GRAFIK Arbejde, uddannelse og kriminalitet: Indvandrere og efterkommere halter efter

Få overblik over hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der arbejder, uddanner sig og begår kriminalitet. Regeringen kommer med ghettoudspil i dag.

Regeringen præsenterer torsdag sit længe ventede udspil, der skal bekæmpe parallelsamfund og gøre op med ghettoer i Danmark.

Regeringen præsenterer senere i dag et stort udspil, der skal bekæmpe ghettoer og parallelsamfund i Danmark.

Allerede for et par uger siden fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet analysen "Parallelsamfund i Danmark", hvor antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, der er i risiko for at leve i et parallelsamfund, blandt andet indkredses.

I analysen fremgår det, at parallelsamfund kan opstå steder, hvor grupper af indvandrere og efterkommere bor isoleret i boligområder, hvor ledigheden er høj, og hvor børn vokser op uden nævneværdig kontakt med dansktalende børn.

DR Nyheder forsøger på baggrund af analysen at klæde dig på med de vigtigste tal og eksempler på området:

Befolkning

I løbet af de seneste knap 40 år har befolkningens etniske sammensætning ændret sig betydeligt. Siden 1980 er Danmarks befolkning steget fra godt 5,1 millioner til knap 5,8 millioner personer.

Befolkningen med dansk oprindelse har i alle årene været stort set uændret med omkring 5 millioner, så hele befolkningsfremgangen kan altså tilskrives personer med anden etnisk oprindelse end dansk.

I 1980 udgjorde indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse omkring 1 procent af Danmarks befolkning. I dag har omkring 8,5 procent af befolkningen en ikke-vestlig baggrund, svarende til cirka en halv million personer.

Arbejde

57.200 unge og voksne i alderen 22-59 år med ikke-vestlig oprindelse det, man kalder langvarigt passive - det svarer til 22 procent af aldersgruppen.

Langvarigt passive er personer, som hverken har været i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse i mindst 4 ud af de seneste 5 år.

Og i aldersgruppen 16-29 år har 10.700 unge med ikke-vestlig oprindelse været inaktive i mindst seks måneder. Det svarer til 10 procent af alle unge i aldersgruppen med ikke-vestlig oprindelse.

Andelen, der er langvarigt passive, er stigende med alderen. I aldersgruppen 22-29 år er 12 procent af indvandrerne med ikke-vestlig oprindelse langvarigt passive, mens det gælder 48 procent i aldersgruppen 50-59 år. Lidt flere indvandrerkvinder end mænd er langvarigt passive.

Uddannelse

De fleste forældre til skoleelever med dansk oprindelse har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er ikke tilfældet for skolelever med ikke-vestlig baggrund. Omkring 60 procent af denne gruppes forældre har højst en grundskoleuddannelse. Det gælder kun for 20 procent af forældrene til elever med dansk oprindelse.

Sammenligner man unge i alderen 20-24 år med henholdsvis dansk og ikke-vestlig oprindelse, er der flere unge med ikke-vestlig oprindelse, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det skyldes dels, at lidt flere unge med ikke-vestlig baggrund aldrig påbegynder en ungdomsuddannelse, dels at flere afbryder deres uddannelse.

Foreningsliv

Indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig oprindelse er ikke lige så aktive i foreningslivet som personer af dansk oprindelse.

I 2016 var 54 procent af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse medlem af en forening, mens det gjaldt 81 procent af personer af dansk oprindelse.

Skoler

40 procent af alle skoleelever med ikke-vestlig baggrund går på en grundskole, hvor mindst 25 procent af eleverne har ikke-vestlig baggrund.

På to ud af tre grundskoler har mindre end fem procent af eleverne ikke-vestlig baggrund. Omvendt har mindst hver fjerde elev en ikke-vestlig baggrund på 7,5 procent af landets grundskoler. Det svarer til 155 grundskoler.

På de 155 skoler gik 42 procent af alle skoleelever med ikke-vestlig baggrund i efteråret 2014, svarende til 25.300 elever.

Daginstitutioner

Også på daginstitutionsområdet er koncentrationen af børn med ikke-vestlig baggrund betydelig.

Godt 8.000 børn med ikke-vestlig baggrund i alderen 0-6 år er i en daginstitution, hvor mindst hvert fjerde barn har ikke-vestlig baggrund. Derudover er der 4.000 børn i alderen 1-4 år med ikke-vestlig oprindelse, som bliver passet hjemme.

Blandt 1-årige med ikke-vestlig oprindelse er omkring 30 procent ikke i et dagtilbud. Og blandt 2-årige gælder det ca. 20 procent. Blandt 1-årige med dansk oprindelse er omkring 12 procent ikke i et dagtilbud. Og blandt 2-årige gælder det ca. 10 procent.

Kriminalitet

5,7 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande er blevet fundet skyldige i en eller flere overtrædelser af straffeloven i 2016.

For mandlige efterkommere fra vestlige lande er den tilsvarende andel på 2,0 procent, og for mænd med dansk oprindelse på 1,5 procent.

I løbet af et år bliver godt 4 procent af alle 15-64-årige mænd af ikke-vestlig oprindelse dømt for en straffelovsovertrædelse. Blandt mænd af dansk oprindelse i samme aldersgruppe er det mindre end 2 procent.

Især unge mandlige efterkommere begår markant flere straffelovsovertrædelser end andre unge mænd.

I løbet af et år bliver mellem 10 og 13 procent af alle mandlige efterkommere af ikke-vestlig oprindelse i alderen 17-24 år dømt for en overtrædelse af straffeloven. Det er omkring tre gange så mange som blandt 17-24-årige mænd med dansk oprindelse.

Valgdeltagelse

Valgdeltagelsen blandt personer med dansk oprindelse var ved folketingsvalget i 2015 på 87 procent, mens den for indvandrere og efterkommere var på henholdsvis 66,1 procent og 53,4 procent.

For grupperne af indvandrere og efterkommere er det især personer af ikke-vestlig oprindelse, der trækker valgdeltagelsen ned med en valgdeltagelse på henholdsvis 62,4 procent og 58,6 procent.

Boligform

I de 22 almene boligområder, som i dag er på den såkaldte ghettoliste, er der en stor koncentration af beboere med ikke-vestlig oprindelse. Af ca. 54.500 indbyggere i de 22 områder er 36.200 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.

Sammenlignet med landet som helhed har beboerne i ghettoområderne et betydeligt lavere uddannelsesniveau, en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og deraf en betydeligt lavere indkomst. Beboerne i ghettoområderne begår også relativt flere lovovertrædelser end befolkningen som helhed.

Udpegningen af ghettoområderne sker på baggrund af fem kriterier. Det gælder beboernes etnicitet, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, indkomst og kriminalitet.

Udviklingen af ghettoer fra 2016 til 2017

Kilde: Regeringens analyse "Parallelsamfund i Danmark".

 • Indvandrere:

 • Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere eller født i Danmark.

 • Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer.

 • Som flygtning tæller man med i statistikken som indvandrer, så snart man har fået opholdstilladelse i Danmark og dermed ikke længere er asylansøger. Med opholdstilladelsen følger også en plads i folkeregistret.

 • Efterkommere:

 • Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere.

 • Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

 • Ikke-vestlige lande /ikke-vestlig baggrund:

 • Alle lande undtagen EU’s medlemslande, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten.

 • Hvis man er indvandrer eller efterkommer fra et af de ikke-vestlige lande, har man også ikke-vestlig baggrund.

 • Vestlige lande /vestlig baggrund:

 • Vestlige lande omfatter EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten.

 • Hvis man er indvandrer eller efterkommer fra et af de lande, har man vestlig baggrund.

 • Kilde: Danmarks Statistik

FacebookTwitter