LISTE: Her er 505 måder at skylde Skat penge på

SU-gæld, P-afgifter, bøder, afgifter på cerutter og biblioteksbøger. Læs her, hvad Skats skandaleramte EFI-system skulle have taget sig af.

Det er alt fra P-afgifter til bøder fra retssager, der mangler at blive betalt til den offentlige kasse via Skat. (Foto: © Christine Nørgaard- DR Nordjylland, DR Nordjylland)

Danskerne skylder det offentlige - og dermed indirekte hinanden - penge.

De penge sørger Skat for at have styr på og inddrive. Troede vi.

For det computersystem, som Skat skulle bruge til det, det såkaldte EFI-system (Et Fælles Inddrivelsessystem), er der blevet skrottet store dele af.

Derfor er der nu milliarder af kroner, der ikke bliver betalt tilbage.

Der er mange forskellige måder, mange forskellige fordringstyper, at skylde penge til samfundet på. Fordringstyper som Skats skandaleramte EFI-system skulle have taget sig af.

Rykkergebyrer og forkert udbetalte penge

Det drejer sig om alt fra bøder til domme, fiskeafgifter, begravelseshjælp, for meget udbetalt pension og barselsdagpenge, renter, spildevand, advokatomkostning, dødsboskat, uberettiget modtagelse af efterløn, rottebekæmpelse, skorstensfejning, rykkergebyrer, kirkegårde, musikskoler, afgifter af cigarer og cerutter, CO2-afgifter og meget andet.

Her kan du se listen over fordringstyper i EFI, som altså nu er sat på stand-by.

Listen er sidst opdateret den 27. maj 2015:

505 måder at skylde Skat penge på

 • Bøde, administrativ

 • Bøde for A-skat

 • Bøde vedr. moms eller andet

 • Bøde, disciplinær

 • Bøde, konfiskation

 • Dagbøde

 • Dagbøder fairplayloven

 • Dagbøder skattekontrolloven

 • Folkeregisterbøde incl. Renter og/eller gebyr

 • Folkeregisterbøde

 • Bøde, Grønland

 • Bøde, Nordisk

 • Bøde for overtrædelse af udstationeringsloven

 • Bøde, pålagt

 • Bøde, pålagt ved dom

 • Skattekontrollovsbøde

 • Bøder SKAT

 • Tvangsbøde planl.lovens § 51 a, stk. 5

 • Civilretlig restance

 • Civilretlig restance incl. Renter og/eller gebyr

 • Civil omkostning, krav

 • Ekspeditionsafgift, Intrastat

 • Frigørelses-/afståelsesafgift

 • Gaveafgift

 • Kapitaltilførselsafgift

 • Kontrolafgift - Trafikselskab

 • Diverse ophævede afgifter

 • Parkeringsafgifter

 • Passagerafgift, Grønland

 • Parkeringsafgifter incl. Renter og/eller gebyr

 • Procenttillæg

 • Realrenteafgift

 • Månedsangivelse registreringsafgift

 • Afgift for råderet over vejareal

 • Tillægsafgift, motorkøretøj

 • Folkeregisterbøde, før 31/5-2003

 • Administrativ fordring

 • Afgifter, fiskeritegn

 • Afgifter, Fødevarestyrelsen

 • Aktieløn

 • Amortisable bidrag

 • Begravelseshjælp

 • Krav i henhold til beredskabsloven

 • SLUT speciel rente, bøder m.v

 • Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper - underholdsbidrag

 • Delpension

 • Diverse gebyrer vedr. moms, A-skat m.v. før (EFIDATO)

 • Dobbeltbeskatningsaftale

 • Diverse omkostninger vedr. moms, A-skat m.v. før (EFIDATO)

 • Efterregulering i henhold til dagtilbudsloven

 • Efterregulering i henhold til dagtilbudsloven incl. Renter og/eller gebyr

 • Bidrag til EF-merværdiafgift

 • Efterlevelseshjælp

 • Erstatningskrav, bibliotek - med anerkendelse eller kvitteringstilbud

 • Erstatningskrav, Bibliotek

 • Erstatningskrav incl. Renter og/eller gebyr

 • Erstatningskrav

 • Fakturarestancer for offentlig indtægtsdækket virksomhed

 • For meget udbetalt fleksydelse

 • Fleksydelse til Kommunen/Udbetaling Danmark

 • Fejlagtig modregnet børne- og ungeydelse

 • For meget modregnet til daginstitution

 • For meget udbetalt løn

 • For meget udbetalt pension incl. Renter og/eller gebyr

 • For meget udbetalt pension

 • Forbrugsafgift el, gas, varme

 • Forbrugsafgift el, gas, varme incl. Renter og/eller gebyr

 • Fordringer fra udlandet

 • For meget udbetalt barselsdagpenge

 • For meget udbetalt i henhold til serviceloven

 • Garantiforpligtelse, Almenboligloven

 • Garanterede flygtningelån

 • Garantiforpligtelse, udlændingelovens § 9

 • Gæld baseret på lånedokument

 • Gæld til andet off.ejet selskab - med udpantningsret og lønindeholdelsesret incl. Renter og/eller gebyr

 • Gæld til andet off.ejet selskab - med udpantningsret og lønindeholdelsesret

 • Gæld til andet off.ejet selskab - uden udpantningsret og lønindeholdelsesret incl. Renter og/eller gebyr

 • Gæld til andet off.ejet selskab - uden udpantningsret og lønindeholdelsesret

 • Gæld i forbindelse med kontrol m.v.

 • Gæld til Statsinstitutioner - med udpantnings- og lønindeholdelsesret

 • Husleje incl. Renter og/eller gebyr

 • Husleje

 • International Bistand EU-krav, (1,0%)

 • International Bistand EU-krav, (0,6%)

 • Indfriede fiskeribanklån

 • Krav fra EU-lande iht. lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v.

 • Krav fra udlandet iht. bistandsoverenskomst/direktiv

 • Kompensationsbeløb, Grønland

 • Konfiskation

 • Eftergivelse af gæld efter ordningen for socialt udsatte grupper

 • Eftergivelse af gæld efter ordningen for socialt udsatte grupper - kontanthjælp

 • Eftergivelse af gæld efter ordningen for socialt udsatte grupper - renter

 • Eftergivelse af gæld efter ordningen for socialt udsatte grupper - underholdsbidrag

 • Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper - kontanthjælp

 • Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper - renter

 • Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper

 • Miljøbidrag, udtjente biler

 • Nordisk bistandsaftale

 • OECD

 • Diverse omkostninger RIS

 • Opholdsbetaling incl. Renter og/eller gebyr

 • Opholdsbetaling

 • Fordring vedr. pas og kørekort

 • Personlig fordring, FødevareErhverv

 • Personlig fordring fra misligholdte lån og garantier

 • Personlig fordring opstået hos kautionister (ved tidligere fiskeribank/jordbrugslån)

 • Registrering af husdyrhold

 • Repatrieringslov §9

 • Social Sikring

 • Spildevand

 • Tillæg 2%

 • Tilsynsgebyr, Kontrol af bosted

 • Krav på tilbagebetaling af omkostn.godtg. Efter Skatteforvaltningslovens kapitel 19

 • Biblioteksgebyrer

 • Biblioteksgebyrer inkl. renter og/eller gebyrer

 • Uretmæssig flygtningehjælp

 • Vandløbsbidrag

 • Gebyr for A-skat og AM-Bidrag

 • Gebyr, blyakkumulator

 • Gebyr, Civilretlig fordring

 • Ekspeditionsgebyr

 • Gebyr, gevinstgivende spilleautomater

 • Gebyr, dæk

 • Gebyr, levnedsmiddelkontrol

 • Miljøgebyr incl. renter og/eller gebyr

 • Miljøgebyr

 • Vurderingsgebyr

 • Advokatomkostninger

 • Sagsomkostninger

 • Aktieavancebeskatning

 • Aktieavancebeskatning - Tegning/købsretter

 • Dødsboskat m.v.

 • Ejendomsavanceskat H

 • Ejendomsværdiskat

 • EU´s Rentebeskatningsdirektiv

 • Kursgevinst skat H

 • Det midlertidige pensionsbidrag

 • Pensionsbeskatning

 • Pensionsafkastskat

 • Pensionsskat

 • Restejendomsværdiskat

 • Det særlige pensionsbidrag

 • Uretmæssig overskydende skat

 • Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen

 • Afsoningsomkostninger

 • Aktiehandelsafgift

 • Afgift til skifteretten

 • EØS - Dagpenge

 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

 • Uberettiget modtaget befordringsgodtgørelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget dagpenge m.m. til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget etableringsydelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget efterløn til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget etableringsydelse til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget feriedagpenge til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget forældreorlovsydelse

 • Uberettiget modtaget iværksætterydelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget intensiv jobsøgningsindsats / AMS

 • Uberettiget modtaget aktiveringsydelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget iværksætterydelse til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget kursusgodtgørelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget orlovsydelse til uddannelse / AMS

 • Uberettiget modtaget orlovsydelse til børnepasning / AMS

 • Uberettiget modtaget orlovsydelse til uddannelse

 • Uberettiget modtaget overgangsydelse til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget praktikydelse til a-kasserne / AMS

 • Uberettiget modtaget orlovsydelse til sabbat / AMS

 • Uberettiget modtaget uddannelsesydelse til a-kasserne

 • Uberettiget modtaget uddannelsesgodtgørelse / AMS

 • Boligopvarmning lejelovens § 46b

 • Bygningsgebyr

 • Byggetilladelse incl. renter og/eller gebyr

 • Bygningsgebyr incl, rente og/eller gebyr

 • Byggetilladelse

 • Digelaug

 • Ejendomsskat før 1.1.2013 incl. renter og/eller gebyr

 • Ejendomsskat

 • Fortrinsberettiget krav vedr. udlejningsejendomme

 • Hegnsyn

 • Jordflytningsgebyr

 • Landindvindingslaug

 • Pumpelaug

 • Renholdelse af vejer incl. Renter og/eller gebyr

 • Renholdelse af veje

 • Renovation - Virksomhed incl. Renter og/eller gebyr

 • Renovation - Husholdning

 • Renovation - Husholdning incl. Renter og/eller gebyr

 • Renovation - Virksomhed

 • Rottebekæmpelse

 • Skorstensfejning og brandprævention

 • Tinglysningsafgift

 • Vand forbrug/tilslutn./vedl

 • Vandløbsbidrag

 • Vejbelysning privat fællesvej

 • Vejvedligeholdelse incl. Renter og/eller gebyr

 • Vejvedligeholdelse

 • Andre krav - forsyningsselskab

 • Bortskaffelse affald - husholdning

 • Bortskaffelse affald - virksomhed

 • Bøde - Forsvaret

 • El/gas/varme - forbrug/tilslutning

 • El/gas/varme - vedligeholdelse

 • Erstatning - Forsvaret

 • Konfiskation - Forsvaret

 • Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyningsselskab

 • Rottebekæmpelse, forskudsv. afh.

 • Rottebekæmpelse, årlig

 • Sagsomkostninger - Forsvaret

 • Skorstensfejning og brandpræv.

 • Spildevand aftag./tilslutn./vedl.

 • Statsafgifter

 • Vand forbrug/tilslutn./vedl

 • Gæld, med fortrinsret til kommunen incl. renter og/eller gebyr

 • Gæld til kommune - med fortrinsret

 • Fejludbetaling diverse

 • Fejludbetaling i forbindelse med lønindeholdelse

 • Fejludbetaling i forbindelse med modregning

 • Advokatomkostninger i forbindelse med uberettiget modtagne ydelse m.v. fra A-kasse

 • Gebyr og afgift til kommune

 • Gebyr for betalingsordning

 • Gebyr for ejendomsskat

 • Gebyr, Inddrivelse

 • Gebyr, Inddrivelse (s-løn)

 • Gebyr for lønindeholdelse

 • Gebyr for lønindeholdelse (s-løn)

 • Gebyr, Opkrævning (s-løn)

 • Gebyr, Opkrævning

 • Opkrævningsgebyr, rentebærende

 • Oprettelsesgebyr

 • Gebyr for rykker på betalingsordning

 • Gebyr for rykker

 • Gebyr for tilsigelse

 • Beboerindskudslån

 • Beboerindskudslån incl renter og/eller gebyr

 • Fordringer til kommunen med betalingsregulativ

 • Billån

 • Boligistandsættelse, garanti

 • Boligindskudslån

 • Boligydelse incl. Renter og/eller gebyr

 • Boligindskudslån incl. Renter og/eller gebyr

 • Boligydelse

 • Boligydelseslån incl. Renter og/eller gebyr

 • Boligydelseslån

 • Boligsikring

 • Boligsikring incl. Renter og/eller gebyr

 • Børne- og ungeydelse incl. Renter og/eller gebyr

 • Børne- og ungeydelse

 • Bådpladsleje

 • Daginstitution

 • Daginstitution incl. Renter og/eller gebyr

 • Flytteregning incl. Renter og/eller gebyr

 • Flytteregning

 • For meget tilskud privat børnepasning incl. Renter og/eller gebyr

 • For meget tilskud privat børnepasning

 • For meget udbetalt børnetilskud

 • For meget udbetalt børnetilskud incl. Renter og/eller gebyr

 • Forskudv. Udbt. Af sygedp. Incl. renter og/eller gebyr

 • Forskudsvis udbetaling af sygedagpenge

 • Gæld til kommune incl. Renter og/eller gebyr

 • Gæld til kommune - med udpantningsret

 • Gæld til kommune

 • Gæld til kommune - uden udpantningsret

 • Hjemmehjælp

 • Kautionslån

 • Kautionslån incl. Renter og/eller gebyr

 • Krav i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 97A

 • Kirkegårde, gravsted

 • Egenbetaling vedr. kommunal tandpleje

 • Lån, lov om aktiv socialpolitik

 • Musikskole

 • Musikskole incl. renter og/eller gebyr

 • Plejehjem incl. Renter og/eller gebyr

 • Plejehjem

 • Renovation vedr. virks.

 • Serviceloven, § 119 og øvrige restancer

 • Skolefritidsordning (SFO) incl. Renter og/eller gebyr

 • Skolefritidsordning (SFO)

 • Skrotningsafgift

 • Spilleautomatafgift til kommunen incl. Renter og/eller gebyr

 • Spilleautomatafgift til kommunen

 • Tilbagebetalingspligt, integrationsydelse

 • Uddannelseslån § 42

 • Udækket lån til betaling af ejendomskatter

 • Uretmæssigt underholdsbidrag

 • Uretmæssige sygedagpenge

 • Uretmæssige sygedagpenge incl. Renter og/eller gebyr

 • Vand, forbrug lejer

 • Vand, forbrug lejer incl. Renter og/eller gebyr

 • Kontanthjælp §§91-94 (brutto) incl. renter og/eller gebyr

 • Kontanthjælp §§ 91-94 (brutto)

 • Kontanthjælp, dom

 • Kontanthjælp §§91-94 (netto) incl. renter og/eller gebyr

 • Kontanthjælp, §§ 91-94 (netto)

 • Erhvervslicens (fra DR-licens)

 • Medielicens (til DR)

 • CD-Skilte

 • CRM3 Fordring

 • Ejer-Brugerskifte

 • Gerbyr alm. Nummerplade

 • Grænseplade tilladelse

 • Grøn ejerafgift

 • Grøn udligningsafgift

 • Historisk pladelicens

 • Månedsangivelse nummerplader

 • Månedsangivelse toldsyn

 • Nordisk grænseplade

 • Nummerplade lille knallert

 • Overførsel af ønskenummeplade

 • Prøvemærke

 • Print af registreringsattest

 • Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Skift fra gul til papegøje

 • 3.. Nummerplade

 • Toldsyn fradrag eksport

 • Udligningsafgift

 • Vejbenyttelsesafgift

 • Vægtafgift

 • Ønskeplade rettighed

 • Inkassoomkostninger

 • Omkostning, fortrinsberettiget

 • Afgift af bekæmpelsesmidler

 • Bo- og gaveafgift

 • Afgift af bærbare batterier

 • Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6

 • Afgift af chokolade

 • Afgift af cigaretter og pibetobak

 • Afgift af cigarer, cerutter mv

 • Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

 • Energiafgift og CO2-afgift af El

 • CO2-afgift

 • Energiafgift og CO2-afgift af natur- og bygas

 • CO2-afgift af olie, gas og kul

 • Afgift og CO2-afgift af varme ved forbrugsregistrering

 • Afgift og CO2-afgift af benzin

 • Afgift af emballager og bæreposer

 • Afgift af emballager (vægtafgift)

 • Energiafgift af olie og gas

 • Afgift af engangsservice

 • Fedtafgift

 • Forbrugsbegrænsende afgifter

 • Gebyr, ansøgning turneringspoker

 • Afgift af glødelamper mv.

 • Afgift af gevinstgivende spilleautomater

 • Afgift af kaffe og te mv.

 • Kasinoafgift

 • Afgift af klorerede opløsningsmidler

 • Afgift af konsum-is

 • Afgift af kuldioxid

 • Afgift af kul, varme og affaldsforbrænding

 • Afgift af kvælstofoxider

 • Afgift af kvælstof indeholdt i gødning

 • Afgift af ledningsført vand

 • Afgift af lotterigevinst

 • Ludomaniafgift

 • Afgift af lystfartøjsforsikring

 • Afgift af Methan

 • Miljøbidrag, udtjente biler

 • Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

 • Afgift af mineralvand

 • Afgift af Nikkel-cadmium, batterier

 • Punktafgift

 • Afgift af PVC folier

 • Afgift af PVC og Ftalater

 • Refusion af stenfiskefartøjer

 • Afgift af råstoffer

 • Skadesforsikring

 • Spil almennyttigt lotteri

 • Spil offentlige forlystelser

 • Spil Gevinstopsparing

 • Afgift af spiritus

 • Spil online kasino

 • Spil klasselotteriet

 • Afgift af spildevand

 • Spil Lotteri

 • Spil puljevæddemål, heste og hunde

 • Spil - lokale puljevæddemål (totalisatorspil)

 • Spil uden indsats

 • Afgift af spil på væddeløb

 • Spil væddemål

 • Stempelafgift

 • Afgift af stenkul

 • Afgift af svovl

 • Tinglysningsafgift

 • Tipning

 • Afgift af tobak

 • Afgift af vandvinding

 • Afgift af vin og frugtvin mv.

 • Andet

 • Bøde Finland – politiet

 • Bøde Grønland – politiet

 • Bøde Island – politiet

 • Bøde Norge – politiet

 • Bøde Norden – politiet

 • Bøde politiet

 • Bøde Sverige – politiet

 • Erstatning andre

 • Erstatning

 • Erstatning Rigspolitichefen

 • Konfiskation

 • Militæret

 • Offerbidrag

 • Sagsomkostninger - politiet

 • Skattebøde

 • Skatteefterbetaling

 • Told-/afgift

 • Tvangsbøde

 • Vanrøgt dyr m.v.

 • Aconto Arbejdsmarkedsbidrag

 • Arbejdsmarkedsbidrag, Gebyr

 • Arbejdsmarkedsbidrag

 • Arbejdsmarkedsbidrag, Renter

 • B-skat

 • B-skat, Rente

 • Forbrugsrenteafgift

 • Restskat, Rente

 • Restskat

 • Særlig indkomstskat

 • Sømandsskat

 • Tillægsskat

 • Afgift af øl

 • Afgift af affald

 • Afgift af visse olieprodukter

 • Afgift af alkoholsodavand

 • Afgift af ansvarsforsikring for motorkøretøj

 • Afgift af antibiotika og vækstfremmere

 • Rente, Civilretlig fordring

 • Rente, En Skattekonto

 • Rente, Fortrinsberettiget fordring

 • Rente, Inddrivelse

 • Rente, licens

 • Rente vedr. lån til betaling af ejendomsskat

 • Opkrævningsrenter, tidligere/indeværende år (s-løn)

 • Opkrævningsrenter, tidligere/indeværende år

 • Rente, Opkrævning (s-løn)

 • Rente, Opkrævning

 • Opkrævningsrenter, tidligere år (s-løn)

 • Opkrævningsrenter, tidligere år

 • Rente, Opkrævning

 • Opkrævningsrenter rentebærende

 • Retsafgift ejendomsskat

 • Retsafgift

 • Gæld til region - med udpantnings- og lønindeholdelsesret

 • Gæld til region - uden udpantnings- og lønindeholdelsesret

 • Forsikrede arbejdsgiver

 • Eftergivet gæld- tidligere statsgaranterede studielån

 • Eftergivet gæld - Su-lån

 • Opsagt tidligere statsgaranterede studielån

 • Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav (AF)

 • Misligholdt FM-krav - Bopælskrav (BO)

 • Misligholdt FM-krav - Indkomstkontrolkrav (IK)

 • Misligholdt FM-krav - Udlandsstipendier (UD)

 • Misligholdt FM-krav - Ændringskrav (ÆK)

 • Misligholdt FM-krav

 • Mislighold FM-krav - EU

 • Misligholdt FM-krav

 • Misligholdt SU lån 1, incl. Renter

 • Misligholdt SU lån 3, incl. Renter

 • Misligholdt SU lån 4, incl. Renter

 • Misligholdt SU lån 5, incl. Renter

 • Misligholdt SU lån 6, incl. Renter

 • Misligholdt SU lån 1

 • Misligholdt SU lån 3

 • Misligholdt SU lån 4

 • Misligholdt SU lån 5

 • Misligholdt SU lån 6

 • Misligholdt SVU-krav

 • SVU-krav

 • Transport i udbetalingstype X

 • Udlæg

 • Udenlandsk underholdsbidrag

 • Underholdsbidrag, ej forskudsvis

 • Underholdsbidrag, forskudsvist udlagt

 • Underholdsbidrag, kommunen indtrådt i retten

 • Konverterede underholdsbidrag

 • Underholdsbidrag, procenttillæg (forældreindkomst)

 • Underholdsbidrag, ægtefælle

 • Moms

 • Rente af virksomhedsskat fra RIS

 • Told

 • Arbejdsmarkedsbidrag fra virksomheder

 • Arbejdsgiverbidrag

 • A-skat

 • Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

 • Forskudsvis moms

 • Fondsskat acontoskat ordinær

 • Fondsskat/Slutskat

 • Forskudsvis udbetalt moms-opkr

 • Importafgift

 • Kulbrinteskat acontoskat ordinær

 • Lønsumsafgift

 • Moms

 • Rente af virksomhedsskat fra RIS

 • Renteskat

 • Royaltyskat

 • Selskabsskat, aconto

 • Selskabsskat

 • Slutskat/Selskabsskat

 • Skattekreditordning

 • Kulbrinteskat/Slutskat

 • Told

 • Udbytteskat

 • Udbytteskat modr. Selskabsskat

 • Arbejdsmarkedsbidrag fra virksomheder

 • Arbejdsgiverbidrag

 • A-skat

Kilde: Skat