Mærkesager

Mere frihed til borgerne

Borgerne skal have mere frihed og så vidt muligt tage de beslutninger, der har indflydelse på deres eget liv. Magten skal tilbage til borgerne. Kommunen er myndighed og private aktører skal levere serviceydelserne. Folkeskolerne skal have større frihed og f.eks. selv kunne sammensætte faglige profiler. Det sikrer borgerne frie valg og øger serviceniveauet gennem naturlig konkurrence.

Væk med overflødige udgifter!

Der skal fokus på en mere effektiv administration og derigennem frigørelse af ressourcer til at varetage de borgernære opgaver. Mindre administration betyder mere til borgerne. Skatten og især grundskylden i Hvidovre er for høj. Det gør det svært for nye familier at etablere sig og kan tvinge ældre ud af eget hjem. Vi skal arbejde for at få sænket begge.

Et stærkt erhvervsliv og lavere skat

Det skal være attraktivt for virksomheder, at etablere sig i Hvidovre, det skaber arbejdspladser og tiltrækker nye borgere. Dermed skaber vi vækst i kommunen. Skatten og især grundskylden i Hvidovre er for høj. Det gør det svært for nye familier at etablere sig og kan tvinge ældre ud af eget hjem. Jeg vil arbejde for at få sænket begge.

15 spørgsmål til Morten Kristoffer Hansen

ÆLDREPLEJE
1

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Argumenter for og imod

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.

IMOD

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

FOR

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

"De ældre skal i højere grad bestemme, hvem de ønsker som serviceleverandør. På denne måde kommer der større naturlig konkurrence på markedet og leverandørerne får et naturligt incitament til at levere den bedst mulige service." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
FRIVILLIGHED
2

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Argumenter for og imod

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.

IMOD

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

FOR

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

"Der er spændende muligheder for at få flere frivillige aktiviteter på plejehjemmene, som kan øge livskvaliteten for beboerne. Det være sig alt fra håndarbejde og interessefællesskaber til legestuer med besøg af småbørn og forældre på barsel f.eks." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
KOMMUNESKAT
3

Kommuneskatten skal sænkes

Argumenter for og imod

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.

IMOD

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

FOR

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

"Kommunen skal have fokus på at løse sine kerneopgaver og have en så slank administration som muligt. Borgerne skal have størst mulig råderet og deres egne midler og beslutninger, der påvirker deres eget liv." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
ØKONOMI
4

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Argumenter for og imod

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.

IMOD

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

FOR

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

"Mindre administration, giver mere til borgerne. Fjern kontrollerne og giv tillid tilbage, det frigør ressourcer til "de varme hænder" og skattelettelser." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
FOLKESKOLE
5

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Argumenter for og imod

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.

IMOD

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

FOR

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

"Man skal tænke folkeskolerne på en anden måde, og give dem mere frihed f.eks. til at have skarpere faglige og pædagogiske profiler. På denne måde bliver skolevalg taget, ikke kun ud fra afstand til skolen, men også ud fra interesse og værdier for eleven og forældrene. Det vil i sidste ende medføre en bredde i sammensætningen af klasserne." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis uenig
DAGINSTITUTIONER
6

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Argumenter for og imod

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.

IMOD

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

FOR

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

"Det fastsættes bedst i de enkelte institutioner ud fra hensyn til deres fysiske rammer, personalemæssige forhold samt overordnet pædagogik." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis uenig
TRANSPORT
7

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Argumenter for og imod

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.

IMOD

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

FOR

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

"Det er vigtigt, at vedligeholde de gode og sikre cykelstier på de store hovedfærdselsårer i Hvidovre." - Morten Kristoffer Hansen

Hverken/​eller
FLYGTNINGE
8

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Argumenter for og imod

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.

IMOD

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

FOR

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

"Af hensyn til både flygtningene og de eksisterende borgere, er det vigtigt, at vi ikke får opbygget "ghettoområder". Et aktivt erhvervsliv vil kunne skabe jobs og dermed naturlig integration." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis enig
INTEGRATION
9

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Argumenter for og imod

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.

IMOD

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

FOR

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

"Hvilke hensyn en institution evt. skal tage, bør besluttes i den enkelte institution, ikke centralt. Religion er en privat sag og i udgangspunktet må man forvente at det omgivende samfund betragter det som sådan, så det er den religiøse og ikke samfundet, der tilpasser sig, hvis det bliver nødvendigt." - Morten Kristoffer Hansen

Hverken/​eller
KULTUR
10

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Argumenter for og imod

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.

IMOD

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

FOR

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

"Biblioteker bør fokusere på at varetage kerneopgaven med at formidle bøger. Udlån af film, spil, musik, etablering af netcafe osv. varetages bedre af andre. Kulturbærende foreninger skal have adgang til at bruge kommunens faciliteter, men deciderede kommunale kulturhuse er ikke kernevelfærd." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis enig
ÆLDRE
11

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Argumenter for og imod

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.

IMOD

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

FOR

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

"Vi skal ikke fratage borgerne ret til at prioritere i eget liv, blot fordi de er på et kommunalt plejehjem." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
MILJØ
12

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Argumenter for og imod

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.

IMOD

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

FOR

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

"Hvidovre sorterer meget affald og det er fantastisk. Sortering skal tænkes smart, så det indgriber mindst muligt i borgernes hverdag i forhold til den øgede effekt." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis uenig
BESKÆFTIGELSE
13

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Argumenter for og imod

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.

IMOD

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

FOR

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

"Vi har lav arbejdsløshed i Hvidovre og det skal vi fortsat have. Det er vigtigt at tilstræbe at borgerne er selvforsørgende." - Morten Kristoffer Hansen

Delvis enig
FOLKESKOLE
14

Børn går for mange timer i skole

Argumenter for og imod

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.

IMOD

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

FOR

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

"Børn skal have tid til at være børn. En for lang skoledag fjerner overskud til andre vigtige aktiviteter som Skolerne skal have frihed til at tilrettelægge den hverdag de, og børnenes forældre, finder bedst. Det skal ikke fastlægges centralt i kommunen." - Morten Kristoffer Hansen

Meget enig
BÆREDYGTIGHED
15

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Argumenter for og imod

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.

IMOD

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

FOR

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

"Kommunen skal ikke diktere hvilken mad, der indtages, hverken i relation til hvilken slags kød, grøntsager eller dyrkningsform, der indgår." - Morten Kristoffer Hansen

Meget uenig
Til toppen