FAKTA Koch-udvalgets 39 anbefalinger

Carsten Koch-udvalget har fremlagt sine 39 anbefalinger til forårets beskæftigelsesreform.

Carsten Koch-udvalget blev nedsat for godt et år siden for at finkæmme den danske beskæftigelsesindsats. Læs anbefalingerne her. (Foto: Søren Bidstrup © Scanpix)

Det er ikke så få anbefalinger til den danske beskæftigelsesindsats, som ekspertgruppen med Carsten Koch som formand har fremlagt i dag.

Forslagene følger her, men enkelte er dog omformuleret eller skrevet sammen af flere, hvorfor antallet ikke helt svarer til de 39 i rapporten.

Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte

1. Tilbud om hjælp til afskedigede allerede i opsigelsesfasen og større fleksibilitet i varslingsindsatsen til gavn for alle ledige.

2. Jobsøgningsforløb med intensiverede samtaler det første halve år og relevante og differentierede samtaler og jobsøgningsaktiviteter.

3. Fremrykning af aktiveringsindsatsen til 6 måneder med virksomhedsrettede tilbud for ledige over 30 år (efter 3 måneder for unge under 30 år).

4. Afskaffelse af gentagen ret-og-pligt aktivering.

5. Styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko (baseret på profiling).

6. Mulighed for at ledige med lav risiko for langtidsledighed kan vælge at gennemføre de første seks måneders samtaleforløb i a-kassen.

7. Selvbooking af samtaler og jobsøgningsstøtteaktiviteter i den første ledighedsfase.

8. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre.

9. Harmonisering af reglerne for offentlige og privat løntilskud.

10. Øget fleksibilitet i brugen af virksomhedspraktik.

11. Målretning og forenkling af jobrotationsordningen.

12. Krav om løbende dokumentation af intensiv, bred og realistisk søgning i joblog.

13. Styrket mulighed for sanktionering af manglende rådighed.

Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

14. Opkvalificering skal målrettes motiverede ledige med behov for opkvalificering.

15. Ret til korte, jobrettede kurser til langtidsledige med jobgaranti.

16. Styrket og målrettet voksenlærlingeordning.

17. Ret til realkompetenceafklaring.

18. Mulighed for brobygningsforløb.

19. Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser).

20. Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed efter aftale med jobcentret.

21. Ret til uddannelsesløft for ledige med størst behov (erhvervsuddannelse for ufaglærte ledige over 30 år).

22. Skærpet pligt for jobcentrene til at rådgive unge om mulighederne for uddannelse.

Styrket fokus på virksomhedernes behov

23. Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet.

24. Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet.

25. Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation).

26. Styrket samarbejde på tværs af kommuner.

27. Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov.

28. Årlige oversigter over igangværende og kommende infrastrukturprojekter og andre større anlægsarbejder.

Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav

29. Afskaffelse af proceskrav til indkaldelse til samtaler samt afskaffelse af pligt til gentagen aktivering.

30. Omlægning af den kommunale refusion i tråd med Arbejdsmarkedskommissionens forslag, hvor refusionen er ens på tværs af ydelser og uanset indsats og aftagende over tid.

31. Afskaffelse af det kommunale beskæftigelsestilskud for at forenkle investeringskalkulen for kommunerne og fremme det tværkommunale samarbejde.

Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

32. De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og 4 regionale beskæftigelsesråd sammenlægges og organiseres i et antal nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der i højere grad afspejler de naturlige arbejdskraftoplande (8-12 stk.).

33. De nye råd skal blandt andet understøtte samarbejdet kommunerne imellem, mellem kommuner og a-kasser, samt mellem jobcentrene, VEU-centrene og de regionale Vækstfora.

34. Rådene skal udmønte regional pulje til særlig jobrettet opkvalificering, herunder tilpasset efterspørgslen som følge af infrastrukturprojekter.

Facebook
Twitter