Mærkesager

Et sunhedsvæsen i balance

Danmark har et af verdens mest enestående sundhedsvæsener med gratis og fri adgang for alle borgere-Dette må vi ikke tage for givet. Særligt i lyset af de udfordringer der er med rekrutteringen af sundhedspersonale til yderområderne i de enkelte regioner, er en målrettet og nytænkende indsats over for denne problemstilling alt afgørende for at forebygge ulighed og ubalance.

Kvalitet frem for kvantitet

En hurtig udredning og behandling af syge borgere er kernen i vores sundhedsvæsen. Sygehusene måles desværre alt for ofte alene på hvor mange der udredes, og alt for sjældent på om borgeren får den rigtige diagnose og behandling. Levering af kvalitet er nødvendig, hvis vi virkelig ønsker at fremme sundheden i vores region.

Region Syddanmark: Porten til Europa

Vi har Danmarks mest unikke geografiske placering. Dette bør vi udnytte i tiltrækningen af investorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Herved kan vi øge velstanden og velfærden for alle regionens borgere, og fastholde vores region som et attraktivt sted at leve og bosætte sig i.

15 spørgsmål til Mustapha Itani

BRUGERBETALING
1

Der skal være mere brugerbetaling på sundhedsområdet

Argumenter for og imod

Der er allerede brugerbetaling på en række ydelser i det offentlige sundhedsvæsen. Der er hel eller delvis brugerbetaling på alt fra tandlægebesøg og fysioterapi til gebyrer for scanningsbilleder til gravide og pårørendes hotelovernatninger.

IMOD

Øget brugerbetaling skaber mere ulige adgang til sundhedsydelser og gør sundhed til et spørgsmål om den enkeltes betalingsevne frem for behov. Det vil gå ud over de svageste borgere.

FOR

Øget brugerbetaling kan give sygehusene mulighed for at fokusere udgifterne på deres kerneopgaver og kan reducere de offentlige udgifter til sundhedssektoren.

Meget uenig
PRIVATISERING
2

Privathospitaler skal have mulighed for at udføre flere behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Argumenter for og imod

Det offentlige betaler for udredning eller behandling på et privat sygehus eller klinik, hvis ventetiden for en patient overstiger 30 dage. Der findes visse undtagelser, for eksempel i tilfælde af akutte og højt specialiserede behandlinger.

IMOD

Inddragelse af privathospitaler vil lede til ringere serviceniveau for patienterne, da private virksomheder har større fokus på profit end patientens behov.

FOR

Inddragelse af private hospitaler i flere behandlinger vil kunne øge serviceniveauet, da private virksomheder er billigere og mere effektive.

Delvis enig
UDEBLIVELSE
3

Det skal koste penge at udeblive fra planlagte behandlinger på hospitalet

Argumenter for og imod

Mange tusinde danskere udebliver hvert år fra behandlinger. For eksempel udeblev patienter i Syddanmark fra mere end 120.000 behandlinger i 2016. En udeblivelse betyder ekstra udgifter på grund af spildtid for personalet. I en forsøgsordning i Midtjylland koster en udeblivelse 250 kr.

IMOD

Udeblivelser kan have mange forskellige årsager. Et gebyr for udeblivelser vil gå særligt kunne ramme de svageste.

FOR

Det vil øge patienternes ansvarsfølelse og mindske antallet af udeblivelser, hvis de skal betale for ikke at møde op til planlagte behandlinger.

Delvis uenig
STRUKTUR
4

Regionerne skal nedlægges

Argumenter for og imod

Det er en politisk diskussion, om regionerne skal nedlægges og i stedet sammenlægges med stat og kommuner. Regionerne har i dag ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien og sygesikringen, samt mindre områder som regional udvikling og trafik.

IMOD

Regionerne fungerer godt og styrker demokratiet. Der er risiko for, at beslutningerne om sundhedsvæsenet kommer for langt væk fra borgerne, hvis regionerne nedlægges.

FOR

Regionerne er et fordyrende og overflødigt mellemled. Det er tilstrækkeligt med to politiske niveauer i Danmark fordelt på kommuner og stat.

Delvis uenig
STRUKTUR
5

Regionerne skal kunne opkræve skat

Argumenter for og imod

Som reglerne er i dag, er det kun landets kommuner og staten, der kan opkræve skat. Regionerne finansieres først of fremmest af et statsligt tilskud samt af bidrag fra kommunerne.

IMOD

Der er ikke brug for flere niveauer til at opkræve skat. Det vil betyde unødvendig ekstra administration og vil kunne føre til højere skatter.

FOR

Ansvar for udgifter og indtægter bør følges ad. Derfor bør regionerne selv kunne bestemme skattegrundlaget for for eksempel sygehusdriften.

Meget uenig
CENTRALISERING
6

Det er positivt, at der i dag er færre men større sygehuse

Argumenter for og imod

Siden oprettelsen af regionerne i 2007 er der blevet nedlagt en række sygehuse. Samtidig har man samlet de mest komplicerede behandlinger i større afdelinger på færre sygehuse.

IMOD

Færre sygehuse betyder, at borgerne nogle steder i landet har fået for langt til det nærmeste sygehus. Syge borgere risikerer at skulle rejse længere, også når der er akut behov for hjælp.

FOR

De større sygehuse giver mere specialiserede enheder, som kan levere en bedre service og højere kvalitet.

Delvis enig
PATIENTRETTIGHEDER
7

Ventetiderne er for lange

Argumenter for og imod

I 2009 var den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer 67 dage. I 2015 var den tilsvarende ventetid faldet til 48 dage. Ved over 30 dages ventetid kan patienter vælge behandling eller udredning på private sygehuse eller klinikker på det offentliges regning.

IMOD

Sygehusenes kapacitet er begrænset. Hvis de skal prioritere kortere ventetider, kan det gå ud over behandlingen af særligt alvorligt syge, som kræver akut behandling.

FOR

Der bør slet ikke være ventetider for patienter, der skal behandles eller undersøges.

Meget enig
TRANSPORT
8

Regionen skal prioritere flere ressourcer til kollektiv trafik

Argumenter for og imod

Regionerne har ansvar for de regionale busser og de 13 lokalbaner i Danmark. Regional trafik fylder i dag mindre end 2 procent i regionernes samlede budget.

IMOD

De regionale offentlige transportmuligheder er fine, som de er. Pengene kan anvendes bedre et andet sted.

FOR

Gode regionale transportmuligheder kan sikre vækst og arbejdskraft, da det understøtter pendling til arbejde og uddannelse. En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer.

Delvis enig
ALTERNATIV BEHANDLING
9

Sygehuse skal være mere åbne for alternativ behandling

Argumenter for og imod

Alternativ behandling er behandlingsformer, hvis virkning endnu ikke er videnskabeligt bevist, eller som er bevist uden virkning. Eksempler kan være zoneterapi, børn og akupunktur. Flere sygehuse anvender alternative behandlingsformer som eksempelvis akupunktur.

IMOD

Der er er ikke videnskabelig dokumenteret effekt af alternativ behandling. Derfor bør det offentlige ikke bruge penge på det. Alternativ behandling kan samtidig påvirke eller direkte modvirke den lægeordinerede behandling.

FOR

Mange patienter bruger alternativ behandling som supplement til behandling. Sundhedsvæsenet bør derfor møde borgerne der, hvor de er.

Delvis enig
PATIENTDATA
10

Offentlige myndigheder skal lettere kunne ​​udveksle personlige sundhedsoplysninger om patienterne

Argumenter for og imod

Myndigheder og eksperter peger på, at patienterne kan få en bedre og mere sammenhængende behandling, hvis en række sundhedsoplysninger lettere kan blive delt mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse.

IMOD

Mine sundhedsoplysninger er private og følsomme. Det er vigtigere med et højt niveau af sikkerhed på den type data. Systemerne er allerede for usikre, som de er nu.

FOR

Administration og dermed også behandling vil kunne ske hurtigere og mere smidigt, hvis der let kan udveksles oplysninger mellem læger, forskning og myndighederne. Det øger behandlingskvaliteten og bidrager til at udvikle nye behandlinger.

Delvis enig
INDKØB
11

Regionen skal altid købe den bedste sygehusmedicin uanset prisen

Argumenter for og imod

Medicin­udgifterne udgør cirka 12-14 procent af de samlede udgifter i sundhedsvæsenet. Udgifterne til medicin stiger, i takt med at der udvikles nye lægemidler

IMOD

Regionerne skal prioritere deres medicinindkøb. Så hvis en ny medicin ikke er afgørende bedre, men meget dyrere end den eksisterende, vil pengene gøre meget mere gavn andre steder.

FOR

De nyeste lægemidler skal altid tilbydes patienterne uanset prisen, så længe de er bedre eller giver færre bivirkninger end den medicin, der allerede er tilgængelig.

Delvis enig
RESSOURCER
12

Det er muligt at spare penge i sundhedsvæsnet uden at det går ud over kvaliteten

Argumenter for og imod

Regionerne og staten indgår hvert år en økonomiaftale, der sætter rammerne for den regionale økonomi. I aftalen indgår en forventning om, at regionerne hele tiden effektiviserer. Regionen og sygehusene skal sikre den bedst mulige patientbehandling inden for de aftalte økonomiske rammer.

IMOD

Vi er nået til en situation, hvor yderligere besparelser vil betyde ringere service og mere stresset personale.

FOR

Nye behandlingsformer og bedre arbejdsgange betyder, at man for de samme penge kan behandle stadig flere patienter.

Delvis enig
PSYKIATRI
13

Der skal flyttes penge til psykiatrien fra afdelingerne for fysisk syge patienter

Argumenter for og imod

Psykiatri handler om forebyggelse og behandling af psykisk syge. Blandt patientforeninger og fagfolk er der bred enighed om, at psykiatrien historisk set er blevet økonomisk underprioriteret.

IMOD

Der er allerede brugt mange ekstra penge på psykiatrien. Det er bedre at effektivisere og beholde pengene til de behandlinger for fysisk syge (somatiske behandlinger).

FOR

Flere ressourcer til psykiatrien kan blandt andet forebygge udgifter andre steder i samfundet. Eksempelvis i forbindelse med førtidspensionister eller håndtering af psykisk syge kriminelle.

Delvis uenig
FØDSLER
14

Mødre sendes hjem for hurtigt efter fødslen

Argumenter for og imod

I dag skal fødende med ukomplicerede forløb føde ambulant. Det vil sige, at de føder på fødeafsnittet og derefter bliver sendt hjem fire til 24 timer efter fødslen.

IMOD

Der bør ikke anvendes offentlige ressourcer og kapacitet på at give de fødende mere tid, end personalet mener, er nødvendigt.

FOR

Fødende skal have lov til at blive længere på hospitalet. Det kan sikre, at de er trygge og velforberedte på, hvordan de håndterer det nyfødte barn.

Delvis uenig
KULTUR
15

Personalet i sundhedssektoren skal have mulighed for at bære religiøs beklædning

Argumenter for og imod

Det har været diskuteret, hvorvidt det fortsat skal være lovligt for personalet i sundhedssektoren at bære religiøs beklædning som muslimsk tørklæde eller jødisk kalot, mens de er på arbejde.

IMOD

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

FOR

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis regionen understøtter religiøse særhensyn.

Delvis enig
Til toppen