Forbud mod slagtning af drægtige køer

Dyrlæger skønner, at der hvert år bliver slagtet omkring 400 drægtige køer på de danske slagterier. Det vil et folketingsflertal uden om regeringen have forbudt. De tror nemlig, at kalvene lider.

Dyrlæger skønner, at der hvert år bliver slagtet omkring 400drægtige køer på de danske slagterier.

KristenTouborg (SF): Jeg er sikker på, at kalvenelider.

Det vil et folketingsflertal uden om regeringen have forbudt. Detror nemlig, at kalvene lider.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er en pinefuld død for kalven,siger SFs landbrugsordfører Kristen Touborg, der er initiativtagertil forbuddet.

Sparker i 3-4 minutter

Han bygger blandt andet sin vurdering på beretninger fra slagtereog dyrlæger, der har set, hvordan et kalvefoster reagerer, når koendør.

En af dem er dyrlæge Ole Caspersen, der i dag er i DyrenesBeskyttelse, men som hidtil har været tilknyttet Danmarks størstekvægslagteri - Danish Crown i Tønder. Her er højdrægtige køer påslagtegangen hverdagskost:

Det har nuværet i høring og bliver fremsat den 4. februar.

Regeringenselv mente ikke det var en god idé - men pga. beslutningsforslagetblev Justitsministeriet nødt til at lave lovforslaget.

Beslutningsforslaget pålagde regeringen at lave et lovforslag omforbud mod slagtning af højdrægtige dyr.

I aprilsidste år vedtog et flertal i Folketinget etbeslutningsforslag.Lovforslagets gang

- Når ilt-tilførselen begynder at svigte til kalven, så begynderden at sparke voldsomt. Det er så kraftigt, at det kan ses uden påkoen. Og det fortsætter 3-4 minutter, fortæller Ole Caspersen tildr.dk/politik.

Ialt vurderer Ole Caspersen og hans kollega fra Danish Crown iTønder, at der hvert år bliver slagtet omkring 400 højdrægtige køerpå landsplan.

- Det virker nærmest som et dyr i panik, der forsøger at kommeud af en lukket pose, siger Ole Caspersen.

Smerte eller refleks

Men det er ikke videnskabeligt bevist, om kalvene har smerter ellersparkeriet er reflekser.

Formanden for Det Veterinære Sundhedsråd - Ove Svendsen - ersmerteforsker ved Landbohøjskolen. Han peger på en undersøgelse affårefostre, der tyder på, at drøvtyggere - og altså også køer - fårså lidt ilt, mens de er fostre, at de er bevidstløse.

JustitsministerietshjemmesideSeJustitsministeriets lovudkast. Her kan du læse Det VeterinæreSundhedsråds holdning.Lovudkastet

Og så mærker de ingenting, siger Ove Svendsen tildr.dk/politik:

- I det omfang, der er bevidstløshed, så ved vi fra bedøvedemennesker og dyr, at de ikke føler nogen smerte for smertecentreter slukket.

Hattedameforslag

Men kalvefostrene er aldrig blevet undersøgt, og så længe der ikkeer bevis for, at de sparkende fostre ikke føler noget - ja så harKristen Touborg et sikkert flertal med sig. Blandt andet fra DanskFolkeparti.

- Sundhedsrådet (Ove Svendsen, red) siger jo ikke, at sådan erdet 100 procent. Der er et hvis - og det hvis skal komme dyrene tilgode, siger Christian H. Hansen (DF).

Regeringen vil ikke støtte loven. Blandt andet på grund af denvurdering Ove Svendsen fra Det Veterinære Sundhedsråd er kommetmed.

- Det er udelukkende et forslag for at tilfredsstillehattedamerne. Det er udenfor ethvert sagligt sundt argument, sigerVenstres Karsten Nonbo til dr.dk/politik.

Forslaget bliver fremsat 4. februar.

Facebook
Twitter