Mistænker svindel med coronalån: 19 personer politianmeldt

Skattestyrelsen mener, at der er sket forsøg på millionsvindel med momslån under coronakrisen.

De 19 politianmeldte personer står som ejere af i alt 22 virksomheder og har forsøgt at få udbetalt i alt 5,4 millioner kroner. Ingen af lånene blev udbetalt. (Foto: © Illustration: DR Nyheder)

Ikke alle havde rent mel i posen, da flere end 20.000 små- og mellemstore danske virksomheder søgte om et rentefrit momslån i begyndelsen af coronakrisen.

Det mener Skattestyrelsen, som netop har politianmeldt 19 personer for svig eller forsøg på svig med ordningen, der har til hensigt at give virksomhederne hjælp med at polstre sig økonomisk under krisen.

De 19 politianmeldte personer står som ejere af i alt 22 virksomheder og har forsøgt at få udbetalt i alt 5,4 millioner kroner. Ingen af lånene blev udbetalt.

- Vi ser alvorligt på det, fordi man forsøger at berige sig på fællesskabets bekostning. Særligt i denne sammenhæng har Folketinget valgt at stramme reglerne, og man ser med stor alvor på, hvis man forsøger at snyde med dem, siger Kim Tolstrup, der er underdirektør i styrelsen.

Virksomhederne er blevet politianmeldt, fordi de enten har ansøgt om lån flere gange, ikke har været momsregistrerede, eller at de ikke er berettiget til et rentefrit lån, da virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig.

- Vi anmelder de 19 personer, fordi vi har en mistanke om, at de har givet os forkert information. Det vil sige, at det er en anmeldelse for urigtige oplysninger for at få et momslån på et forkert grundlag, siger Kim Tolstrup fra Skattestyrelsen.

Under en promille er politianmeldt

Der er i alt givet momslån til 23.600 små- og mellemstore virksomheder under coronakrisen.

Derfor viser de tørre tal, at under 0,1 procent af ansøgerne ifølge Skattestyrelsen uberettiget har forsøgt at få penge udbetalt.

- Når man taler om momslånene, så er det meget svært at svindle, fordi man har nogle objektive krav, som skal være opfyldt, inden man kan få dem. Jeg kan ikke udelukke, at der kan komme flere sager til, men vi har fået en ordning, der er velfungerende, siger Kim Tolstrup, underdirektør i Skattestyrelsen.

Er nettet så fintmasket, at I kan garantere, at der ikke er blevet udbetalt penge til personer, der ikke er berettiget til at få dem?

- Man skal aldrig sige aldrig, men der er lavet et godt stykke arbejde omkring systemet. Men vi kan sige med meget stor sikkerhed, at vi på nuværende tidspunkt ikke har bevilliget momslån til virksomheder, der ikke opfylder kriterierne i loven, siger underdirektøren.

Det siger loven

  • § 9. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagt‐ somt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller for‐ tier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af be‐ løb efter §§ 1-4 og 8.

  • Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter §§ 1-4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

  • Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter §§ 1-4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

  • Kilde: Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid­19