Bech-Bruun-advokater sættes på plads i udbyttesag: Har tilsidesat god advokatskik

Bech-Bruun skal tilbagebetale 3,5 millioner kroner til Skatteministeriet.

De fire advokater bag undersøgelsen af sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner skulle have sikret sig bedre mod habilitetsproblemer, da de bød på advokatundersøgelsen, slår Advokatnævnet fast.

Slagsmålet mellem Skatteministeriet og et af landets største advokatfirmaer, Bech-Bruun, er bragt til en foreløbig afslutning.

Advokatnævnet slår i en afgørelse fast, at advokater hos Bech-Bruun overskred habilitetskravene, da advokatfirmaet i 2017 vandt opgaven med at kaste lys på den store sag om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

- De indklagede advokater burde i denne sag have tilrettelagt undersøgelsen af advokaternes uafhængighed på en sådan måde, at den tidligere rådgivning var kommet frem, og de indklagede advokater burde endvidere have søgt nærmere afklaring af, om den mulige forbindelse til svindelsagen kunne være til hinder for påtagelsen af undersøgelsesopgaven, skriver et flertal af medlemmerne i Advokatnævnet i afgørelsen.

Afgørelsen betyder, at Bech-Bruun skal tilbagebetale salæret på 3,5 millioner kroner til Skatteministeriet, som i sin tid bestilte undersøgelsen - og i december sidste år klagede over Bech-Bruuns påståede kasketforvirring i sagen om udbytteskat.

Derudover skal fire indklagede advokater hver betale en bøde på 10.000 kroner.

- For så vidt angår klagen over, at man havde påtaget sig at udarbejde advokatundersøgelsen, fandt et flertal på ni medlemmer, at der var sket tilsidesættelse af god advokatskik, idet der havde foreligget en interessekonflikt, skriver Advokatnævnet.

Rådgav tysk bank

Selv om Bech-Bruun i sit tilbud på opgaven lagde vægt på sin 'højest mulige uafhængighed', har det siden vist sig, at advokater fra Bech-Bruun sideløbende med opgaven for Skatteministeriet har rådgivet den tyske bank North Channel Bank, som er stævnet af de danske myndigheder for sin rolle i svindelsagen.

Både i 2014, i 2015 og i 2017 rådgav Bech-Bruun North Channel Bank i spørgsmål om udbytteskat.

I alt ni medlemmer af Advokatnævnet stemte for en sanktion mod de fire indklagede Bech-Bruun-advokater.

Seks medlemmer af nævnet mente ikke, at advokaterne bag advokatundersøgelsen havde stået i en interessekonflikt, da de påtog sig opgaven.

Et flertal på 11 medlemmer mente ikke, at Bech-Bruun som sådan kunne stille til ansvar for tilsidesættelse af god advokatskik, derfor er advokatfirmaet blevet frikendt.

Bech-Bruun: Indbringes for domstolene

Sagen slutter dog ikke ved afgørelsen i Advokatnævnet.

I en kommentar på Bech-Bruuns hjemmeside skriver managing partner Simon Evers Hjelmborg, at Bech-Bruun allerede har besluttet at indbringe sagen for retten:

- Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger. Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedrørende undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder. Af disse grunde vil vi straks indbringe sagen for domstolene.

Frikendt for senere rådgivning

I den 35 sider lange klage over Bech-Bruun påstod Skatteministeriet også, at Bech-Bruun overtrådte god advokatskik, da en Bech-Bruun-advokat i efteråret sidste år repræsenterede to canadiske pensionskasser, som ligeledes er stævnet af den danske stat for deres rolle i sagen.

- Der er en risiko for, at viden fra advokatundersøgelsen utilsigtet kan tilflyde de forkerte personer. Det vil kunne vanskeliggøre den strafferetlige efterforskning og medføre risiko for, at beviser destrueres, og aktiver bringes i sikkerhed, står der i klagen fra Skatteministeriet.

I klagen påpegede Skatteministeriet, at Bech-Bruun havde haft adgang til en database med fortrolige oplysninger om udbytteskattesagen, som ikke måtte lande i de forkerte hænder.

Men den rådgivning får ikke konsekvenser for Bech-Bruun, fremgår det af afgørelsen:

- Et enigt Advokatnævn fandt, at der ikke var sket tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med, at den femte advokat, der ikke havde medvirket ved advokatundersøgelsen, efterfølgende bistod klienter i sager, hvor Skattestyrelsen agtede at tilbagekalde tidligere trufne afgørelser om refusion af udbytteskat, står der i resumeet.

I alt har Skattestyrelsen sagsøgt 470 personer i sagen om formodet svindel med udbytteskat, der har kostet Danmark mindst 12,7 milliarder kroner.

I maj kunne den nu tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) fortælle, at der er indgået forlig med flere af de sagsøgte, som har indvilget i at betale 1,6 milliarder kroner tilbage til den danske stat, efter de uretmæssigt har modtaget refusion af udbytteskat.