De 43 velfærdsforslag

Velfærdskommissionen har fremlagt 43 forslag og udspil om velfærd i fremtidens Danmark.

Velfærdskommissionens 43 forslag er delt op i fem emnekredse

Et samfund, der er robust over for stigende levetid:

1: Der skal indføres tidligere skolestart, og 10. klasse skal primært målrettes elever med svage forudsætninger for at klare en ungdomsuddannelse.

2: Unge skal have en bonus for at starte hurtigt på en uddannelse.

3: Fjumreåret skal omlægges til lån, hvis de unge påbegynder en uddannelse mere end 3 år efter, at de har afsluttet den studieforberedende uddannelse.

4: Studerende, der gennemfører studiet på normeret tid eller hurtigere, skal have en bonus.

5: Folkepensionsalderen skal løftes med én måned om året, første gang i 2013.

6: Efterlønsordningen skal udfases ved at løfte efterlønsalderen med 4 måneder om året fra 2009.

Et mere virksomt samfund med bedre muligheder for og tilskyndelse til at deltage på arbejdsmarkedet:

7: Der skal være uddannelsespligt, tidlig aktivering og ny ungeydelse for ledige under 30 år.

8: Dagpengeperioden skal forkortes fra fire år til to et halvt år. Retten til dagpenge skal generelt være betinget af ét års beskæftigelse eller opnåelse af en kompetencegivende uddannelse.

9: Ledige uden dagpengeret skal have en basisydelse på 60 pct. af de maksimale dagpenge.

10: Basisydelsen til ledige skal være fri for modregning fra ægtefællens indkomst.

11: Forlænget dagpengeret for 55-59-årige og aktiveringsfritagelse af 58-59-årige skal ophæves.

12: Dagpengemodtagere, hvis jobmuligheder er udtømte, skal have adgang til en omskoling til brancher med mangel på arbejdskraft, og hvor den ledige kan forventes at varetage et job.

13: Reglerne for fleksjobordningen skal i højere grad afspejle reglerne på det ordinære arbejdsmarked og i dagpengesystemet.

14: Kontanthjælpsmodtagere skal fremover have såvel ret som pligt til en vedvarende aktiveringsindsats baseret på tilbud af uddannelsesmæssig, sundhedsmæssig og social karakter.

15: Mennesker, der i lang tid har modtaget overførselsindkomst, skal have en beskæftigelsesbonus.

16: Indvandrere, der forlader introduktionsydelse eller starthjælp og finder job, skal have en bonus.

17: Skatten på arbejde skal lempes, og der skal kun være to trin: Langt den største del af de beskæftigede skal fremover betale 40 pct. af den sidst tjente krone i skat, mens de 20 pct. højest lønnede skal betale knap 60 pct. Ejendomsværdiskatten skal gradvist - frem mod 2030 - øges til at udgøre 1,5 pct. af ejendomsværdien.

18: Regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter skal indgå en ny firepartsaftale, der skal sikre et mere rummeligt arbejdsmarked.

19: Der skal skabes særlige oplæringsstillinger for personer med svage danskkundskaber, hvor lønnen skal svare til den ansattes kvalifikationer.

20: Hvis ikke beskæftigelsen blandt indvandrere stiger markant, skal virksomhederne fremover forpligtes til at tage ansvar for integrationen, f.eks. ved en økonomisk udligningsordning.

Et mere fremsynet samfund, hvor det er attraktivt at uddanne sig, arbejde, investere og drive virksomhed:

21: Arbejdsgivernes Elevrefusion skal bruges mere offensivt for at skaffe praktikpladser.

22: 3-5-årige med svage danskkundskaber skal have sprogstimulering, skolestarten skal fremrykkes, læseundervisningen skal styrkes, og der skal indføres obligatorisk heldagsskole for 6-9-årige.

23: Selskabsskatten skal sænkes fra 28 til 25 pct. Alle former for afkast af privatpersoners og virksomheders opsparing og investeringer, bortset fra pensionsopsparing, skal beskattes med 33 pct.

24: Der skal indføres brugerbetaling på kandidatuddannelsen, som kan lånes af staten, og kandidatstuderende skal låne deres SU. Færdiguddannede, der bliver i Danmark og arbejder, får eftergivet begge lån, mens de, der flytter til udlandet, skal betale lånene tilbage.

25: Der skal indføres et pointsystem for udlændinge, der søger til Danmark. Indvandrere, der opnår tilstrækkeligt med points, kan bosætte sig og arbejde i Danmark sammen med deres familie.

26: Kvalificerede indvandrere - eller deres arbejdsgivere - skal stille en bankgaranti inden indvandringen. Antal opnåede points i pointsystemet afgør, hvor stor bankgarantien skal være.

27: For familiesammenførte skal størrelsen af bankgarantien afhænge af, hvor mange points den familiesammenførte opnår i det nye pointsystem. Jo færre points, jo større bankgaranti.

28: Der skal indføres en integrationseksamen for nye indvandrere. En bestået integrationseksamen giver adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse og kontanthjælp.

Et mere solidarisk samfund, hvor offentlige ydelser i højere grad prioriteres til borgere med dårligt helbred og ringe økonomisk formåen:

29: Pensionsopsparing skal gøres obligatorisk, så alle sparer op til pension.

30: En vis minimumandel af de private pensionsordninger skal være livsvarige.

31. Folkepensionens grundbeløb, folkepensionens indkomstafhængige del og den supplerende pensionsydelse skal øges fra 2010.

32: En række særydelser for ældre skal udfases.

33: Alle direkte såvel som indirekte tilskud til boliger skal synliggøres og udfases over en årrække.

34: Boligsikringen skal først og fremmest målrettes mod børnefamilier, men også mod pensionister og førtidspensionister med lavere indkomster.

35: Børnechecken skal sænkes og gøres ens for børn i alle aldersgrupper. SFO skal være gratis.

36: Udbetalinger fra lovpligtige private erstatninger skal gå forud for offentlig indkomsterstatning, og derfor modregnes fuldt ud i de offentlige ydelser.

37: Man skal ikke kunne tage erstatning for tabt erhvervsevne eller fradragsberettiget pensionsopsparing ud som engangsbeløb og derefter få overførelsesindkomst fra det offentlige.

Et samfund, der kan håndtere stigende efterspørgsel efter offentlig velfærdsservice med stramme budgetter:

38: De enkelte delsektorer for velfærdsservice bør regelmæssigt have et struktureftersyn.

39: Myndigheder skal udvikle kvantitative mål for at synliggøre aktiviteter, resultater og forbrug af ressourcer hos alle leverandører af offentligt finansieret velfærdsservice.

40: Der skal stilles klare resultatkrav til lederne i alle offentlige institutioner, der leverer velfærdsservice. Resultatkravene skal understøttes af aflønnings- og ansættelsesforhold.

41: Tilskuds- og udligningssystemet skal i højere grad fremme kommunernes effektivitet, f.eks. ved at det årlige statstilskud gradvist reduceres.

42: Der skal indføres øget, men begrænset brugerbetaling på sundhedsområdet.

43: Der skal indføres beskeden brugerbetaling på hjemmehjælp til praktiske opgaver. Hjælp til personlig pleje skal ikke være underlagt brugerbetaling.