Installer selv

Hvad må du selv installere? Her kan du læse om hvad du selv må gøre og hvilke forholdregler du skal træffe inden du finder værktøjet frem.

Her kan du se, hvad du selv må gøre og hvilke forholdregler du skal træffe inden du gør det.

Det må du selv

Du må selv foretage en del installation med vand og afløb, men der skal bruges originale og godkendte materialer. Der er fire områder, hvor man selv kan foretage udskiftningen:

  • Vandhaner og pakninger i disse.

  • Håndvask og køkkenvask samt vandlåsen. Vandlåsen skal monteres synligt, og man må ikke gribe ind i den faste afløbsinstallation.

  • Toiletkummen må udskiftes til en med samme type tilslutning. Man må ikke gribe lllind i den faste vand- og afløbs-installation.

  • Vaske- og opvaskemaskinen må udskiftes, hvis de gamle maskiner er tilsluttet en vandhane, eller man kan lukke for vandet.

Luk for vandet!

Man må også selv installere maskinerne i et nyt hus, hvor tilslutningen til vand og el er forberedt. Uanset hvad man vil udskifte, skal der kunne lukkes for vandet inde i ens egen lejlighed.

Armaturerne skal være godkendte

De forskellige armaturer, maskiner m.v. skal desuden være godkendt til formålet. Godkendt betyder, at det skal være VA-godkendt (Vand og Afløb) eller CE-mærket (Communauté Européenne). CE-mærket er forbrugernes garanti for, at produktet lever op til myndighedernes krav.

Tjek på rør og slanger

Det er også sikrest at bruge godkendte rør og slanger, som kan tåle vandtrykket. En haveslange kan slet ikke klare det høje vandtryk. Hvis en maskine tilsluttes under en køkkeneller håndvask, skal afløbsslangen føres helt op under vaskens overkant i et omvendt U, inden den føres til afløbet. Det forhindrer, at der løber snavset vand tilbage i maskinen. For flere maskiners vedkommende gælder også, at afløbet skal udmunde mindst 30 cm over underlaget (gulvet). Det er særligt vigtigt ved indbygning af opvaskemaskinen over gulvhøjde.

Tilslut til koldt vand

Af hensyn til energien tilsluttes de fleste opvaske- og vaskemaskiner koldt vand. Nogle maskiner kan imidlertid godt tilsluttes varmt vand, men det vil betyde unødvendig brug af varmt vand i fx skyllene i vaskemaskinen. Fabrikanterne anbefaler højst 60 grader varmtvand. Varmt vand til opvaskemaskinen vil heller ikke være energiøkonomisk, da den kun tager 3-5 liter vand ind af gan-gen, og det første vand, den tager ind fra den varme hane, er som regel koldt, så det skal varmes op en gang til. Når det gælder gas, må man kun gøre apparatet rent. Installation m.v. skal overlades til fagmanden.

Sikkerhed

Generelt er de elektriske husholdningsapparater sikre, når de markedsføres i Danmark eller det øvrige EU. Lavspændingsdirektivet, der er et EFdirektiv, beskriver de procedurer, som fabrikanten skal overholde, inden han markedsfører sine elektriske apparater i et EU-land. Lavspændingsdirektivet siger blandt andet, at alle elektriske apparater skal have en CE-mærkning.

CE-mærkning

CE-mærkningen på apparatet eller apparatets emballage, er fabrikantens signal til myndighederne om, at produktet opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante direktiver om CE-mærkning. Elektricitetsrådet overvåger markedet, blandt andet ved at udtage stikprøver og kontrollere sikkerheden for elektriske apparater, herunder om fabrikanten har overholdt de nødvendige procedurer.

Brugsanvisningen skal læses

Elektriske apparater skal have en dansk brugsanvisning og installationsvejledning, hvor det er nødvendigt.Vejledningen skal beskrive, hvordan apparatet skal anvendes og installeres på en sikker måde. Det er altid en god idé at læse brugsanvisningen, inden det nyindkøbte apparat tages i brug. Man får dermed større gavn af det nye apparat og kommer hurtigere i gang med at bruge det. Endelig kan der være vigtige sikkerhedsmæssige oplysninger i brugsanvisningen.

Mærkning på el-apparatet

Udover CE-mærkningen skal apparaterne være mærket med følgende mærkning:

  • Mærkespænding i volt (V~), 230 V~ for enfasede apparater (størstedelen af de almindelige husholdningsapparater) eller 400 V~ for flerfasede apparater (fx lllkomfurer).

  • Mærkeeffekt i watt (W) eller kilowatt (kW).

  • Fabrikantens eller den ansvarlige forhandlers navn, varemærke eller lllidentitetsmærke.

  • Model eller typebetegnelse.

  • Symbolet for dobbeltisolering (to firkanter inden i hinanden), hvis apparatet er klasse II. Derudover kan der være krav om supplerende mærkning. Det lllafhænger af, hvilket apparat der er tale om, og hvor apparatet kan anvendes llleller installeres.

Installation

De fleste elektriske apparater har en ledning med et stik, som er lige til at sætte i stikkontakten. Større apparater kræver måske en udvidelse af installationen, fordi elapparatet kræver mere energi, end installati-onen er indrettet til. De fleste boliger er i dag forsynet med en HFI- eller HPFI- afbryder, som giver en vis beskyttelse, hvis der opstår en fejl på et elektrisk apparat.

I ældre boliger

Ved installering af nye stationære elektriske apparater som køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og lignende, skal disse ekstrabeskyttes. I ældre boliger uden HFI- eller HPFI-afbryder, eller uden mulighed for jordforbindelse, skal der monteres HPFI-afbryder i forbindelse med installering af nye stationære apparater. Hvis der findes stikkontakter med mulighed for jordforbindelse (med tre huller), er det en god idé at montere en trebenet dansk stikprop på ledningen til kaffemaskinen, køleskabet, mikrobølgeovnen, vaskemaskinen, tørretumbleren og alle de andre apparater med beskyttelsesleder i ledningen. Beskyttelseslederen er den grøn/gule ledning og må kun anvendes som sådan. Vær omhyggelig med at montere korrekt. Der er som regel en vejledning på stikproppen.

Lad en elinstallatør gøre det

Hvis du ikke er sikker på, hvordan det skal gøres, så lad elinstallatøren gøre det. Det gælder også, hvis apparatet skal tilsluttes direkte til den faste installation. Her er det kun den autoriserede elinstallatør, der må foretage tilslutningen af fx komfuret. Den faste installation er fx ledningen inde i væggen, som man jo ikke kan tage med ved flytning.

Mere information om el og sikkerhed

Du kan altid kontakte Sikkerhedstyrelsen, som er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriets. Sikkerhedssyrelsen har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark og fører tilsyn med elapparater og elinstallationer. Desuden laver Sikkerhedsstyrelsen informationsmaterialer om elsikkerhed. På deres hjemmeside kan du læse mere om det elarbejde, som man selv må lave, og hvordan det udføres.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk