor 50.000 mennesker ventes at deltage.

  Sydsudan er verdens yngste land og har en stor katolsk befolkning. Landet har været præget af konflikt siden løsrivelsen fra Sudan i 2011. En konflikt, der i 2013 udviklede sig til en regulær borgerkrig.

 21. Japans premierminister fyrer medarbejder efter kontroversielle udtalelser

  En af de ansatte i staben hos Japans premierminister, Fumio Kishida, er blevet bedt om at pakke sine ting, efter han er kommet med homofobiske udtalelser.

  Reuters skriver, at medarbejderen er blevet fyret, fordi han har sagt, at han ikke ville have lyst til at bo ved siden af homoseksuelle, biseksuelle eller par bestående af transpersoner.

  Derudover har han sagt, at Japans befolkning ville flygte fra landet, hvis ægteskab mellem to personer af samme køn blev tilladt.

  Udtalelserne kom i forbindelse med, at Kishida havde sagt til det japanske parlament, at en tilladelse til ægteskæb mellem to personer af samme køn krævede eftertanke, da det kunne have indflydelse på japansk familiestruktur.

  Det har været en hård tid for Fumio Kishida, der for tre måneder siden mistede tre ministre, der alle sagde op. En meningsmåling viste dengang, at kun 30 procent af japanerne støtter ham som premierminister.

 22. Portugal vil sende kampvogne til Ukraine

  Flere lande har i de seneste uger meddelt, at de vil sende kampvogne til Ukraine. Nu tilslutter Portugal sig koret og vil sende kampvogne af typen Leopard 2.

  Det oplyser Portugals premierminister, Antonio Costa, skriver Reuters, uden at angive et præcist antal af kampvogne, de vil sende afsted.

  - Vi arbejder i øjeblikket på at kunne udlevere nogle af vores kampvogne. Jeg ved, hvor mange kampvogne, vi vil sende, men det vil blive meddelt på det rette tidspunkt, siger han.

  Costa meddelte også, at Portugal er i dialog med Tyskland om at få tilsendt reservedele til at reparere Leopard-kampvogne, der i øjeblikket ikke bliver brugt.

  Forhåbningen fra portugisisk side er at få kampvognene sendt afsted i slutningen af marts.

 23. Brasilien sænker asbestfyldt hangarskib trods miljøprotester

  Det 266 meter lange hangarskib blev bygget i Frankrig i 1950'erne, og solgt til Brasilien i 2000. (Foto: © handout, Ritzau Scanpix)

  Brasilianske myndigheder har fredag lokal tid sænket et gammelt, franskbygget hangarskib, som ifølge miljøforkæmpere er fyldt med asbest og andre giftstoffer.

  Den planlagte sænkning af det seks årtier gamle 'São Paulo' skete sent fredag eftermiddag og skete trods store protester fra miljøorganisationer.

  - Den planlagte og kontrollerede sænkning fandt sted omkring 350 kilometer ud for Brasiliens kyst i Atlanterhavet i et område med en dybde på cirka 5000 meter, udtaler den brasilianske flåde i en erklæring.

  Beslutningen om at sænke skibet blev truffet, efter at Brasilien forgæves havde forsøgt at finde et sted, der var villig til at hugge det op.

  Miljøforkæmpere henviser til, at skibet indeholder tonsvis af det kræftfremkaldende stof asbest, tungmetaller og andre giftige materialer, der vil forurene havet og brede sig i havets fødekæder.

 24. Kinas politiske tillid til Rusland er styrket efter besøg

  Et møde mellem Kinas viceudenrigsminister, Ma Zhaoxu, og Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov, på russisk hjemmebane har styrket de politiske bånd mellem de to nationer.

  Sådan lyder det i en udtalelse fra det kinesiske udenrigsministerium.

  Reuters skriver, at Kina ifølge udtalelsen er villig til at arbejde med russerne for et strategisk samarbejde og for at gøre yderligere tiltag for at fremme deres forhold.

  For et år siden mødtes Kinas præsident Xi Jinping og Ruslands præsident Vladimir Putin, hvor de annoncerede, at begge lande ville stille krav til Vesten.

 25. Tysk efterforskning af Nord Stream 1 og 2 viser foreløbigt ikke russisk indblanding

  Tysklands egen efterforskning af eksplosionerne på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 har ind til videre ikke fundet beviser for, at Rusland står bag.

  Det siger den tyske chefanklager Peter Frank i et interview med det tyske medie Die Welts søndagsmagasin, som nyhedsbureauet dpa har set på forhånd.

  - Det kan ikke bevises på nuværende tidspunkt. Efterforskningen fortsætter, siger han.

  De to Nord Stream-forbindelser er bygget til at transportere naturgas fra Rusland til Europa og strækker sig fra Rusland til det nordøstlige Tyskland.

  I september sidste år blev der sprunget læk på de to forbindelser.

  Både Danmark og Sverige er i gang med deres egne undersøgelser af eksplosionerne. Hvor langt vi er herhjemme vides ikke, da hele efterforskningen er hemmelighedsstemplet.

 26. Flere brud på tilhold bliver registreret

  Siden 2017 er antallet af registrerede tilholdsovertrædelser steget med 145 procent.

  Det viser en opgørelse fra Rigsadvokaten, som TV2 har fået aktindsigt i.

  I 2017 blev der noteret knap 3000 brud på tilhold. I 2022 var det tal steget til godt 7300.

  David Sausdal, kriminolog ved Lunds Universitet, ser positiv på, at færre kvinder ser ud til at tøve med at anmelde et brud på et tilhold.

  Det kan skyldes den øgede opmærksomhed på vold mod kvinder og partnervold i det hele taget, siger han til TV2.

  Et tilhold betyder, at en person, som forfølger eller chikanerer en anden, hverken må kontakte eller følge vedkommende.

  Ifølge TV2's oplysninger er 5587 ud af de 7296 overtrædelser begået af bare 13 personer. De 13 personer har i gennemsnit brudt deres tilhold 430 gange.

 27. Amerikansk nødhjælpsarbejder dræbt i Ukraine

  En 34-årig amerikansk læge har mistet livet i Ukraine.

  Det skriver flere medier blandt andet CNN og The Guardian.

  34-årige Pete Reed døde, da hans bil blev ramt af et missil i Bakhmut, hvor han hjalp med at evakuere civile, skriver The Guardian. Bakhmut har i den seneste tid haft voldsomme kampe.

  Reed var krigsveteran og havde tidligere været udsendt til Afghanistan, hvor han var militærlæge.

  Derudover var han en bærende kraft i den humanitære nonprofitorganisation ’Global Outreach Doctors’ samt den humanitære organisation ’Global Response Medicine’, som han selv oprettede. Sidstnævnte bekræfter hans død på det sociale medie Twitter.

  Pete Reeds egen organisation hylder ham efter, han mistede livet i Ukraine. (Foto: © Casper Lindbjerg Greve DR)
 28. Snowboardere sagsøger USA's ekslandstræner for krænkelser

  Tre tidligere snowboardere fra USA har rettet en stribe opsigtsvækkende anklager mod en tidligere landstræner.

  Ifølge Rosey Fletcher, Erin O'Malley og Callan Chythlook-Sifsof stod ekslandstræneren i næsten 20 år bag seksuelle overgreb og vold mod dem og andre kvinder.

  De anklager samtidig USA's Ski- og Snowboardforbund (USSS) samt USA's Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) for at 'støtte, tillade og bakke op om' opførslen.

  Kvinderne har derfor sagsøgt alle tre parter, viser retsdokumenter fra en domstol i Los Angeles ifølge nyhedsbureauet Reuters.

  Anklagerne kræver økonomisk godtgørelse, fordi landstræneren efter deres mening har misbrugt sin position til at 'tvinge sig til seksuelle handlinger gennem magt, manipulation, følelsesmæssigt misbrug, intimiderende adfærd og hævn'.

  USSS skriver i en udtalelse, at forbundet er bekendt med søgsmålet, men har endnu ikke haft lejlighed til at nærstudere det.

  Ekslandstræneren blev fyret i marts sidste år, efter at have været midlertidigt suspenderet.

 29. USA vil sende beslaglagte oligark-millioner til Ukraine

  USA's justitsminister, Merrick Garland, har efter et møde med Ukraines statsanklager, Andriy Kostin, offentliggjort, at beslaglagte millioner fra en russisk oligark skal støtte Ukraine.

  Det skriver CNN.

  Pengene kommer fra den russiske oligark Konstantin Malofeyev, der fik beslaglagt flere millioner i juni.

  - I dag annoncerer jeg, at jeg har godkendt den første pengeoverførsel af beslaglagte russiske midler til at blive brugt i Ukraine, sagde Garland.

  Der er tale om omkring 37 millioner kroner, der er blevet overført til det ukrainske udenrigsministerium og skal gå til at genopbygge Ukraine.

  Under mødet takkede Andriy Kostin for støtten.

  - Vi er USA taknemmelige for deres støtte og indsats. Det vil ukrainerne aldrig glemme.

  USA's justitsminister, Merrick Garland, mødtes med Ukraines statsanklager, Andriy Kostin i USA's justitsministerium. Med til mødet var også Ukraines ambassadør i USA, Oksana Markarova. (Foto: © Jim Lo Scalzo, Ritzau Scanpix)
 30. Vestlige lande vedtager nye prislofter på russiske brændstoffer

  Som modsvar på Ruslands invasion af Ukraine, har en række vestlige lande vedtaget nye tiltag for at ramme russisk olieeksport.

  EU-lande, G7-lande og Australien er fredag nået til enighed om prislofter på forskellige russiske brændstoffer, inden også et EU-handelsforbud for russiske olieprodukter træder i kraft søndag.

  Det skriver nyhedsbureauet Reuters. G7 består af USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

  Der indføres to forskellige prislofter som følge af beslutningen: Et prisloft på 100 dollar per tønde af dyrere brændstoffer som eksempelvis diesel og et på 45 dollar for brændstoffer af lavere kvalitet som eksempelvis brændselsolie.

  100 dollar svarer til omkring 690 kroner.

  De nye prislofter kommer oveni et prisloft på råolie importeret ad søvejen, som EU og G7 indførte i december. Derudover trådte et importforbud mod russisk råolie via søvejen i kraft for de fleste EU-lande.

  Fredagens vedtagne prislofter forventes at træde i kraft søndag eller kort derefter.

 31. Sjette politibetjent fyret efter Tyre Nichols-anholdelse

  Endnu en politibetjent er blevet fyret i forbindelse med en anholdelse, der kostede den sorte mand, Tyre Nichols, livet.

  Det oplyser politiet i Memphis ifølge Reuters.

  Betjenten er fyret for at have brudt politiets regler for opførsel og troværdighed, som det hedder, i forbindelse med Nichols’ anholdelse. Derudover skulle han have overtrådt retningslinjerne ved brug af en strømpistol.

  Betjentens advokat oplyser, at betjenten er uenig i fyringen, men at han fortsat vil samarbejde med myndighederne.

  Fem betjente er tidligere blevet fyret og nu anklaget for 'second degree murder' på Tyre Nichols, der døde tre dage efter en brutal anholdelse den 7. januar.

  Her har kropskameraer fra betjentene vist, hvordan Nichols liggende på jorden bliver slået og sparket.

 32. Elon Musk bliver frifundet i sag om Tesla-tweet

  Musk på vej ud fra retten i San Francisco. "Jeg er dybt taknemmelig for nævningetingets enstemmige afgørelse om uskyld", skrev han på Twitter efter afgørelsen. (Foto: © Jeff Chiu, Associated Press)

  Teslas administrerende direktør, Elon Musk, er ikke er ansvarlig i en sag om svindel på grund af et tweet, han udsendte i 2018.

  Det har et nævningeting i USA afgjort.

  Sagen har kørt ved en domstol i San Francisco og drejer sig om et tweet, hvori Musk skrev, at han overvejede at afnotere elbilsproducenten Tesla for 420 dollar per aktie.

  Budskabet udløste udsving på Teslas aktiekurs, hvilket kostede aktionærer mange penge. Flere havde derfor lagt sag an mod Elon Musk og krævet milliarder af dollar i erstatning.

  Musk selv var hurtig til at reagere på afgørelsen, der faldt fredag amerikansk tid.

  - Gudskelov har folkets visdom sejret, sagde han.

  Nævningene brugte to timer på at votere, før de var klar med en afgørelse.

 33. Pentagon opdager ny 'spionballon' over Latinamerika

  Mens USA anklager Kina for at bruge en ’vejrballon’ til spionage, og Kina beskylder amerikanerne for at bruge ballonen som et påskud til at sværte Kina til, så har Pentagon registreret endnu en ballon i nat dansk tid.

  Det oplyser Pat Ryder, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, skriver The Guardian.

  - Vi har fået rapporter om en ballon over Latinamerika. Vi anser den som endnu en kinesisk overvågningsballon, siger han.

  USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har udskudt en planlagt besøg i Kina denne weekend på grund af den første kinesiske ballon, der blev fundet svævende i amerikansk luftrum.

 34. Dødstallet stiger, mens chilenere flygter fra skovbrande

  Flere end 100 hjem er blevet ramt af de voldsomme skovbrande, der hærger i Chile på grund af en voldsom hedebølge.

  Brandene har indtil videre kostet 13 personer livet, og 47.000 hektar skov er blevet ødelagt, oplyser chilenske myndigheder. Til sammenligning er Bornholms areal næsten 59.000 hektar.

  Den chilenske regering har på grund af de voldsomme skovbrande erklæret nødretstilstand i flere af det sydamerikanske lands regioner.

  Blandt de omkomne er både civile, men også redningsfolk, der kæmper mod brandene i de chilenske dagtemperaturer, der ligger på omkring 40 grader.

  • Santa Juana er en af de chilenske byer, der er hårdt ramt af skovbrande. (Foto: © Javier Torres, Ritzau Scanpix)
  • Branden har ødelagt 47.000 hektar skov. (Foto: © JUAN GONZALEZ, Ritzau Scanpix)
  • Udover skov, så er over 100 hjem ødelagt som følge af branden. (Foto: © Javier Torres, Ritzau Scanpix)
  • Brandene har taget alt med sig. Her ses en udbrændt bil. (Foto: © JUAN GONZALEZ, Ritzau Scanpix)
  • Brandfolk kæmper intenst med at bekæmpe skovbrandene, der er opstået af en ekstrem hedebølge i Chile. (Foto: © JUAN GONZALEZ, Ritzau Scanpix)
  • Flere chilenere er på flugt fra deres hjem, der er blevet ødelagt af flammerne. (Foto: © Javier Torres, Ritzau Scanpix)
  1 / 6
 35. Lørdagens vejr bliver flot og køligt, og mange vil få solen at se

  De fleste vil stå op til en flot og rolig lørdag morgen, og især i den østlige del af landet vil man få solen at se.

  Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, på sin hjemmeside.

  Temperaturen bliver i den kølige ende, og vil kun snige sig op mellem frysepunktet og tre graders varme, så det er om at huske det varme overtøj, hvis man skal ud og nyde solskinnet.

  I løbet af natten til søndag bliver vejret mere vinterligt, da en front bevæger sig ind over landet med regn, der, i takt med at fronten bevæger sig østover, går over i slud og tøsne, lyder det fra DMI.

 36. 22 har anmeldt PFAS som arbejdsskade

  Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har 22 anmeldt det hormonforstyrrende stof, PFAS, som en arbejdsskade.

  De kan ikke give et præcist tal på, hvor mange der har fået anerkendt en PFAS-sygdom som arbejdsskade, men det er få.

  En af de grupper, der mistænkes for at være i høj risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som følge af PFAS-stoffer, er brandmænd.

  Keld Rasmussen, der er formand for Brandfolkenes Organisation, mener at anmeldelserne kun er toppen af isbjerget.

  - Jeg er overbevist om, at der er mange flere end det her, siger han til nyhedsbureauet Ritzau.

  Han oplever, at mange brandfolk døjer med eftervirkninger af at have arbejdet med brandslukningsskum, der indtil 2011 indeholdte store mængder PFOS, der er et PFAS-stof.

  Eftervirkningerne kan blandt andet være prostatakræft, forhøjet kolesterol og blodpropper i hjernen, siger Keld Rasmussen.

  Han understreger, at han ikke har evidens for, at PFAS-stoffer er grunden. Men mistanken ligger nær, mener han.

  Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bekræfter de, at det er svært at få anerkendt PFAS-relateret sygdom som en arbejdsskade.

Mere fra dr.dk