Mærsks radioaktive affald

Mærsk var halvandet år om at få styr på radioaktivt affald 

De folk, som skulle rydde op i Mærsks radioaktive affald, blev fyret. Derfor trak oprydningen ud. 

Sundhedsstyrelsen har grundigt dokumenteret, hvordan over halvdelen af tønderne på industrigrunden i Esbjerg er gennemtærede eller rustne. (Foto: Sundhedsstyrelsen)

Det har taget Danmarks største oliefirma, Mærsk Oil, mere end halvandet år at rydde op efter at myndighederne inspicerede en industrigrund nær havnen i Esbjerg, hvor olieselskabet lemfældigt opbevarede 450 ton lavradioaktivt affald.

Oprydningen er trukket ud, fordi Mærsk Oil flere gange har overskredet de tidsfrister, som Sundhedsstyrelsen er kommet med. Det skete blandt andet i februar 2017, hvor Mærsk brugte en fyringsrunde som argument for en forsinkelse i oprydningen.

Det afslører en intern korrespondance mellem Mærsk Oil og Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse, som DR Nyheder har fået indsigt i.

- Vi har i mandags gennemgået en betydelig organisationsændring, hvorved vi har måttet sige farvel til 145 kolleger, blandt dem operationelle folk i relation til NORM (radioaktivt affald, red), skriver en seniorjurist fra Mærsk 2. februar 2017 til myndigheden og fortsætter:

”Ref. behagelig telefonsamtale med Peter d.d. vil jeg bede om venlig overbærenhed for opfyldelse (…) vedr. gældende påbud.”

Med ønsket om overbærenhed får Mærsk Oil udsat virksomhedens deadline fra 1. februar 2017 til medio marts 2017. Og overskridelsen af tidsfristen er blot én i en længere række, viser en gennemgang af sagens akter.

Otte påbud

Forløbet blev indledt med, at Sundhedsstyrelsen i slutningen af marts 2016 var på besøg i Esbjerg for at føre tilsyn med opbevaringen af det lavradioaktive NORM-affald.

5. juli 2016 udstak sundhedsmyndigheden otte påbud til Mærsk, fordi Mærsk ikke opbevarede det radioaktive affald sikkert.

Flere af påbuddene skulle Mærsk efterleve 1. september 2016. Men senere i september kritiserer Sundhedsstyrelsen Mærsk for at have overtrådt mindst fire deadlines, og Mærsk får en fornyet frist, 1. november 2016, til at imødekomme kravene.

Fristen blev udsat sat til 1. november 2016 for flere af påbuddene, men Mærsk Oil overholder heller ikke denne frist. Det ender med, at Mærsk får lov til at vente med at efterleve en række af påbuddene indtil 17. marts 2017.

Overskrider flere deadlines

Men den 20. marts 2017 noterer myndigheden i et notat, at myndigheden "ikke har hørt noget" fra Mærsk, og at Mærsk Oil i telefonen bekræfter, at de ikke har fremsendt de krævede dokumenter. Mærsk får en ny frist til 24 marts.

Den 31. marts noterer myndigheden igen, at Mærsk OIl har overskredet sine deadlines.

- Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) gør herved Mærsk Olie og Gas A/S opmærksom på, at deadline for opfølgning på dele af påbud 3, 4, 5, 6 og 7 af 5. juli 2016 med senere fristforlængelser er overskredet, skriver en embedsmand i et brev, der sendes til Mærsks hovedkontor.

I brevet oplistes, hvor meget Mærsk Oil stadig mangler at efterleve, og brevet afsluttes med en opfordring til Mærsk om at handle snarest.

- SIS (Sundsstyrelsens stråleenhed, red.) gør Mærsk Olie og Gas A/S opmærksom på, at en manglende opfyldelse Sundhedsstyrelsens krav kan straffes med bøde, jf. til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på NORM-området, fremgår det af brevet.

Overholder loven

Den 8. maj 2017 bekræfter myndigheden, at den har modtaget store mængder af den afgørende dokumentation, som myndigheden har efterlyst. Dog er der stadig enkelte redegørelser, der ifølge myndigheden stadig mangler, og skal indsendes senest 18. maj samme år.

På et møde mellem Sundhedsstyrelsen og Mærsk afholdt 14. september 2017 kommer det dog frem, at Mærsk stadig har problemer med at vise, at oprydningen i containerne er afsluttet.

"Idet der ved tilsynet d. 31. marts 2016 blev observeret fugtige gulve, tromler med stillestående vande og /eller kondensvand under loftet i 10 ud af 50 containere, er Mærsk jf. SIS’ påbud nr. 3 af 5. juli 2016 blevet bedt om at udbedre de fysiske forhold," skriver sundhedsmyndigheden og gør Mærsk opmærksom på, at der halvandet år efter stadig ikke er kommet tilstrækkelig dokumentation fra Mærsk om containernes stand:

"SIS (strålebeskyttelsesenheden under Sundhedsstyrelsen, red.) afventer tilbagemelding omkring containernes fysiske stand og evt. udbedringer af utætheder," skriver styrelsen i mødereferatet fra 14. september 2017.

Opbevaring bliver løbende forbedret

De otte påbud er i vid udstrækning efterlevet i dag. Myndigheden har dog i samarbejde med Mærsk Oil vedtaget, at der skal gennemføres en større analyse af Mærsks radioaktive affald, som først skal ligge færdig i 2019.

Mærsk Oil ønsker ikke at stille op til interview om, hvad virksomheden gør for at håndtere det radioaktive affald forsvarligt. Virksomheden har i stedet sendt et skriftligt svar.

"Mærsk Oil håndterer norm-affald i overensstemmelse med lovgivningen. Området overvåges tæt af myndighederne, og vi følger deres anvisninger. Vi er regelmæssigt i dialog med myndighederne omkring norm, og vi har implementeret en række tiltag for at forbedre håndteringen af vores norm-lager", står der i svaret fra Mærsk Oil.

Sundhedsstyrelsen skriver til DR Nyheder, at Mærsk har reageret på alle påbud, og at der i dag er ryddet "100 procent op.", dog med en enkelt tilføjelse:

- Der foregår stadig en løbende optimering af opbevaringen, herunder en større total ompakning af tønderne og denne del af optimeringsprocessen er ikke endeligt gennemført, skriver Sundhedsstyrelsen.

Fakta: Radioaktivt affald

  • Det radioaktive materiale fra undergrunden er typisk lavradioaktivt materiale og går på engelsk under forkortelsen norm, der står for Naturally Occurring Radioactive Material; på dansk naturligt forekommende radioaktive materialer.

  • Norm-affald fra olie- og gasindustrien kan under håndtering og opbevaring potentielt spredes i det omgivende miljø, og derfor betragter myndighederne det som en åben radioaktiv kilde.

  • Det betyder bl.a., at affaldet med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne skal håndteres som radioaktivt affald.

  • Det vil sige, at det skal sikres mod tyveri, brand og vandskade samt være forsynet med advarselsskilte og oplysninger om bl.a. indholdet og aktivitetskoncentrationer.

  • Kilde: DR Nyheder og Strålebeskyttelse/Sundhedsstyrelsen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk