Fiskeriminister udvider undersøgelse af udskældt styrelse

En fisker kan på forkert grundlag have fået sildekvoter for en million kroner.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) kalder sagen alvorlig. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har netop orienteret Folketinget om endnu en kritisabel sag på fiskeriområdet.

- Jeg har fortalt dem, at jeg simpelthen er forarget over den manglende moral, der tilsyneladende har været i forvaltningen på visse områder. At vi nu har opdaget en ny stærkt kritisabel sag, hvor der tilsyneladende ikke er sket en forvaltning i overensstemmelse med de regler, som gælder på området. Derfor har jeg nu udvidet undersøgelsen, der er sat i gang, så vi kommer til bunds i den her konkrete sag, siger hun.

- Og det vi så skal have afdækket er, hvordan det kunne komme så vidt, at der har været mulighed for at sidde og administrere for eget forgodtbefindende og altså ikke i overensstemmelse med reglerne.

Generationsskiftesild

Der er ifølge ministeren tale om en sag om generationsskiftesild, der fandt sted i 2016, hvor den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelse har optrådt kritisabelt i sin administration.

Generationsskiftesild er kort fortalt en ordning, der sikrer, at nye fiskere får tildelt sildekvoter og dermed kan få adgang til sildefiskeri - altså et generationsskifte.

- Det er en konkret sag, hvor det ser ud til, at en fisker uberettiget har fået nogle generationsskiftesild, hvor der tilsyneladende ikke er orden i dokumentation og ikke har været fyldestgørende sagsbehandling i forhold til den dispensation, siger Eva Kjer Hansen.

- Vi taler om kvoter, som svarer til måske en værdi af omkring en million kroner om året.

Ministeren ønsker dog ikke at gå i detaljer med indholdet i sagen, men forklarer, at sagen ligger både tidsmæssigt og indholdsmæssigt tæt op af de tidligere sager om kritisabel administration. Hun ønsker heller ikke at kommentere på, hvilke konsekvenser sagen kan få.

- Det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er noget ansættelsesretsligt, der kan følges op på – eller for den sags skyld strafferetsligt. Men den her sag ligner de øvrige sager, vi har set tidligere, siger Eva Kjer Hansen.

- Den nye sag vedrører et område, som hidtil ikke er blevet undersøgt og derfor ikke er indgået i Rigsrevisionens arbejde eller i Kammeradvokatens undersøgelse, og nu skal vi så bare have undersøgt det her område nærmere, siger hun.

Udvider undersøgelse

Fiskeriområdet har været genstand for stor debat gennem de seneste par år og er af flere omgange blevet kritiseret.

Det skete senest i efteråret 2018, hvor Kammeradvokatens eftersyn af Landbrugs- og Fødevarestyrelsens sagsbehandling i en række specifikke sager havde været mangelfuld og fejlbehæftet. Konklusionen var, at forvaltningskulturen på området havde været meget kritisabel.

Kritikken fik Eva Kjer Hansen til indlede tjenstlige forhør mod to medarbejdere, og igangsætte en undersøgelse af området – mere specifikt, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret.

Den undersøgelse har ministeren besluttet at udvide til også at gælde tildelingen af såkaldte generationsskiftesild.

Genopretning igangsat

Kammeradvokatens eftersyn blev bestilt som en reaktion på Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, der blev udgivet i august 2017.

Rigsrevisionen fandt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab havde været meget kritisabel og ikke havde understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder.

Konsekvensen heraf blev, at to ledende medarbejdere blev flyttet fra området, der blev oprettet en selvstændig Fiskeristyrelse adskilt fra Landsbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvori der blev indsat en ny ledelse. Derudover fik området også tilført ekstra midler til at ansætte flere personer, særligt jurister.

- Vi er i gang med oprydningen og genopretningen, og så er det jo, at der kommer flere lig ud af skabene, som vi så tager fat på, siger Eva Kjer Hansen.

Fem sager politianmeldt

Fiskeristyrelsen har ifølge ministeriet indgivet fem politianmeldelser vedrørende en række sager, hvor Kammeradvokaten på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet har vurderet, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold.

Sagerne er indberettet til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Ministeriet vil i det videre arbejde også undersøge, om der er flere sager med grundlag for mistanke om ulovligheder.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.