Politi dumper stort knallertkørekort til 16-årige: 'Vil medføre markant stigning i dræbte'

Regeringen og Dansk Folkeparti vil give 16-årige lov til at køre 45-knallert.

- Unge betragter lovlig knallertkørsel som langsom og kedelig, skriver Rigspolitiet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Står det til regeringen og Dansk Folkeparti, så skal 16-årige i fremtiden kunne svinge sig op på en stor knallert og drøne ud af landevejen med 45 kilometer i timen.

Men politiet og en række organisationer frygter konsekvenser for

trafiksikkerheden
, hvis 16-årige får lov til at dreje gashåndtaget på de hurtigere
køretøjer
.

- Efter Rigspolitiets vurdering må det antages, at en gennemførelse af forslaget om nedsættelse af

aldersgrænsen
for erhvervelse af kørekort til stor knallert vil have en negativ indvirkning på færdselssikkerheden, skriver Erik Terp Jensen, centerchef ved Nationalt Færdselscenter i
Rigspolitiet
, i et høringssvar til forslaget.

'Flere vil dø eller komme til skade'

I dag må unge under 18 år kun skyde en fart på maks 30 kilometer i timen, når de kører knallert.

Lovforslaget er baseret på et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, og det vil betyde, at

aldersgrænsen
for at tage kørekort til stor knallert sænkes fra 18 til 16 år, så unge i fremtiden må køre 45 kilometer i timen.

I sit høringssvar til lovforslaget peger

Rigspolitiet
blandt andet på en række analyser af knallertulykker, som
DTU
lavede sidste år.

Ifølge politiet peger undersøgelserne på, at det vil koste både liv og førlighed blandt de unge, hvis forslaget om at give 16-årige det store knallertkørekort gennemføres.

- Det vil medføre en markant stigning i antallet af alvorligt

tilskadekomne
og dræbte både i byområde og landområde, hvis flere vælger at køre på stor knallert, skriver politiet.

'Unge gider ikke 45-knallert'

Ifølge regeringen og Dansk Folkeparti handler forslaget om skabe bedre mobilitet for unge mennesker, der bor i de tyndt befolkede områder af Danmark.

Men

Rigspolitiet
skriver, at
DTU
's undersøgelser peger på, at antallet af unge, der vil tage kørekort til stor knallert som 16-årig, vil være
begrænset
.

-

Rigspolitiet
finder det ikke særlig sandsynligt, at en 15-årig, der netop har erhvervet ret til at føre lille knallert, vil eller kan bruge tid og penge på at erhverve førerret til en stor knallert året efter, skriver politiet.

Ifølge regeringen og Dansk Folkeparti skal udbredelsen af 45-knallerter blandt unge også sikre, at unge ikke ulovligt ombygger og tuner deres knallerter for at køre hurtigere end det tilladte.

Det vil have en positiv

effekt
på færdselssikkerheden, lyder det. Men også her
afviser
politiet, at det store kørekort vil få betydning.

-

Rigspolitiet
er enig i udsagnet om, at færre små tunede knallerter vil
gavne
færdselssikkerheden, men deler ikke opfattelsen af, at en nedsættelse af
aldersgrænsen
kan
reducere
udbredelsen af tunede små knallerter.

Igen henviser politiet til

DTU
's undersøgelse, som har spurgt unge knallertkørere i alderen 15-17 år, hvad der kan få dem til sænke farten.

- De interviewede unge betragter lovlig knallertkørsel som langsom og kedelig. Det fremgår endvidere, at de interviewede unge umiddelbart ikke mener, at deres hverdag vil blive nemmere som følge af ændringerne, idet mange af dem allerede kører hurtigere end en stor knallert, skriver

Rigspolitiet
.

Ministerium: 'Ingen væsentlige negative konsekvenser'

I 2013 satte Færdselssikkerhedskommissionen et mål om langt færre trafikdræbte, men ifølge

Rigspolitiet
er vi endnu langt fra målet.

- Henset til, at vi er relativt langt fra Færdselssikkerhedskommissionens mål om

maksimalt
120 dræbte og 2000
tilskadekomne
i trafikken i 2020, bør der efter Rigspolitiets vurdering ikke gennemføres færdselslovsændringer, der ikke bidrager til at højne færdselssikkerheden, skriver politiet.

Hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet frygter man dog ikke, at forslaget vil betyde flere døde eller

tilskadekomne
. Ministeriet skriver som svar på politiets kritik, at "det ikke på baggrund af undersøgelsen entydigt kan konkluderes, at en aldersnedsættelse vil skade færdselssikkerheden".

I stedet mener ministeriet, at forslaget vil kunne fjerne flere ulovlige knallerter fra vejene.

- Det er derfor samlet set regeringens opfattelse, at nedsættelse af

aldersgrænsen
for stor knallert kan ske uden væsentlige negative konsekvenser for færdselssikkerheden, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

'Kommer lovlydige unge til gavn'

Selvom muligheden for at tage stort knallertkørekort ifølge Rigspolitiets vurdering ikke vil have stor

effekt
på den del af unge, der ulovligt skruer på deres knallert, så mener Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at forslaget alligevel vil have en
effekt
.

Det vil nemlig være en håndsrækning til lovlydige unge, hvis de får mulighed for køre 45 kilometer i timen uden at frygte bøder, konfiskation af knallerten eller frakendelse af deres kørekort til lille knallert.

- Regeringen mener derfor fortsat, at muligheden for lovligt at kunne køre 45 km i timen på en stor knallert må forventes at kunne have indflydelse på særligt de unge, der ikke har et udpræget ønske om at bryde reglerne, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det mener andre om forslaget

 • "Rådet for Sikker Trafik kan ikke støtte forslaget, da vi ikke mener, det vil gavne trafiksikkerheden, men tværtimod modarbejder målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en reduktion i antallet af dræbte og kvæstede i trafikken".

 • "Cyklistforbundet mener, at det er problematisk at iværksætte en lovændring, når det specifikt nævnes ifm. lovforslagets fremsættelse, at ulykkesanalyser udført af DTU viser, at risikoen i hvert fald 'i nogen grad' er betinget af førerens alder, herunder, 'at unge førere af motorkøretøj har vanskeligere ved at agere hensigtsmæssigt i samspillet med de øvrige trafikanter, end ældre.'"

 • "FDM mener Ikke, at lovforslaget og det vedlagte høringsmateriale afspejler de konklusioner, som DTU-rapporten indeholder. FDM mener med afsæt i DTU-rapporten, at hvis man fra regeringens side ikke mener, at rapportens konklusion er tilstrækkeligt entydig, burde man som minimum have iværksat yderligere undersøgelser forud for fremsættelsen af lovforslaget.

 • DTU "En sænkelse af aldersgrænsen for stor knallert til 16 år vil formentlig medføre en stigning på ca. 2 dræbte og 12 alvorligt tilskadekomne pr. år, svarende til en øget omkostning på ca. 120 mio. kr. pr. år. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at omkostningerne kunne blive endnu større, idet der i de konkrete omkostningsberegninger kun delvist blev taget højde for mørketallet for ulykker med knallert"

 • "Havarikommissionen anerkender, at der er problemer med unges mobilitet i yderområder, men anbefaler andre løsninger end at sænke aldersgrænsen til stor knallert. De unge ser ikke ud til at være interesserede i muligheden for at køre på stor knallert ud fra DTU's undersøgelse. Heller ikke forældrene ser noget attraktivt i denne nye mulighed for de unge".

 • Ungdomsskoleforeningen "Vi vil gerne udtrykke vores bekymring ved den foreslåede nedsættelse at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert til 16 år af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Det er en ung alder at skulle færdes og overskue trafikken ude blandt biler og lastbiler."

 • Landsforeningen af ungdomsskoleledere "Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er foreningen bekymret for en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert. Efter foreningens opfattelse er høj fart, unges overmod og manglende trafikoverblik en farlig cocktail, der let kan føre til alvorlige ulykker."

 • "Forbrugerrådet Tænk kan ikke støtte forslaget om at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til stor knallert fra 18 til 16 år, da det med stor sandsynlighed vil øge antallet af ulykker."

 • Dansk Kørelærer-Union "Uagtet at en nedsættelse af alderen antageligt vil udgøre en færdselssikkerhedsmæssig udfordring og risiko, er det Dansk Kørelærer-Unions opfattelse, at alderen for erhvervelse af kørekort til disse kategorier bør nedsættes, således at alderen bringes i større overensstemmelse med resten af EU og samtidig øger fremkommeligheden for de unge. I forbindelse med en sådan nedsættelse bør det samtidig vurderes, om køreundervisningen skal indeholde yderlig læring i holdning og adfærd. "

 • "Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) hilser forslaget velkomment ud fra den betragtning, at det hylder princippet om den trinvise tilgange til erhvervelse af kørekort. Netop den trinvise tilgang sætter et positivt valg, nemlig muligheden for et "større" kørekort, foran konsekvenserne i forhold til ønsket om at foretage konstruktive ændringer på lille knallert."

 • Danske Motorcyklister "Forslag til lov om ændring af Færdselsloven vedrørende nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert ser vi positivt på og støtter dermed forslaget."

 • Kørelærerforeningen "Vi støtter en nedsættelse af aldersgrænsen til 16 år. Vi mener ikke at der vil være mange, som vil benytte sig af ordningen, da det bliver for dyrt samt begrænset, hvor man vil kunne erhverve kørekort til stor knallert."

 • "Motorcykel importør Foreningen støtter fuldt ud lovforslaget, som vil fremme mobiliteten i hele Danmark, samt fremme incitamentet til at undlade ulovligt at tune knallerter. Ligeledes vil den nye lov formindske forskellen mellem reglerne i Danmark og de øvrige EU-lande om den trinvise indgang til alle kørekortkategorierne."

 • Kilde: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert)