Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, Danmarks Liberale Parti

Jakob Ellemann-Jensen


47 år

%

Enige

Fakta

Jakob Ellemann-Jensen

Storkreds Østjylland

Uddannelse Kandidat-/masteruddannelse

Erhverv Minister

Civil status Gift

30 Spørgsmål

Kategori: SUNDHED

Afgiften på cigaretter skal sættes op

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Cigaretterne skal være dyrere, de skal gemmes væk i butikkerne, og det skal være uattraktivt for unge mennesker at begynde at ryge.


Kategori: SUNDHED

Privathospitaler skal i højere grad udføre behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Det vigtige er ikke, om det er det ene eller det andet hospital, der behandler patienten. Det vigtige er, at patienten får den rigtige behandling. Vi skal sætte mennesket først. Derfor skal patienter have mulighed for at vælge et privat alternativ, hvis det offentlige ikke kan levere den rette behandling.


Kategori: SUNDHED

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, med mindre man aktivt framelder sig donorregistret

Jakob Ellemann-Jensen er Enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Jeg er selv organdonor. Men der er alt for få, som har taget stilling, og det kan koste menneskeliv. Vi bør i langt højere grad animere folk til at tage stilling til organdonation (og det er helt legitimt at sige nej), for eksempel i forbindelse med erhvervelse af kørekort.


Kategori: ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Topskatten skal fjernes

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Jeg vil gerne sænke skatten på arbejde yderligere, end vi allerede har gjort det under denne regering. Men det skal ske i bunden, sådan at særligt de laveste indkomster får en større belønning ved at gå på arbejde og holde hånden under vores samfund.


Kategori: ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Det skal være lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU 

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Det er en gevinst for det danske samfund, at virksomheder kan ansætte arbejdskraft med de kvalifikationer, de har brug for. Det er til gavn for os alle, når det bare foregår på ordentlige, danske vilkår.


Kategori: ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Arbejdsugen skal forkortes til 30 timer

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Hvis teknologiske løsninger i fremtiden betyder, at man kan nedsætte arbejdstiden, uden at det vil koste samfundet de 130 mia kr. (svarende til de samlede udgifter til sundhedsvæsenet), det vil koste, så er det da alle tiders. Men tingene skal nødvendigvis ske i dén rækkefølge.


Kategori: UDDANNELSE

Der skal være færre test i folkeskoleklasserne 

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Tests skal ikke være den styrende faktor for eleverne. Men tests er vigtige, for at den enkelte elev kan få klarhed over styrker og svagheder, og læreren og skolen dermed kan målrette undervisningen.


Kategori: UDDANNELSE

Uddannelsesloftet skal afskaffes

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Vi har i Danmark det mest generøse uddannelsessystem i hele verden. Vi skal ikke begrænse mulighederne for at uddanne sig, men det er altså ikke urimeligt, at vi som samfund stiller krav om, at man i blot nogle år gør et forsøg på at anvende den uddannelse, man selv har valgt, og som fællesskabet har betalt, inden man starter på en ny.


Kategori: UDDANNELSE

SU til hjemmeboende elever på ungdomsuddannelser skal afskaffes

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

SU giver større lighed i muligheden for at tage en uddannelse. Det skal vi holde fast i.


Kategori: UDDANNELSE

Det offentlige tilskud til privatskoler skal sænkes

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Forældre skal have gode muligheder til at vælge den skole, der passer bedst til deres børn, hvadenten det er en folkeskole, friskole eller privatskole. Derfor skal tilskuddet til de to sidstnævnte fastholdes. Det skal ikke være forbeholdt de mest velstående at sende børnene på en anden skole, hvis det er bedst for barnet.


Kategori: KLIMA OG MILJØ

Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Dansk landbrug hører til de bedste i verden. Ikke blot når det kommer til kvalitet, men også når man ser på dyrevelfærd, klimaaftryk og hensyn til miljøet. Samtidig er vi et af de få lande i verden, hvor man kan drikke grundvandet, uden at det skal gennem en stor renselsesproces. Begge dele skal vi holde fast i. Derfor har jeg besluttet, at det skal være slut med brug af pesticider i nærheden af drikkevandsboringer, og at vi skal teste for flere stoffer i drikkevandet. Det bakker et bredt flertal i Folketinget op om.


Kategori: ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Staten skal bruge flere penge på at forbedre den kollektive trafik

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.


Kategori: KLIMA OG MILJØ

Der skal indføres en særlig klimaafgift på oksekød

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

De fleste forældre ved godt, hvor langt man kan strække en god bolognese. Det skal ikke være rigmandskost. Vi skal alle være bevidste om, hvordan vores adfærd påvirker verden omkring os, og vi skal som samfund begrænse vores klimaaftryk, men afgifter på oksekød er symbolpolitik, der rammer helt skævt.


Kategori: FLYGTNINGE OG INTEGRATION

Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Så snart der er ordentligt styr på integrationen af de mennesker, der i et stort antal kom til Danmark omkring 2015, skal Danmark igen modtage kvoteflygtninge.


Kategori: FLYGTNINGE OG INTEGRATION

Flygtninge skal placeres i centre uden for EU, indtil der er givet asyl

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Det er en god idé, men det er ikke noget, der kan besluttes af Danmark eller andre lande alene. Det kræver - som så meget andet - fælles europæiske løsninger.


Kategori: SOCIAL

Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Danmark er et af de økonomisk mest lige lande i verden. Det er godt, og det skal vi holde fast i. Men hvis uligheden stiger, fordi flere mennesker kommer i arbejde, så skal man ikke gøre det til et problem. Tværtimod. Lige muligheder er grundlaget for et rigt samfund, og det skal ikke være ligegyldigt, hvordan man griber de lige muligheder. Flid og dygtighed skal belønnes.


Kategori: SOCIAL

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Vi skal sikre, at de, der står udenfor arbejdsmarkedet behandles ordentligt og værdigt. Samtidig skal det bedre kunne betale sig at arbejde i Danmark, og det sikrer kontanthjælpsloftet. Vi skylder de mennesker, der er på passiv forsørgelse, at gøre hvad vi kan for at få dem med i det arbejdende fællesskab. Den største socialpolitiske gevinst er den, hvor mennesker kommer i arbejde, bliver i stand til at forsørge sig selv, og bliver et bedre forbillede for deres børn. Ingen kan alt, men alle kan noget.


Kategori: STRAF OG RET

Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Politiet skal kunne passe deres arbejde og passe på os alle sammen. Det indebærer muligheden for at etablere øget overvågning i konkrete tilfælde på baggrund af en konkret vurdering. Det er i udgangspunktet fint med de værktøjer, vi har nu.


Kategori: STRAF OG RET

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Vi skal have kriminaliteten ud af de udsatte boligområder, så det er til at holde ud at bo der. Her kan hårdere straffe være et nyttigt midlertidigt værktøj.


Kategori: STRAF OG RET

Det skal være lovligt at købe og ryge hash

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.


Kategori: STRAF OG RET

Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.


Kategori: KULTUR

Der skal bruges flere penge på public service

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Public service midlerne blev forhøjet sidste år, så hvis man vil have bedre public service, er det muligt indenfor de eksisterende rammer.


Kategori: KULTUR

Kongehuset skal tildeles færre penge

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Kongehuset er én af de tre fælles institutioner, jeg mener er mest væsentlige for vores sammenhold: Vores sprog, vores flag og vores kongehus. Det betyder noget for sammenhængskraften i vores land.


Kategori: INTERNATIONALT

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Det er ubetinget en fordel for et lille land at få større medbestemmelse i verden ved at være med i et fællesskab som det europæiske.


Kategori: INTERNATIONALT

Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand

Jakob Ellemann-Jensen er Enig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Danmark er et af kun en håndfuld lande, der bruger 0,7% af vores BNI på udviklingsbistand, sådan som FN anbefaler. Det skal vi være stolte af, og det skal vi holde fast i. Og så skal vi arbejde for, at vores BNI bliver højere, hvorved vi også kommer til at bruge flere penge på udviklingsbistand.


Kategori: INTERNATIONALT

Danmark bruger for mange penge på forsvaret

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Danmark er et lille land i en stor og usikker verden. Vi skal passe på Danmark, og det kan vi kun, hvis vi har et troværdigt forsvar.


Kategori: STAT

Kirke og stat skal adskilles

Jakob Ellemann-Jensen er Helt uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Den danske folkekirke har en særstatus i vores Grundlov. Det har den ikke fordi den nødvendigvis er “bedre” end andre trossamfund, men fordi den er vores, og den er en vigtig del af vores historie og vores kultur.


Kategori: STAT

Regionerne skal nedlægges

Jakob Ellemann-Jensen er Helt enig.


Kategori: STAT

Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Vi skal udflytte de arbejdspladser, vi allerede har aftalt at udflytte, for det giver et Danmark i bedre balance.


Kategori: SUNDHED

Aktiv dødshjælp for uhelbredeligt syge skal være lovligt i Danmark

Jakob Ellemann-Jensen er Uenig.

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til spørgsmålet

Det er et meget vanskeligt spørgsmål, for på den ene side risikerer man at bringe alvorligt syge i en yderligere svær situation, mens man på den anden side ikke giver dem mulighed for at træffe en beslutning om at forlade verden med værdighed efter eget valg. Vi skal lindre, og vi skal have ret til at takke nej til livsforlængende behandling.