Her er ministernotatet, Støjberg godkendte

Et notat, som blev lavet inden beslutningen om at adskille asylparrene blev taget, er helt centralt i Rigsretten. Her kan du læse det.

Notat om indkvartering af mindreårige asylansøgere, der indrejser sammen med personer, som angives at være ægtefælle eller samlever.

1. Indledning

Med afsæt i en tilsvarende svensk debat har der de sidste par uger været medieomtale af, at mindreårige asylansøgere – de såkaldte ”barnebrude”, der potentielt kan være tvunget ind i et ægteskabslignende forhold – i visse tilfælde er indkvarteret med deres ægtefælle/samlever under asylsagens behandling her i landet.

Ifølge medieomtalen skulle Udlændingestyrelsen tillige have givet mindreårige asylansøgere tilladelse til kortvarigt ophold hos herboende, myndige personer, som angives at være en ægtefælle eller samlever.

I forlængelse af medieomtalen har Udlændingestyrelsen indhentet oplysninger fra indkvarteringsoperatørerne for at tilvejebringe aktuelle oplysninger om sager vedrørende mindreårige asylansøgere, hvor der har været spørgsmål om indkvartering sammen med personer, der angives at være ægtefælle eller samlever. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af sådanne aktuelle sager.

Der skal tages stilling til, om Udlændingestyrelsens nuværende praksis bør tilrettes.

2. Udlændingestyrelsens nuværende praksis for indkvartering af mindreårige asylansøgere

Udlændingestyrelsen har om nuværende praksis for indkvartering af mindreårige asylansøgere oplyst følgende:

Mindreårige asylansøgere udgør et helt særligt fokusområde for Udlændingestyrelsen i relation til indkvartering. Det gælder, uanset om de kommer til Danmark som uledsagede, som en del af en familie, eller f.eks. kommer sammen med en person, der er angivet som ægtefælle eller samlever.

Efter udlændingeloven træffer Udlændingestyrelsen bestemmelse om indkvartering af asylansøgere, herunder også mindreårige asylansøgere. Det er i forarbejderne præciseret, at styrelsens virksomhed i den forbindelse har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed.

Det afgørende for indkvarteringen er i første række hensynet til barnets tarv.

Til brug for Udlændingestyrelsens fastlæggelse af, hvor en asylansøger skal indkvarteres, inddrages danske regler, herunder den seksuelle lavalder (straffelovens § 222) mv. Det betyder, at styrelsen ikke indkvarterer et barn under 15 år sammen med en myndig person, der ikke er den pågældendes forælder eller omsorgsperson, f.eks. en bror eller søster.

Mindreårige asylansøgere, der opholder sig i Danmark sammen med deres forældre eller en anden omsorgsperson, som reelt er trådt i forældrenes sted (ledsagere), indkvarteres på asylcenter sammen med deres forældre eller ledsagere.

Uledsagede mindreårige asylansøgere under 18 år indkvarteres som udgangspunkt på særlige børnecentre.

Det fremgår af kontrakterne mellem Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne, at operatøren skal identificere beboere med særlige behov, og at der skal sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats. Operatøren skal sikre, at der i overensstemmelse med §§ 153 og 154 i lov om social service sker identifikation af særligt omsorgstruede børn med henblik på iværksættelse af nødvendige foranstaltninger i samarbejde med den lokale kommune og Udlændingestyrelsen. Operatørerne har således en skærpet underretningspligt i forhold til mindreårige, som er indkvarteret på asylcentrene.

For så vidt angår Udlændingestyrelsens administration af indkvarteringsforhold vedrørende mindreårige, er der en fast praksis, hvorefter der altid udveksles oplysninger mellem asylkontorerne og indkvarteringsområdet, hvis det i forbindelse med asylsagsbehandlingen eller indkvarteringen kommer frem, at en uledsaget mindreårig asylansøger angiveligt har indgået ægteskab eller lever i ægteskabslignende forhold med en person, som opholder sig i Danmark sammen med den mindreårige. Udvekslingen af oplysninger skal sikre, at den mindreårige er korrekt indkvarteret, jf. nedenfor.

Særligt om indkvartering af mindreårige under 15 år

Mindreårige asylansøgere under 15 år skal altid indkvarteres adskilt fra deres ægtefælle/samlever. Det kan dog ikke udelukkes, at der har været eksempler på, at enkelte par indledningsvist alligevel er blevet indkvarteret sammen, f.eks. fordi det ikke umiddelbart efter deres ankomst til asylcentret har været klart, at der er tale om en mindreårig under 15 år. Udlændingestyrelsen kontakter i alle sager, der vedrører mindreårige asylansøgere under 15 år, som efter det oplyste er samlevende i ægteskabslignende forhold med en person over 15 år, den relevante operatør med henblik på at indkvartere de pågældende hver for sig og sikre, at operatøren har underrettet den lokale kommune i overensstemmelse med bestemmelserne §§ 153 og 154 i lov om social service.

Er der tale om en uledsaget mindreårig asylansøger under 15 år, vil denne herefter som altovervejende udgangspunkt blive indkvarteret på et børnecenter, medmindre der træffes afgørelse om andre nødvendige sociale foranstaltninger, f.eks. anbringelse på institution.

Er der tale om en mindreårig under 15 år, som ikke er uledsaget, og som med sine forældres eller ledsagers samtykke indtil tidspunktet for indkvarteringen har indgået i et samlivsforhold med en person over 15 år, vil Udlændingestyrelsen i dialog med indkvarteringsoperatøren og den stedlige kommune vurdere behovet for særlige sociale eller indkvarteringsmæssige foranstaltninger. Efter praksis har det hidtil været det altovervejende udgangspunkt, at mindreårige under 15 år ikke indkvarteres med en ægtefælle/samlever, men der er dog enkelte eksempler på, at dette faktisk har fundet sted.

Særligt om indkvartering af mindreårige over 15 år

For så vidt angår mindreårige asylansøgere mellem 15-18 år, som angiveligt lever i ægteskab eller samlivsforhold med en anden person på eller i tilknytning til et asylcenter, beslutter styrelsen på baggrund af en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der skal tages initiativ til at indkvartere de pågældende hver for sig. I styrelsens vurdering indgår indkvarteringsoperatørens børnefaglige personales vurderinger samt værtskommunens evt. faglige vurderinger af, hvilke indkvarteringsforhold der er til den mindreårige asylansøgers bedste, jf. hensynet til barnets tarv.

Særligt om adgang til midlertidigt fravær fra asylcenteret

Udlændingestyrelsen kan efter forudgående ansøgning give tilladelse til kortvarigt, lovligt fravær fra et asylcenter, hvis helt særlige grunde taler herfor. Dette betyder, at ansøgningen om fraværet skal være konkret begrundet i f.eks. et nærtstående, herboende familiemedlems alvorlige sygdom eller indlæggelse på hospital, deltagelse i begravelse af nærtstående, herboende familiemedlemmer eller egen alvorlig sygdom, psykisk belastning eller andre særlige situationer.

Endvidere kan indkvarteringsoperatøren uden tilladelse fra Udlændinges tyrelsen i særlige tilfælde og efter behov give en beboer tilladelse til at opholde sig uden for centeret i en kortvarig periode på op til tre dage.

I forhold til mindreårige skal operatøren altid vurdere, om det midlertidige eller kortvarige ophold hos f.eks. herboende familie er til barnets bedste.

Efter en manuel gennemgang af ansøgninger om midlertidigt fravær fra asylcenteret, som er modtaget i Udlændingestyrelsen i perioden 1. januar 2010 – 26. januar 2016, er der ikke fundet eksempler på, at der er givet tilladelse til midlertidigt fravær til en mindreårig asylansøger med henblik på ophold hos en herboende ægtefælle.

3. Overvejelser

Udlændingestyrelsen har peget på følgende initiativer i forhold til spørgsmålet om indkvartering af mindreårige med ægtefælle/samlever:

 1. 1

  Det vil fremover fremgå eksplicit af Udlændingestyrelsens retningslinjer om indkvartering, at en mindreårig under 15 år ikke kan indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever.

 2. 2

  For mindreårige over 15 år skal der foretages en konkret vurdering af sagens omstændigheder, inden det besluttes, hvordan de berørte indkvarteres. I styrelsens vurdering vil indgå indkvarteringsoperatørens børnefaglige personales vurderinger samt værtskommunens evt. faglige vurderinger af, hvilke indkvarteringsforhold der er til den pågældendes bedste.

 3. 3

  Der indkaldes til dialogmøde i februar mellem Udlændinge styrelsen, Socialstyrelsen og indkvarteringsoperatørerne om håndteringen af sager om mindreårige asylansøgere, som lever i ægteskab eller ægteskabslignende forhold med andre mindreårige eller voksne.

Ad 1.

Ministeriet er enigt i, at mindreårige under 15 år aldrig skal kunne indkvarteres på et asylcenter sammen med en ægtefælle/samlever. Det vurderes således, at hensynet til barnets tarv i alle sådanne tilfælde med styrke taler for, at der ikke foretages indkvartering som par i denne situation. Også ordre public-hensyn taler med styrke for, at sådan indkvartering ikke finder sted ved myndighedernes mellemkomst.

Det vurderes endvidere, at Udlændingestyrelsen bør indkvartere parterne på forskellige centre, således at myndighederne ikke (indirekte) bidrager til, at der faktisk etableres et samliv mellem parterne.

Ad 2.

Ministeriet finder, at det klare udgangspunkt i alle tilfælde – og dermed også i tilfælde, hvor der er tale om en mindreårige asylansøgere over 15 år – skal være, at mindreårige ikke indkvarteres på et asylcenter sammen med en ægtefælle/ samlever.

Udmøntning af Udlændingestyrelsens faktiske forvaltningsvirksomhed i forhold til indkvartering af asylansøgere i den periode, hvor den pågældende er omfattet af styrelsens forsørgelsespligt, er underlagt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger som saglighed og lighed.

Det vurderes, at der er tale om et sagligt hensyn, hvis indkvartering af mindreårige uanset alder i asylsystemet generelt sigter mod at undgå situationer, hvor et barn som følge af myndighedernes faktiske forvaltningsvirksomhed risikerer at blive tvunget til et samliv i strid med barnets egen frie vilje og barnets bedste. Det indgår i vurderingen, at der er tale om en tidsmæssigt afgrænset periode, indtil barnet meddeles opholdstilladelse eller skal udrejse.

Til gengæld stilles der ikke krav om, at det ved Udlændingestyrelsens vurdering af, hvor asylindkvartering skal finde sted, f.eks. indgår, om der er tale om et ægteskab, der kan anerkendes efter dansk ret.

Også i øvrigt vurderes det, at der er meget vide rammer for styrelsens indkvarteringsvirksomhed på asylområdet, så længe der varetages saglige hensyn. I relation til indkvartering af mindreårige bemærkes, at også uledsagede mindreårige med familie her i landet som udgangspunkt indkvarteres på asylcentre, medmindre barnets tarv åbenbart taler herimod. Det betyder f.eks., at en mindreårig på 16 år, der har bedsteforældre med ophold her i landet, og som er indkvarteret på et asylcenter og ikke mistrives på dette center, ikke vil blive anbragt i familiepleje på kommunens foranledning og altså vil skulle opfylde 6-månederskravet for at få tilladelse til privat indkvartering.

Det vurderes dog, at barnets tarv i visse tilfælde med styrke vil tale for, at der sker indkvartering af mindreårige over 15 år i tilknytning til en ægtefælle/samlever. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor parterne har haft et forudgående samliv, hvor parret har fælles barn, hvor aldersforskellen mellem parterne er begrænset, og hvor hensynet til den mindreåriges tarv også i øvrigt med styrke taler derfor. Som udgangspunkt vil alle disse hensyn skulle foreligge, for at der skal ske indkvartering med ægtefællen/samleveren, og det er således ikke tilstrækkeligt, at parret (alene) har haft et forudgående samliv og aldersmæssigt er tæt på hinanden.

Det foreslås derfor, at udgangspunktet om, at mindreårige ikke indkvarteres på et asylcenter i tilknytning til en ægtefælle/samlever, fraviges for mindreårige over 15 år i tilfælde, hvor dette [åbenbart] vil stride mod barnets tarv.

Forslaget indebærer ikke, at parret i disse tilfælde indkvarteres sammen som ægtefæller/samlevere, dvs. f.eks. på samme værelse; i stedet vil der skulle være tale om individuelle indkvarteringer på hvert sit værelse/i hvert sit rum, men på samme center, således at det står parterne frit for f.eks. at udøve et samliv med deres fælles barn, uden at dette begrænses af en geografisk afstand mellem indkvarteringsstederne.

I alle tilfælde skal Udlændingestyrelsen bestemme, hvem af forældrene et fællesbarn skal indkvarteres sammen med.

4. Indstilling

På denne baggrund indstilles det, at Udlændingestyrelsens praksis ved indkvartering af mindreårige fremover tilrettelægges således,

 • at mindreårige under 15 år ikke kan indkvarteres på et asylcenter sammen med en ægtefælle/samlever, og

 • at mindreårige på 15 år eller derover ikke kan indkvarteres på et asylcenter sammen med en ægtefælle/samlever, medmindre dette åbenbart vil stride mod den mindreåriges tarv. Foreligger der sådanne hensyn til den mindreåriges tarv, skal parterne indkvarteres hver for sig, men på det samme asylcenter.”