Kræver mere ligestilling

Der er ikke et ord om ligestilling mellem kønnene i regeringens katolog over kommende lovforslag. Det er Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslsten er så utilfredse med, at de selv vil fremsætte en række forslag - bla. om mere barselsorlov til mænd.

Regeringen gør ikke noget for at forbedre ligestilling mellemkønnene. Det er konklusionen fra en række partier efteråbningstalen forleden og offentliggørelsen af kataloget for dekommende lovforslag.

Kilde:Socialdemokratiet

Universiteterne og andre højere læreranstalter skal udarbejdeansættelses- og ansøgningsprocedurer, der sikrer ligeligrepræsentation af mænd og kvinder i bedømmelses- ogansættelsesudvalg.

Ligestillingsministeriet skal påbegynde forhandlinger medarbejdsmarkedets parter for at få mål for, hvordan hver enkeltbranche kan være med til at sikre en mere ligelig repræsentation afkønnene i blandt andet ledelsesstillinger.

Deretableres et Videncenter for Ligestilling. Centrets opgave er atindhente og videreformidle viden om ligestilling.

For atimødekomme de meget alvorlige problemer der knytter sig tilmanglende pensionsindbetalinger for kvinder genindføres den SærligePensionsopsparing.

Indsatsenfor at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedetintensiveres. Der stilles krav om kønsopdeltelønstatistikker.

Der skalpåbegyndes lovgivningsarbejde omkring etablering af en eller flerebarselsfonde.

En størredel af den nuværende barselsorlov skal reserveres til fædre. Derstiles mod en separat fædreorlov på tre måneder.Syv ligestillingsforslag

Ligestilling bliver nemlig ikke nævnt med ét eneste ord, ogderfor vil Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten nustille en række forslag til, hvad der kunne have stået ilovkatalovet.

- Det tyder på, at regeringen fortsat vil snakke om, at dethandler om det frie valg, at samfundet skal blande sig udenom,fordi ligestilling er noget, den enkelte kvinde og den enkelt mandskal klare. Den indstilling er en katastofe, siger en afpolitikerne bag initiativet Anne Grete Holmsgaard fra SF tilPolitiken.

Mænd på orlov

Partierne mener blandt andet, at barselsorloven skal ændres, såfædrene får udvidet deres nuværende to ugers barsel til seks. Måleter en særskilt tre måneders barselsorlov til fædrene.

Der skal også iværksættes en mere intensiv indsats for at sikreligeløn. Og de kræver kønsopdelt lønstatistik, så man kan se,hvordan lønforholdene er.

Lovgivning ikke løsning

Men ligestillingsminister Eva Kjer Hansen mener ikke, at manglen pålovforslag siger noget om regeringens prioritering af problemer medligestilling.

- Lovgivning er ikke nødvendigvis den løsning, der skal til forat forbedre ligestillingen. Meget af ligestillingsarbejdet består iat koordinere og tage initiativer, siger hun - og peger desuden på,at noget af arbejdet ligger i andre ministerier.

For eksempel arbejder beskæftigelsesministeriet ogsocialministeriet på at få lavet en ligelønsstatistik.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk