Hvad vil partierne med klimaet? Her er overblikket

Klimaet er i høj grad i fokus til valget. Men hvilke tre klimatiltag er egentlig vigtigst for partierne? Det har vi spurgt dem om.

(Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Klima er ét af de temaer, der fylder allermest hos danskerne til Folketingsvalget den 5. juni. Det viser den seneste Epinonsmåling fra maj.

Men det kan være svært at gennemskue, hvad partierne præcis vil, når det kommer til klima. Der er mange forslag, meninger og lange partiprogrammer.

Mangler du et grønt overblik – så har vi her spurgt partierne, hvad de tre vigtigste emner er i deres klimapolitik. Kort sagt, hvad vil de kæmpe for, hvis du stemmer på dem.

1

Venstre

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal stoppe for salg af benzin og dieselbiler i 2030

Venstre vil stoppe for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030 og fra 2035 stoppe salget af nye plug-in hybridbiler. Alle nye personbiler skal være lavemissionsbiler fra 2030, og målet skal skærpes yderligere, så alle nye biler fra 2035 er nulemissionsbiler.

1) Vi skal have en ny klimalov

Venstre ønsker en ny klimalov, som skal tage udgangspunkt i de seks punkter, borgerne har opsat i det borgerforslag om en ny klimalov, som tidligere har været foreslået.

Ifølge Venstre indeholder borgerforslaget dog en række juridiske usikkerheder, som først skal afklares, før man kan arbejde videre med forslaget.

3) Vi skal have mere klimalandbrugsforskning, der skal gøre landbruget grønnere

Venstre mener, at der skal bruges flere penge til at udvikle teknologier og til at udvikle landbruget for eksempel via tilskudsordninger, så det bliver muligt for landmænd at ombygge stalde, så de bliver mere klimavenlige.

Den teknologi, som de øgede investeringer i klimalandbrugsforskning medvirker til at udvikle, skal efterfølgende eksporteres til hele verden, så ikke bare Danmark får et grønt landbrug, men at hele verden får et grønt landbrug.

2

Socialdemokratiet

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have en ny klimalov

Socialdemokratiet mener, at der skal vedtages en ny klimalov, der indeholder nye klimamål og bindende rammer. Klimaloven skal forpligte regeringen til at gøre status og justere kursen hvert femte år.

2) Vi skal være fri af fossile brændsler i 2045

Socialdemokratiet vil gøre Danmark fri af fossile brændsler allerede i 2045 fremfor den nuværende ambition i 2050. Det skal blandt andet ske ved at opføre to havvindmølleparker ekstra inden 2030 – udover de tre, som allerede er planlagt.

3) Vi skal have en grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner

Socialdemokratiet vil investere i en ny, grøn fremtidsfond, hvor der skydes 20 milliarder kroner ind som en grundkapital. Fonden skal medvirke til, at der på globalt plan løses de udfordringer, som klimakrisen og den voksende verdensbefolkning skaber, herunder sikre udbredelse af vedvarende energi, lagring og bedre anvendelse af energi, adgang til rent vand og bæredygtig fødevareproduktion.

3

Dansk Folkeparti

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have mere forskning i energiteknologi

Dansk Folkeparti mener, at der skal endnu større fokus på at forske i energiteknologi, så den grønne omstilling på længere sigt bliver så billig som muligt – og kan sikre Danmark indtægter fra eksport af dansk energiteknologi.

2) Vi skal have mere fokus på køb af danske produkter, der ikke skal transporteres

Dansk Folkeparti opfordrer til, at man køber danske produkter. På den måde begrænses klimapåvirkningen fra transport af varer over lange afstande.

3) Vi skal omlægge registreringsafgiften, og grønne biler skal favoriseres

Dansk Folkeparti ønsker en omlægning af registreringsafgiften, hvor biler med gode miljø-, klima- og sikkerhedsegenskaber favoriseres.

4

Enhedslisten

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have en ny klimalov

Enhedslisten vil have en klimalov med bindende klimamål, som ikke planlægges ud fra at reduktionshastigheden stiger på et senere tidspunkt grundet teknologiske fremskidt.

2) Vi skal have en CO2-afgift på landbrugsproduktion

Enhedslisten vil indføre en afgift, hvor hver landbrugsbedrift skal betale 700 kroner per udledt ton CO2 fra 2027. Det vil i praksis betyde, at der kommer en afgift på husdyr, afgrødedyrkning samt kunstgødning. Provenuet fra afgiften vil senere føres tilbage til landmanden med det formål at fremme bæredygtighed i produktionen.

3) Vi skal afsætte 40 milliarder kroner til en bedre og grønnere kollektiv trafik frem mod 2030

Enhedslisten ønsker en styrket offentligt trafik, der er grønnere, bedre og billigere. For at det kan ske, vil Enhedslisten afsætte op mod 40 milliarder kroner til den kollektive trafik frem mod 2030.

5

Socialistisk Folkeparti

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have en ny klimalov

Socialistisk Folkeparti vil gerne have en klimalov med etårige målsætninger, som skal hjælpe Danmark til at nå målet med en CO2-reduktion på mindst 60 procent i 2030.

2) Vi skal stoppe for salg af benzin og dieselbiler i 2030

Socialistisk Folkeparti vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Derudover vil Socialistisk Folkeparti gøre det forbudt at køre i dieselbiler i Danmarks større byer fra 2025.

3) Vi skal udbygge vedvarende energi som sol, vind, biogas

Socialistisk Folkeparti vil afsætte omtrent 350 millioner kroner ekstra om året til biogasanlæg og derudover afsætte et endnu uafklaret beløb til opsætning af solceller på tage rundt om i Danmark; eksempelvis på den lokale sportshal.

6

Radikale Venstre

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have et mål for reduktionen af CO2 i 2030 - gerne 60 procent

Radikale Venstre ønsker et fast og bindende mål for, hvor meget CO2-udledningen skal være reduceret i 2030. Radikale Venstre foreslår en reduktion på 60 procent, men er klar til at forhandle denne del.

2) Vi skal lave en total omstilling af landbruget

Radikale Venstre mener, at der skal bruges penge på en total omstilling af landbruget til verdens mest klimavenlige, cirkulære landbrug med et minimum af giftstoffer. Det skal ske ved blandt andet at opkøbe dårlige landbrugsjorde.

3) Vi skal have én million grønne biler i 2030

Radikale Venstre mener, at der skal køre én million grønne biler på de danske veje i 2030. Det skal blandt andet lykkes ved at omlægge registreringsafgiften til en teknisk afgift, så bilerne beskattes efter, hvor meget de forurener.

7

Det Konservative Folkeparti

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have en ny klimalov

Det Konservative Folkeparti vil have en ny klimalov med konkrete delmål inden for hver sektor. Det skal sikre, at erhvervslivet kommer med, så Danmark kan lykkes med den grønne omstilling.

2) Vi skal have et styrket klimaråd

Det Konservative Folkeparti vil have et stærkere klimaråd, som kan indgå på lige fod med regeringen og erhvervslivet i grønne trepartsforhandlinger.

3) Vi skal omlægge registreringsafgiften, så det kun er bilens klimabelastning, der afgør afgiften

Det Konservative Folkeparti mener, at registeringsafgiften på biler skal fastsættes ud fra, hvor meget en bil foruener. Det vil som minimum betyde, at der ingen registreringsafgift skal være på elbiler i de kommende år, indtil man har fået gang i elbilssalget.

8

Liberal Alliance

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal afsætte 3,7 milliarder kroner ekstra om året til klimaforskning

Liberal Alliance mener, at nye, teknologiske løsninger er nødvendige, hvis Danmark skal nå sit mål om at blive CO2-neutrale i 2050. Derfor vil de afsætte 0,2 procent af BNP til en klimaforskningsfond, hvilket svarer til 3,7 milliarder kroner om året.

2) Vi skal afskaffe eller nedstætte el- og elvarmeafgiften på grøn strøm

Liberal Alliance vil sænke el-afgiften og elvarmeafgiften til det laveste niveau, som EU tillader. Liberal Alliance mener, at nedsættelsen vil gøre det det mere at attraktivt at bruge elvarme frem for fossil varme (olie, kul, gas).

3) Vi skal afskaffe registreringsafgiften på grønne biler

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften på grønne biler omgående. Dog ønsker Liberal Alliance på sigt at afskaffe registreringsafgiften på alle biler.

9

Nye Borgerlige

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

Nye Borgerlige har ingen konkrete klimatiltag. De mener, at klimaproblematikken skal løses gennem udviklingen af ny teknologi, der ikke sætter væksten i stå, da det – ifølge Nye Borgerlige – kræver velstand og økonomisk fremgang at kunne udvikle og anvende nye og renere teknologier.

Derfor skal al reduktion af CO2-udledningen foregå på kommercielle vilkår og i samarbejde med andre lande, så Danmarks konkurrenceevne ikke skades.

10

Alternativet

(Foto: Heine Pedersen © DR Design)

1) Vi skal have en CO2-skat på alle produkter

Alternativet ønsker, at alle produkters pris skal afspejle deres klimaaftryk. Derfor skal der lægges en CO2-skat på alle produkter, der er reguleret ud fra, hvor klimabelastende produktet er.

2) Vi skal have 100 procent vedvarende energi i 2035

Alternativet vil opstille, hvad der svarer til en kæmpe havvindmøllepark om året de næste ti år. Derudover skal Danmark satse massivt på blandt andet sol- og bølgeenergi.

3) Vi skal udfase olievinding i Nordsøen inden 2030

Alternativet mener, at Danmark bør afvikle vores olie- og gasproduktion og stoppe nye udbudsrunder og lave en afviklingsplan for den eksisterende produktion.

11

Kristendemokraterne

  (Foto: Heine Pedersen © DR Design)

  1) Vi skal investere fem milliarder kroner i ny energiforskning

  Kristendemokraterne mener, at Danmark skal satse på en bred ny grundforskning på energiområdet, og det vil kræve, at man investerer et engangsbeløb på fem millarder kroner i ny energiforskning.

  2) Vi skal hjælpe tredjeverdenslande med at blive grønnere

  Kristendemokraterne mener, at Danmark skal dele sin knowhow med tredjeverdenslande, så de ikke skal begå de samme klimafejl som de industrialiserede lande – og ikke skal genopfinde den dybe tallerken på klimaområdet.

  3) Vi vil mindske affaldsmængderne og sikre, at alle produkter bliver genanvendt eller omsat til energi

  Kristendemokraterne mener, at vi i Danmark skal sikre, at omgivelserne ikke belastes med miljøfarlige stoffer. Det skal ske ved at mindske affaldsmængderne og ved at sikre genanvendelse af alle produkter.

  12

  Partiet Klaus Riskær Pedersen

  (Foto: Heine Pedersen © DR Design)

  1) Vi skal erstattet den tidligere energiaftale fra 2018 med en ny

  Partiet Klaus Riskær Pedersen mener ikke, at den nuværende energiaftale reelt angriber Danmarks klimaudfordringer og ønsker derfor at lave en ny aftale. De mener, at energiaftalen skal udbygges, så der kommer en konkret plan, der sikrer, at Danmark reelt træder ind i klimaomstillingen.

  2) Vi skal hjælpe landbruget finansielt, så de selv bidrager til at gennemgå en grøn omstilling

  Partiet Klaus Riskær Pedersen mener, at vi skal styrke landbruget og deres indsats i den grønne omstilling. Dette skal ske ved, at vi hjælper landbruget med en omlægning af deres gæld, hvorved de genvinder deres økonomiske råderum og dermed selv kan bidrage til en grøn omstilling.

  3) Vi skal omlægge elafgiften og etablere ladeinfrastruktur til elbiler og varmepumper

  Partiet Klaus Riskær Pedersen mener, at afgiften på strøm skal lægges om, så alle danskere får mulighed for at udnytte de svingende strømpriser. Det vil sikre, at danskerne har en sund økonomisk fordel ved at deltage aktivt med eksempelvis ladning af elbiler eller varme fra varmepumper.

  Stram Kurs har ikke besvaret DR's henvendelse.

  Sådan har vi gjort

  • Vi har bedt partiernes klimaordførere udpege partiets tre vigtigste klimaforslag på vegne af partiet. Derudover har vi bedt partierne om at uddybe forslagene. Uddybningerne har vi efterfølgende skrevet sammen og kortet ned til nogle få linjer.

  Facebook
  Twitter

  Mere fra dr.dk